Nätpoker. Foto: Leif R Jansson/Scanpix.
Webbextra:

Målet Unibet mot svenska staten

Samtidigt som EU-domstolen prövar om det svenska främjandeförbudet i Lotterilagen överensstämmer med EU-rätten, pågår en skadeståndsprocess mellan det börsnoterade spelbolaget Unibet och svenska staten.

Rättegången i tingsrätten i Eskilstuna, avslutades nyligen och domen väntas den 2 mars.

Sammanfattningsvis kräver Unibet staten på skadestånd, för att bolaget förlorar pengar på grund av det svenska förbudet att främja utländska spelbolag. Till exempel får svenska medier inte publicera spelannonser för Unibet.

Men hur mycket pengar som krävs, framfördes aldrig. Företaget vill i första hand att tingsrätten ska slå fast att främjandeförbudet är otillåtet i förhållande till EU-rätten.

En av EU:s grunder är att det ska råda fri rörlighet för varor och tjänster. Ett spelbolag som har licens för att sälja spel i ett EU-land, ska också få göra det i andra EU-länder.

Men EU accepterar undantag – för att skydda konsumenter mot bedrägerier, kriminalitet och av sociala skyddsskäl, till exempel.

Statens försvar

Och just detta är grunden i svenska statens försvar. Den hävdar att den svenska spelregleringen, det som ofta kallas spelmonopolet, har till syfte att skydda befolkningen mot spelberoendeproblem och bedrägerier. Det sker genom styrning, tillsyn och kontroll av det statsägda bolaget Svenska Spel, där staten anger villkoren för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Främjandeförbudet i lotterilagen, är en integrerad del av den svenska regleringen och kan inte behandlas som en enstaka detalj, enligt staten. Det hävdas vara en förutsättning för den svenska modellen med en sund och säker spelmarknad.

Staten hävdar också att EU inte har särskilt reglerat just spelmarknaden, utan tillåter medlemsländerna att själva utforma hur spelpolitiken ska utformas.

Men Unibet hävdar att den svenska inställningen bygger på ett hyckleri. Att staten satsar hårt på att marknadsföra spel för att tjäna pengar till statskassan. Avsikten med främjandeförbudet är att skydda staten från konkurrens som minskar statsinkomsterna, enligt Unibet.

Eftersom undantag från EU-reglerna inte får vara diskriminerande, och måste vara systemantiska och konsekventa och proportionerliga, där inskränkningarna inte får gå längre än vad som är nödvändigt, så är det svenska främjandeförbudet otillåtet, enligt Unibet.

Annonser

Unibet säger att eftersom det vimlar av annonser för spel överallt i samhället och utländska bolag får göra reklam i Sverige via både Internet och TV-bolag som sänder från andra länder, så spelar det ingen roll för skyddet för folkhälsan, att det också publiceras spelannonser för Unibet i svenska tidningar. Förbudet står inte i proportion vad staten vill åstadkomma ur folkhälsosynpunkt, enligt Unibet.

Unibets bevis

Unibet företräddes bl.a. av juristerna Ola Wiklund och advokat Christel Rockström.

Unibet försökte bland annat bevisa att Svenska Spel agerar kommersiellt, för att tjäna pengar och att företagets reklam inte särskilt försöker kanalisera spelare dit, utan vill locka nya spelare- och få dem att spela mer.

Lagförslag

Därför föredrogs avsnitt ur elva lagförslag och fem olika statliga utredningar som kommit mellan åren 1937 och 2000, och som man menade visade att statens intresse i spelmarknaden i första hand är ekonomiskt.

I lotteriutredningen från 1992 står till exempel att endast i undantagsfall kan accepteras att allmänhetens spelbenägenhet används för att gynna privata vinstintressen. "Frikonkurrens skulle ofelbart leda tilllägre avkastning och därmed minskade intäkter för folkrörelserna och staten."

Ingen försäljning

Unibet citerade också ur en riksdagsdebatt 1994 mellan Moderaternas Bo Lundgren och dåvarande finansministern i riksdagen Göran Persson, där Göran Persson sa att han inte tänkte fullfölja förslaget att sälja Tipstjänst till idrottsrörelserna, utan behålla bolaget för att staten behövde inkomsterna.

"Det vore orimligt att skänka bort framtida vinster till idrotten, i en tid när regeringen föreslagit besparingar och skattehöjningar som drabbar alla medborgare", sa Göran Persson.

Unibet hade också kallat Claes Tellman som vittne. Han har under många år jobbat hos Svenska spel, som informationsdirektör och chef för Casino Cosmopol. Avsikten var att bevisa att företaget agerar strikt kommersiellt.

