Vägbuller kan leda till hjärtinfarkt

Det kan finnas ett samband mellan vägbuller och hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, det framgår av en omfattande svensk studie. Det handlar om till exempel högre förekomst av högt blodtryck hos de som bodde nära större vägar.
Studiens resultat tyder på betydligt större hälsofaror med bullret än vad man tidigare trott. – Vi har gjort en del undersökningar där vi har gått ut med ett frågeformulär till befolkningen i vissa delar av Stockholmsregionen. Vi har tittat på dem som bor nära större vägar och jämfört med personer som bor i tystare områden, säger Gösta Bluhm, som är läkare i arbets- och miljömedicin inom landstinget i Stockholm. Fler hade högt blodtryck nära större vägar – Vi har kunnat se en högre förekomst av självrapporterat högt blodtryck för dem som bodde nära de större vägarna, säger han. – Undersökningarna talade i hypotesens riktning och gör att vi har styrkt oss i föresatserna att gå vidare med större epidemiologiska undersökningar som vi nu också har startat, säger Gösta Bluhm. Bullret orsakar stress De är många svenskar som ständigt lever i trafikbuller, och redan tidigare har problem som sömnlöshet och nedsatt hörsel uppmärksammats. På senare år har dock forskare på flera håll i världen börjat misstänka att bullret också kan leda till en stress som i sin tur kan öka risken till exempel kärlkramp och i värsta fall hjärtinfarkt. Studien som landstinget i Stockholm bedriver tillsammans med Karolinska Institutet är den största i sitt slag. 3 700 personer som undersökts för hjärt- och kärlbesvär ska granskas. Man ska ta reda på var man bott och hur länge, hur trafiken varit, om sovrummet varit mot gatan och så vidare. Redan nu pekar alltså de uppgifter man fått fram på att teorin kan stämma. ”Inga större överrisker” – Det är inte några större överrisker men däremot är det ju många som har högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom så även om överrisken inte är stor i sig är det ändå ett folkhälsoproblem, säger Gösta Bluhm. Är det ett större problem än vad man tidigare har känt till? – Ja, absolut. Tidigare har man inte alls trott att detta skulle kunna ha denna typ av effekter. Man har talat om besvärsupplevelser och sömnproblem som förstås är besvärligt i sig men sådana här allvarliga effekter har man inte diskuterat tidigare utan det är först under senare år som man har tagit upp denna fråga, säger Gösta Bluhm. Stort internationellt intresse Studien är långt ifrån klar och några definitiva slutsatser går inte att dra fullt ut ännu. Men redan har den väckt stort intresse från omvärlden och Gösta Bluhm tror att rönen kommer få betydelse. – Ja, det är ju väldigt viktigt att vid alla miljökonsekvensbeskrivningar och samhällssituationer ta hänsyn till hälsoaspekterna när det gäller en god bebyggd miljö och en sund innemiljö. Jag tror att detta kan få stor betydelse, säger Gösta Bluhm.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se