KI önskar lägre löneökningstakt

Även om ökningen av arbetskostnaderna bromsar in under de tre kommande åren så vore det samhällsekonomiskt lämpligt med en ännu lägre ökningstakt. Det skriver statliga Konjunkturinstitutet, KI, i en rapport om lönebildningen.
"En ökningstakt på 3,2 procent per år bidrar till en snabbare återhämtning av konjunkturen, ökad sysselsättning och sänkt arbetslöshet", skriver KI. Jämfört med avtalsrörelsen 2001 innebär detta en nedjustering av avtalen med i genomsnitt 0,7 procentenheter per år. "Den ekonomiska utvecklingen inför 2001 års avtalsrörelse kännetecknades av stark tillväxt och snabbt stigande sysselsättning. Förutsättningarna inför 2004 års avtalsrörelse är väsentligt annorlunda. Tillväxten är låg, sysselsättningen har stagnerat och arbetslösheten har ökat", framhåller KI.