När folk inte spelat för så mycket som Svenska spel budgeterat, vidtog företaget åtgärder för att öka omsättningen, sa Claes Tellman:

– Det vanligaste var att vi försökte vidta åtgärder för att nå budget naturligtvis. Ibland kanske vi inte gjorde det, men oftast försökte vi titta på vad vi kunde vidta för åtgärder med marknadsföring för att nå budget.

Vad gjorde ni då?

– Ja det var väl oftast att vi gjorde flera aktiviteter då.

Hur skulle du värdera spelansvaret contra det kommersiella? Vikten av att tjäna så mycket pengar som möjligt?

– Det är precis det som är bolagets, i alla fall var under min tid bolagets uppdrag, och är en otroligt svår balansgång varje dag, varje månad, varje år. Om man ska försöka värdera den så kan man säga, en otroligt omfattande kommersiell verksamhet, det går aldrig att komma runt och den är väldigt stor och sen en ansvarsdel som bara växer. Om det i verkligheten är 90 - 10 till det kommersiella, eller något sådant, skulle jag säga, säger Claes Tellman.

Risk för bedrägerier

Unibet kritiserar staten för att indirekt påstå att det finns en risk för att spelare drabbas av bedrägerier och kriminalitet, när de spelar hos utländska bolag. Därför kallades vd:n för det Maltabaserade spelbolaget Betsson, Pontus Lindvall, som vittnade om att det var en noggrann kontroll av bolaget där, man har koll på alla speltransaktioner som sparas i särskilda servrar och spelare som känner sig felbehandlade kan klaga hos en särskild myndighet på Malta. Ingen tycker väl att Svenska Spel är säkrare, sa Pontus Lindvall.

– Alla upplever att det är minst lika säkert att spela hos Betsson som hos Svenska spel eller Unibet eller de här större bolagen som finns, Pontus Lindvall.

Vid spel via internet kan transaktioner, spelare och belopp spåras. Det är sämre säkerhet och trygghet hos Svenska Spels ombud där spelare kan vara anonyma, dessutom har ombuden dålig utbildning och den seriösa kontrollen av dem brister, sa Ola Wiklund.

Wiklund menade också att det finns inte någon undersökning som styrker att utländska spelbolag begår fler brott eller lurar spelare och att det är ett obevisat påstående från staten. Unibet verkar på en konskurrensutsatt marknad, och det skulle aldrig fungera att lura folk, sa han.

Pokerskola

Unibet visade flera exempel på annonser och reklam från Svenska Spel, för att visa att syftet inte är att skydda folk, och att syftet i första hand inte är att få folk att byta spelbolag, till Svenska Spel.

Einar Korpus, filosofie doktor i Copywriting, vittnade om sin analys av Svenska Spels reklam:

– Den går ut på att locka så många som möjligt att spela för så mycket pengar som möjligt. Det är kommersiellt.

När man talar om skyddshänsyn och talar om att man ska avhålla folk från att spela dumdristigt, för mycket, problematiskt, var hittar du de inslagen?

- Ja, Svenska spel har ju en satsning de kallar för spela lagom. Ibland genom filmer som sänds i TV. Framför allt har man en webbplats Spelalagom.se, och jag tror att vem som helst som går in och kollar på den webbplatsen förstår att inga resurser har lagts på att skapa en webbmiljö som är trovärdig.

Varför det?

– Den ser hastigt hopkommen ut och ger ett lågprisintryck. Den kan omöjligt ha kostat många kronor att producera. Dessutom handlar den bara om att avdramatisera alla effekter av spelande, säger Einar Korpus.

Unibet hävdar att Svenska Spel genom åratal av annonsering, långt innan det fanns konkurrerande utländska spelbolag, byggt upp en spelkultur i Sverige. En kultur som handlar om att det är okej att spela, det är inte fel eller omoraliskt eller liknande.

Unibets juridiska ombud Ola Wiklund:

– Framför allt vill vi ju visa att det är den svenska staten som krattat manegen och skapat jordmånen för den här spelkulturen vi har i Sverige. När de utländska aktörerna kom in på marknaden hade man redan indoktrinerat folk i spelande. Den här kanaliseringsaffekten är rent nys, enligt Ola Wiklund.

24 anmälningar

Unibet hävdade vidare att:

Svenska Spels ombud har inga instruktioner eller restriktioner för hur de ska agera för att skydda mot sociala problem kring spelande. Där finns bara åldersgränser och att spel inte får ske på kredit, ombuden har inga incitament för att säga nej till spel.

Unibet hävdade också att statens argument om att det svenska regleringen skyddar konsumenterna är felaktigt och sa att Konsumentverket bara fått in 24 anmälningar mot spelbolag. 7 mot Unibet, 15 mot Svenska spel och 2 mot Atg. Som konsumentprodukt var Svenska Spel och ATG sämst, med lägst återbetalning, enligt Unibet.

