Kommentarer från de svarande - del 2

Vissa partiföreträdare valde att inte svara på våra svarsalternativ utan lämnade i stället en öppen kommentar. Här kan du ta del av några av kommentarerna.

Frågan löd: Hur kommer ni som parti att debattera med Sverigedemokraterna i valrörelsen?

1939 av riksdagspartiernas lokala företrädare nåddes av vår enkät. Vi fick in 1203 unika respondenter. Just denna fråga svarade 1152 på. Det vill säga, 59 procent av alla som nåddes av enkäten men 96 procent av dem som skickat in svar. Av dem som svarade sade 845 respondenter att de skulle ”ta debatter med dem som med alla andra partier”, 40 svarade att de tar ”debatter som gäller invandrar- och integrationsfrågor”, 11 stycken svarade att de ska ”undvika debatter som gäller invandrar- och integrationsfrågor”. 95 respondenter svarade ”debatterar inte med dem alls för vi vill inte” och 22 stycken svarade ”debatterar inte med dem alls för de vill inte”. 117 svarade inte men valde att kommentera frågan. Här är ett urval av dessa kommentarer:

”Deras representanter har lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden. Om de är organiserade i kommunen nu känner jag inte till.”

Det får vi fundera på om det kommer att bli aktuellt.”

 ”De finns inte synliga här!”

”Finns ingen att debattera med”.

”Frågan är inte aktuell i vår kommun”

”Har ej diskuterat strategi lokalt när det gäller det. Vi kommer dock inte att bjuda in dem till debatt och tror heller knappast att vi blir inbjudna. Inget intresse att debattera bara mot dem men i större paneldebatter kan det bli ohållbart att inte göra”

”Jag kan bara svara för mig själv för vi har inte fattat något principbeslut i kommunen men jag tar gärna debatten med SD på samma sätt som med övriga partier. I kommunen är det inte så mycket debatt mest utdelning av flygblad.”

”Jag väljer inget av era alternativ eftersom inget passar. Vi kommer att ta debatter med om vi inbjuds till samma paneldebatter. Vi kommer inte aktivt att utmana…”

”Om de får representation i fullmäktige tar vi naturligtvis debatten med dem då.”

”Så länge de är små och har ett litet reellt inflytande kommer vi inte att ta initiativ till att debattera med dem, men om de blir stora och får inflytande blir det förstås nödvändigt.”

”Ta debatter med dem i olika politiska sakfrågor, främst vid debatter där alla partier som nu är representerade i kommunfullmäktige deltar.”

”Vi kommer inte att ha några egna debatter med SD.”

”Vi kommer självfallet ta debatten kring den politik de står för. Vi bjuder inte in dem till några debatter, men tar debatten med dem om de uppträder i sammanhang där vi ser det som viktigt att bemöta dem.”

”Är de med på debatter som är av mer allmängiltig karaktär så kommer jag vara med i debatterna. Men generellt anser jag att ett så litet parti får på tok för mycket uppmärksamhet med tanke på sin politiska inriktning.”