Brister i kemikaliehanteringen

Många företag brister i hanteringen av kemikalier, visar en sammanställning från Arbetsmiljöverket. Inspektioner i veckan vid 1800 företag som hanterar farliga kemiska ämnen visade att två av tre företag inte följde gällande regler.
Främst handlar det om felaktiga riskbedömningar, avsaknad av aktuell information kring ämnena och att förteckningar saknas över vilka farliga ämnen som används, enligt Arbetsmiljöverket. Inspektionerna skedde inom ramen för den Europeiska arbetsmiljöveckan som slutar idag.