Barnskyddsutredningen:

"Familjehemsföräldrar bör få utbildning"

Socialnämnden ska vara skyldig att ge dem som tar hand om barn i så kallade familjehem utbildning. Det är ett av förslagen i Barnskyddsutredningen som har överlämnats till socialdepartementet.

Socialsekreterarna ska dessutom göra kontrollerande hembesök fyra gånger om året, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

– Barnen ska kunna ha en namngiven socialsekreterare som man kan ringa när som helst om man har något att berätta och behöver en utomstående vuxen. Den socialsekreteraren ska också enligt utredarens förslag göra besök i familjehemmet fyra gånger per år.

När det gäller kravet på att tillhandahålla utbildning, varför har det inte varit så tidigare?

– En hel del kommuner har erbjudit familjehemsföräldrar utbildning. Alla har inte gjort det. Ibland har kanske placeringar gått så hastigt att man har inrättat nya familjehem utan att ha gett någon möjlighet till utbildning innan, säger Maria Larsson.

Det handlar om barn som med föräldrarnas samtycke eller genom omhändertagande placeras av socialtjänsten i ett fosterhem under en kortare eller längre period.

Detta är något som blir allt vanligare, enligt Maria Larsson, samtidigt som behoven av vård och stöd blivit större de senaste åren.

Samtidigt har flera instanser påvisat problem i verksamheten under en längre tid. Till exempel framgick det av en rapport från länsstyrelserna förra året att var femte kommun har stora brister när det gäller att följa upp hur familjehemsbarnen har det.

Nu föreslår alltså Barnskyddsutredningen, som ska ut på remiss, att socialnämnden ska vara skyldiga att utbilda familjehemsföräldrar, att det måste skrivas ett avtal med hemmet som klargör vilka insatser som hemmet själva ansvarar för och vilka socialtjänsten ansvarar för.

Om en kommun ska placera någon på ett hem måste de informera och samråda med andra kommuner som har placerat någon där förut. Då ska de vara skyldiga att lämna information utan hinder av sekretess, säger Maria Larsson.

– Ibland har det varit brist på kommunikation när man placerar utanför en kommun. Det har funnits en del funderingar kring om sekretessen medger att man lämnar vissa uppgifter, men det är väldigt viktigt för den mottagande kommunen, för familjehemmet i en annan kommun, att få tillräckligt mycket information kring barnet för att kunna göra ett bra jobb.

Som Ekot har rapporterat tidigare har det blivit svårare att hitta familjehem till ensamkommande flyktingbarn, något som Migrationsverket har påtalat vid flera tillfällen. De här förslagen, om de blir verklighet, kommer inte att innebära en längre väntetid på plats, enligt Maria Larsson.

– Problemet där har varit överlag att det har varit en brist på familjehem, men den har inte varit mer kännbar för ensamkommande flyktingbarn än några andra. Det är därför det är så viktigt att vi ger goda villkor för familjehemmen, för att vi ska kunna rekrytera dem som är bra och välfungerande, och att de ska vara beredda att göra den här insatsen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Marcus Eriksson
marcus.ericsson@sr.se