Gengrödor påverkar växt- och djurliv negativt

Odling av genförändrade grödor hotar den biologiska mångfalden, det visar den hittills största fältstudien som gjorts av hur dom genförändrade grödorna påverkar sin omgivning.
Raps, sockerbeta och majs sattes på 60 olika fält vardera. Man studerade ogräs, andra vilda växter och insekter före, under och efter fältförsöken, som pågått i tre år. Motståndskraftiga grödor Grödorna är sådana, som har gjorts motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel, framför allt ogräsmedel med glyfosat, som tillverkas av Monsanto och Bayer. Man kan alltså spruta i fältet och få bort ogräs medan rapsen och sockerbetorna överlever. Resultaten har jämförts med vanlig konventionell odling, inte med ekologisk odling. Fröbärande ogräs minskade Man fann att antalet fröbärande ogräs och andra växter minskade kraftigt inte bara i fältet utan också i kantzonen, som är en viktig biotop för insekter, fjärilar och fåglar. Fältstudier görs om I kantzonen för sockerbeta och raps minskade ogräsfröna med mellan 25 och 45 procent. I majsfälten var det tvärtom mera frön än i den konventionella odlingen. Men i den konventionella odlingen användes Atrazin, ett totalutrotningsmedel, som nu förbjuds i EU, fältstudierna måste därför göras om med andra vanligare ogräsmedel, säger forskarna. Färre fjärilar Antalet fjärilar, bin och skalbaggar var betydligt mindre i raps- och betfälten med bekämpningsmedelsresistenta betor och raps än i konventionellt odlade fält. I kantzonen sjönk antalet fjärilar med 24 procent. Överraskande resultat Att resultaten är så tydliga har överraskat de brittiska forskarna. Om antalet insekter och ogräsfrön minskar påverkar det också fågellivet. Sånglärka, gulsparv och kornsparv, till exempel, är beroende av frön och insekter från åkerkanter och bryn i det öppna landskapet. De här arterna har redan minskat kraftigt i det konventionellt odlade jordbruket. Mångfald utarmas Om GMO-grödor börjar odlas i stor skala kan det innebära att den biologiska mångfalden utarmas ännu mer, att arterna fortsätter att minska. EU har hittills haft ett vänteläge för odling av GMO-grödor inom unionen. De här resultaten kan komma att innebära att tveksamheten kvarstår. Det skulle också kunna leda till att just de här grödorna förbjuds inom EU. Studierna publiceras i en tidskrift, som ges ut av den brittiska Vetenskapsakademin.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se