Medicinsk-etiska rådet vill ändra regler om fosterdiagnostik

Statens medicinsk-etiska råd vill öka användningen av fosterdiagnostik i samband med provrörsbefruktning.

På det sättet kan föräldrar med anlag för svåra sjukdomar lättare få svar på om ett väntat barn löper risk att drabbas.


Fosterdiagnostik vid provrörsbefruktning styrs idag av strikta regler som det medicinsk-etiska rådet anser behöver ändras.