Nytt miljömål räddar växter och naturtyper

Regeringen planerar ett nytt sextonde miljömål, som innebär att det senast 2010 finnas landskapsplaner för hur man ska bevara växter, djur och olika naturtyper. Det nya miljömålet kan innebära att bevara natur, men också att restaurera och återskapa olika naturtyper.

– Vi är inte tillräckligt tydliga i de mål vi har. Det gäller att tydliggöra hur vi ska upprätthålla variationsrikedomen i naturen. Vi har skrivit under internationella konventioner och det är viktigt att vi visar hur vi vill arbeta med det i Sverige, säger miljöminister Lena Sommestad.

Miljömålen handlar bland annat om giftfri miljö, försurning, skogar, odlingslandskapet, klimatet och våtmarker i landet. Meningen är att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation

Landskapsplaner upprättas
Senast 2010 ska det finnas landskapsplaner för bevarande av vilda arter och naturtyper.

– Det är ett politiskt val vi gör. Vi har en oändlig mängd naturtyper och vi måste ha en idé om framtiden och vad vi vill bevara, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det kan handla om att sköta om redan skyddade områden och att restaurera och återskapa naturtyper, som minskat och är viktiga livsmiljöer för djur och växter.

4 000 arter hotas
Omvandlingen av det svenska landskapet har lett till att 4 000 arter av växter och djur hotas av utrotning.

I jordbrukslandskapet gäller det där man avlägsnat busk- och kantzoner, åkerholmar, diken och ogräs. Det har gjort det svårare exempelvis för sånglärka och gulsparv att klara sig.

Våtmarkerna, där storspoven trivs, har minskat genom sjösänkningar och dikning.

– Målet är att vi ska tydliggöra vad vi vill uppnå vad gäller biologisk mångfald och att vi ska stärka vår kunskap om hur den svenska naturen ser ut och hur den fungerar, säger miljöministern.

För att bevara biologisk mångfald krävs ekonomiska uppoffringar. Regeringen har till exempel inte velat bestämma att de statliga skogsbolagen ska avstå från avverkning i skyddsvärda skogar tills man har bestämt vad som ska bevaras.

Minska hoten
Enligt förslaget ska andelen utrotningshotade arter minska med 30 procent till år 2015. Det anser en del remissinstanser är en alldeles för låg ambitionsnivå.

Inga nya arter bör hamna på hotlistan, anser till exempel Naturskyddsföreningen.

– Min bedömning är att naturen kommer att fortsätta att förändras och vi kommer att förlora arter även i framtiden. Vi ska ha en strategi som ser till att vi värnar maximalt om en biologisk mångfald, säger Lena Sommestad.

Förslaget ska under hösten beredas i regeringskansliet och kommer att ingå i miljömålspropositionen nästa vår.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se