Svenskt försök att säkra mer makt i EU

EU:s toppmöte i Bryssel diskuterade på torsdagen frågan om varje land i framtiden ska ha en egen EU-kommissionär. Många är mot att det inte ska vara så. Sveriges statsminister Göran Persson begärde i sitt inlägg i dag att få ett förtydligande på hur de olika kommissionärsposterna ska roteras.
I dag råder inte full rättvisa när kommissionärsposterna fördelas enligt Göran Persson. – I dag finns en klar tendens att de stora staterna i regel tar de stora portföljerna, det som är mest strategiskt för unionens utveckling. Med en strikt rotation medlemsstaterna emellan så kan man utgå från att det blir inte från vilket land man kommer som avgör vem som får en viss portfölj, utan den kvalifikation man har. Så din modell skulle innebära större inflytande för Sverige? – Jag vill inte uttrycka mig så. Men en mer jämlik behandling av alla länder. Om EU inte vill ha det på det viset, innebär det då att Sverige kommer mer vid sidan av? – Nej, vi får väl, i stort sett, en oförändrad situation jämfört med nu. Däremot får vi ett problem därför att kommissionen, när den består av upp till 40 medlemmar, måste organiseras internt. Och hur fördelas då portföljer? Vilka ingår i den inre cirkeln? Där finns en risk. Statsminister Göran Persson kan nu kan sägas ha tagit ett steg för att varje land inte alltid ska ha en egen kommissionär. Men de perioder ett enskilt land får utse en kommissionär, så ska det ske enligt en totalt rättvis modell. Det betyder att ett litet land som Sverige förr eller senare skulle få utse till exempel en utrikeskommissionär. Utan ett system med tvingande regler är det ytterst tveksamt om Sverige skulle få sådana positioner. Om det finns något intresse för Göran Perssons modell är oklart eftersom något förslag ännu inte lämnats av ordförandelandet Italien.
Herman Melzer, Bryssel herman.melzer@sr.se