Företaget hävdade också att det inte finns något bevisat samband mellan reklam och spelproblem. Lotteriinspektionen har i ett yttrande till Regeringsrätten nekat till ökande spelproblem bland barn och ungdomar och en studie från Folkhälsoinstitutet från 2007, sammanfattas med att det inte finns några vetenskapliga belägg vare sig för eller emot att reklam för spel om pengar bidrar till spelproblemen i samhället.

Miljoner på reklam

När det gäller annonser och marknadsföring av spel menar Unibet att både Svenska spel och ATG satsade hundratals miljoner på reklam varje år redan innan det blev hård konkurrens från utländska spelbolag.

Man har hela tiden annonserat för att nå nya spelare och för att folk ska spela mer. Svenska Spels marknadsföringskostnader var 1995 184 miljoner kronor och 2008 294 miljoner kronor.

Däremot har staten bara satsat följande belopp på forskning och folkhälsoåtgärder kring spelberoende:

1997: 2 miljoner kronor och 2008: 28 miljoner kronor.

Sammanfattningsvis hävdar Unibet att det egentliga syftet med främjandeförbudet är att stärka statskassan. Men det saknar effekt på folkhälsan och staten har heller inte påvisat positiva effekter av främjandeförbudet.

Förbudet måste vara nödvändigt för att vara lagligt, och det finns inga sådana samband.

Ola Wiklund:

– I flödet av marknadsföring och information om spel så är det uppenbart att främjandeförbudet, alltså det lilla förbud som, rör reklam i svenska medier inte har någon som helst effekt, framför allt inte i dom skyddshänseenden som staten påstår, alltså folkhälsohänseende eller när det gäller brott eller bedrägerier mot enskilda, säger Ola Wiklund.

Statens försvar

Statens talan i skadeståndsmålet fördes av Karin Wistrand hos Justitiekanslern med hjälp av Martin Mörk där.

Hon förklarade att staten visst lever upp till de villkor som krävs för att få tillämpa undantag mot grundreglerna om fri rörlighet inom EU.

Statens idé med spelregleringen är att spelandet ska ske under kontrollerade former, och att staten noga kontrollerar de företag och de idéella organisationer som fått speltillstånd här.

Lotteriinspektionen genomför både tillsyn och kontroll och här citerades detaljerat sammanfattningar av Lotteriinspektionens verksamhet, till exempel 2006 utfördes 1 311 kontroller vilket resulterade i 493 rapporter och 292 polisanmälningar.

Karin Wistrand anförde:

Att Svenska spel numer har en stram annonspolicy för att inte locka folk till överdrivet spelande.

Att Staten via sitt spelbolag inte alls agerar strikt kommersiellt utan tar starka sociala skyddshänsyn. Ett exempel på det är att staten sagt nej till Svenska Spels ansökan om att starta en spelbörs eller kasinoverksamhet på nätet.

Att regeringen sen några år bytt ut folk i ledningen på Svenska Spel för att få en starkare betoning på spelansvar.

Att Svenska Spel satsar hårt på kampanjen "Spela Lagom" för att motverka sociala problem på grund av överdrivet spelande.

Kommersiell aktör

Staten konstaterade också att Regeringsrätten två gånger inom loppet av några år, 1994 och 1997, prövat frågor inom den svenska spelregleringen och Lotterilagen, och vid både tillfällena har domstolen slagit fast att den svenska regleringen överensstämmer med Eu-rätten.

Karin Wistrand, om statens syn på den svenska spelregleringen:

– Ja, det är ju som så att den svenska skyddslagstiftningen går ju framför allt ut på att man reglerar vilka spelformer som de statligt kontrollerade spelaktörerna får tillhandahålla på den svenska marknaden, och villkoren för de spelen. Sedan är det också så att man upprätthåller en stark tillsyn över de statligt kontrollerade aktörerna. Men med de utgångspunkterna måste också de statligt kontrollerade bolagen, framför allt då Svenska Spel, få lov att marknadsföra sina produkter så att de uppfattas som attraktiva.

Så Svenska Spel kan uppträda som en kommersiell aktör på marknaden?

– Svenska Spel är ju inom sina givna ramar en kommersiell aktör, det råder det ingen tvekan om. Sen finns det förstås en gräns för hur man ska utforma sin marknadsföring, hur omfattande och aggressiv den kan vara.

Men hur viktigt är främjandeförbudet i den här regleringen?

– Främjandeförbudet är ju en integrerad och nödvändig del av den svenska regleringen, därför att det är ju det medlet vi har att styra spelandet till de kontrollerade formerna, säger Karin Wistrand, vid Justitiekanslern.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista