Ekot rapporterar direkt från utrikesdebatten

Utvecklingen i Nordafrika och Östeuropa samt jämställdhet stod i fokus under dagens utrikesdebatt i riksdagen. Ordväxlingen var hård mellan utrikesminister Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) om vilka som egentligen främst hållit de nu avsatta presidenterna Ben Ali och Mubarak under armarna.

09:01 Utrikesminister Carl Bildt inleder mötet genom att läsa upp regeringens utrikesdeklaration. – Vårt engagemang för frihet och demokrati söder om vår union måste vara lika starkt som vårt engagemang öster om vår union, sade Carl Bildt, som menade att EU borde stödja de demokratiska rörelserna i EU:s auktoritära grannländer.  

09:09 -- Norden borde vara en av världens främsta gröna tillväxtregioner, sa Carl Bildt.

09:11 – Vi stödjer fullt ut Islands inledda EU-förhandlingar, och ett turkiskt medlemskap i EU skulle stärka både Turkiet och EU, fortsatte Bildt som menade att EU måste fortsätta att utvidgas. -- Rörlighet över gränserna stimulerar ekonomisk tillväxt, sade han.

09:12 – Men de demokratiska processerna går inte alltid då snabbt som man hade kunnat önska, och ibland går de till och med åt fel håll. Ett flagrant exempel på detta är utvecklingen i Vitryssland, sade Bildt som även menade att den politiska situationen i Ukraina måste bevakas noga.

09:15 – USA är EU:s främsta geopolitiska partner. Vi ser fram emot ett starkare samarbete mellan EU och USA, sade Bildt och tillade därefter att han gärna vill se ett frihandelsavtal mellan EU och USA och att han stödjer ett ryskt medlemskap i WTO. (Ryssland är idag ej medlem i världshandelsorganisationen.)

09:16 – Våra relationer till Kina intensifieras allt mer, genom dialog har Sverige och EU möjligheter att påverka utvecklingen av mänskliga rättigheter, sa Bildt. Utrikesministern sa även att han gärna sett ett frihandelsavtal mellan EU och Indien.

09:18 -- Bildt sa att Sveriges insats i Afghanistan är viktig för att demokrati ska kunna utvecklas där.

09:19 – Läget i mellanöstern är tyvärr låst. EU har gått i täten för att häva isoleringen av Gaza, sa Bildt.

09:20 – Respekten för mänskliga rättigheter i Iran fortsätter att försämras. Antalet avrättningar har ökat, detta är oacceptabelt, sa Bildt, som även uttryckte oro över Irans eventuella kärnvapenprogram.

09:22 – Bild talade om utvecklingen i Afrika och tryckte på vikten av transparens och bekämpning av korruptionen.

09:25 – Gårdagens fattiga länder kan imorgon bli världsekonomins tillväxtmotor, det har vi lärt oss. Det bistånd Sverige ger bör därför vara tillväxtorienterat, menade Bildt.

09:27 – Sverige kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter, sa Bildt som menade att detta kan ge oss ökad möjlighet att påverka. (FN:s råd för mänskliga rättigheter har kritiserats från många håll för att många av rådets medlemsländer är diktaturer.)

09:29 Bildt menade att START 2-avtalet är viktigt för att minska spridningen av kärnvapen. Men han tryckte även på att antalet taktiska kärnvapen bör minskas. (START 2-avtalet berör endast kraftiga, så kallade strategiska kärnvapen, inte mindre, taktiska, stridsspetsar.)

09:30 – Sveriges ekonomiska stabilitet möjliggör för oss att föra en effektiv utrikespolitik, sa Bildt.

09:31 – Regeringen genomför en särskild klimatsatsning i vårt biståndsgivande, för att minska påverkningen av klimatförändringarna i fattiga länder, sa Bildt.

09:33 -- Vi måste slå vakt om den frihet på Internet som auktoritära stater vill kväsa för att behålla sin makt, fortsatte Bildt.

09:34 Urban Ahlin (s) träder upp i talarstolen. Ahlin inleder med att konstatera att utvecklingen i Europa har varit "fantastisk" sedan Sovjetunionen föll och han prisade västvärldens stöd till de då nya demokratierna i Östeuropa. – Men hur har stödet varit från EU och Sverige när nu samma sak håller på att hända i Nordafrika? undrar Ahlin.

09:38 -- Ashton uttalade sig konstant två minuter efter att Obama sagt samma sak. Och vår egen utrikesminister? Jo, han sa samma sak som Ashton sagt tio minuter efter henne, sa Ahlin som riktade hård kritik mot regeringen och Bildt för att ha varit för passiv i sitt stöd för demokratirörelsen i Egypten.  

09:40 --  Du, Carl Bildt, svek den viktigaste uppgift som en svensk utrikesminister har: att stå på de förtrycktas sida, fortsatte Ahlin. Han anklagade även regeringen och EU för att ofta vara inkonsekvent i sitt stöd för demokratier och kritik mot diktaturer och tog som exempel upp att fördömandena av Vitrysslands president Alexander Lukasjenka varit hårda, medan samma fördömanden har lyst med sin frånvaro gentemot till exempel Uzbekistans president Islom Karimov - en ledare som Ahlin betraktade som "mycket värre" än Lukasjenka.

09:45  Ahlin menade även att demokratirörelsen i Burma måste få mer stöd.  

09:47 Bodil Ceballos (MP) intar talarstolen. – Det är pinsamt att Sveriges röst i världen nu endast hörs i slutna rum, och att vi ska behöva Wikileaks för att få reda på vad regeringen tycker i utrikespolitiska frågor, sa Ceballos med anledning av de nyligen läckta Wikileaksdokumenten som avslöjade att många västregeringar, inklusive Sveriges, verkat för att så split mellan Rysslands president Dmitrij Medvedev och premiärministern Vladimir Putin. 

09:49 -- De demokratiska rättigheterna måste försvaras, även på Internet, sa Ceballos som riktade kritik både mot länder som Kina som  blockerar en mängd material på nätet, samt mot USA för att försöka förhindra tillgång till Wikileaks hemsida.

09:52 – Nog är vi i Sverige, EU och USA medskyldiga för att diktatorerna i Nordafrika kunnat sitta kvar så länge? För stabilitet och tillgång till olja och för att förhindra att flyktingar kommer hit har vi stöttat dessa diktatorer, sa Ceballos.  

09:54 – Vi måste vara lika kritiska mot diktatorer i vårt närområde som vi är mot dem som finns längre bort, sa Ceballos.

09:56 – Ceballos hävdade även att EU måste trycka på Marocko för att tillåta en folkomröstning om självständighet i Västsahara. (Västsahara kontrolleras i dagsläget av Marocko.)

09:57 -- Ceballos riktar hård kritik mot svensk vapenexport, som hon hävdar sker främst av ekonomiska skäl. Hon menar att de jobb som förloras i Sverige om vapenexporten minskar skulle kunna ersättas med jobb i tillverkning av till exempel höghastighetståg.

09:58 – Världen militärutgifter fortsätter att öka, säger Ceballos. De militära utgifterna prioriteras överallt runt om i världen, men biståndet har sällan samma prioritet. Mer pengar borde satsas på bekämpning av klimatförändringarna istället för på vapen sa hon.

09:59 Sven-Olof Sällström (SD) intar talarstolen. – Många av de problem vi ser i utvecklingsländerna idag har sin grund i gamla koloniala gränsdragningar, hävdade Sällström som tog upp Sudan som ett exempel. Han hävdade att de problem som finns mellan olika folkgrupper i dessa länder är ett bevis för att det mångkulturella samhället inte fungerar.

10:01 – Sverige bör inte ta på sig orimliga bördor i vår biståndspolitik, sa Sällström. – Det har länge funnits en inställning i Sverige att vara "bäst i klassen" när det gäller att skänka bistånd. Istället borde vi sänka ambitionsnivån till den av FN utfästa rekommendationen och skänka 0.7 procent av BNP. Vi måste se till våra egna, svenska, behov innan vi skänker bort skattemedel, sa han.

10:04 Sällström hävdar att svenska skattemedel inte borde användas för att hålla krisande ekonomier i Europa, som till exempel Greklands, under armarna.

10:04 – Sverige är idag inte längre självständigt. Vi har givit upp vår självständighet till EU, sa Sällström.

10:06 Sällström kritiserar hur FN:s råd för mänskliga rättigheter fungerar. – Hur välbetänkt är det egentligen av FN att sätta några av världens värsta diktaturer att vakta mänskliga rättigheter? Det är som att sätta räven att vakta hönshuset, sa Sällström.  

10:07 – Det finns en överhängande risk att utvecklingen i de nordafrikanska länderna inte alls leder till demokrati, utan istället till att teokratiska organisationer som det egyptiska Muslimska brödraskapet kommer till makten, sa Sällström och drog en parallell till hur revolutionen i Iran 1979 ledde till den nuvarande teokratiska diktaturen där. 

10:10 -- Den senaste tiden har många av våra mest inflytelserika grannars ledare tagit avstånd från det mångkulturella projektet, när kommer den svenska regeringen, på samma sätt som sina europeiska kollegor, även den ta avstånd från mångkulturalismen? avslutade Sällström.

10:11 Hans Linde (V) intar talarstolen. Linde inleder sitt anförande med att ta upp problematiken att våldtäkter används som ett vapen i många konflikter i Afrika.

10:13 – Världen över ser vi att män och kvinnor inte har samma möjligheter. Världens kvinnor äger endast tio procent av världens tillgångar, sa Linde som efterlyste ett betydligt starkare fokus på jämställdhet i världen i svensk utrikespolitik.

10:15 Linde hävdar att Sverige borde verka mer för att minska mödradödligheten runt om i världen. – Hur ska vi kunna bekämpa fattigdom och bygga demokrati utan alla de kvinnor som nu dör? undrar han.

10:16 De militära utgifterna i världen har ökat med 49 procent sedan år 2000 enligt SIPRI, säger Linde. – Världen prioriterar hela tiden att köpa in mer vapen än att minska mödradödligheten, säger Linde som fortsatte med att kritisera att Sverige lägger nästan två miljarder på den militära insatsen i Afghanistan, han menade istället att dessa pengar borde satsas på humanitära, civila, insatser.

10:18  Linde kritiserar att regeringen inte tillräckligt verkar för att förbättra villkoren för fattiga arbetare i utvecklingsländer, varav de flesta är kvinnor.

10:20 – En grupp som drabbas i synnerhet hårt av mäns våld mot kvinnor är lesbiska kvinnor, som utsätts för så kallade "omvändningsvåldtäkter", hävdar Linde. Men trots detta faktum är möjligheten att få asyl i Sverige av dessa skäl få, fortsatte han.  

10:21 - Herr talman, världen är inte jämställd. Men den skulle kunna ha varit det, men det kräver politisk vilja. Men den viljan finns inte i Sverige idag, hävdar Linde. Istället ser vi en borgerlig utrikespolitik, av män, för män, det är hög tid att vi ser en feministisk utrikespolitik, avslutade Linde.

10:23 Carl Bildt (M), utrikesminister, intar talarstolen.

10:24 – Bildt inleder med att kommentera Ahlins anekdot om Sovjets fall och påpekar att många socialdemokrater då inte med tillräcklig tydlighet tog avstånd från de kommunistiska diktaturerna.

10:25 – Bildt hävdar även att många socialdemokrater välkomnade när Mubarak och Ben Ali kom till makten, eftersom de var socialister. – Sent, sent, ska syndaren vakna: först nu precis suspenderades Ben Alis och Mubaraks partier från socialistinternationalen, sa Bildt som slog bort Ahlins kritik genom att hävda att socialdemokraterna varit betydligt mer välvilligt inställda till Mubarak och Ben Ali än de borgerliga.  

10:29 – Vår utrikespolitik är Europas utrikespolitik. Vår främsta uppgift nu är att verka för den gemensamma europeiska utrikespolitiken. Det är det bästa sättet för att garantera Sverige en röst i världspolitiken, hävdade Bildt.

10:30 – Om vi stänger dörrarna till omvärlden åker vi tillbaka till 1700-talets fattigdom, och det vill vi verkligen inte, sa Bildt i en replik till Sven-Olof Sällström.

10:31 – Jag instämmer i det mesta Hans Linde sa, vilket väl gör det här till en ganska unik utrikesdebatt tillade Bildt. Kvinnors ställning runt om i världen måste stärkas, avslutade han sedan.

10:32 Urban Ahlin (S) intar talarstolen.

10:33 Ahlin kontrar mot Bildts kritik att socialdemokraterna varit välkomnande gentemot Ben Ali, genom att hävda att den liberala EPP-gruppen i EU-parlamentet även de haft ett samarbete med Ben Alis parti.

10:35 Ahlin fortsätter med att trycka på för att sanktionerna mot Burma ska vara kvar.

10:36 – De europeiska stridsgrupperna har aldrig använts, och de kostar enorma summor pengar, säger Ahlin.

10:37 Ahlin kritiserar även regeringen för att inte tillräckligt tydligt ha tagit upp LHBT-frågor i utrikesdeklarationen

10:38 Bodil Ceballos (MP) intar återigen talarstolen.

10:40 -- Många av oss som lever i västvärlden idag kommer vara för gamla för att drabbas av vårt agerande, det är våra barn och barnbarn som kommer att drabbas. Men vilka drabbas idag då? Jo, det är människor i de fattiga länderna, säger Ceballos och efterlyser återigen ett ökat fokus på att bekämpa klimatförändringarna.

10:42 – Översvämningen i Pakistan förra året täckte en yta lika stor som Sverige, det ger lite perspektiv på hur allvarliga klimatförändringarna är, säger Ceballos.

10:43 – Många av de varor vi konsumerar i västvärlden idag tillverkas i andra delar av världen, därför blir det fel när man räknar på utsläpp per person, säger Ceballos som menar att det här förhållandet gör att de utsläpp som Sverige och svenskarna genererar således är större än vad som generellt hävdas.

10:45 Sven-Olof Sällström (SD) intar på nytt talarstolen.

10:45 -- Vi vill inte rycka brödet från handen från den fattige, vi vill istället öka stödet till fattigdomsbekämpning, säger Sällström, och åsyftar att flyktingar borde hjälpas i sina hemländer.

10:47 Sällström hävdar att världssamfundet just nu har en unik möjlighet att stärka de mänskliga rättigheterna i de, eventuellt, nya demokratierna i Nordafrika, genom att förmå dem att skriva på deklarationen för de mänskliga rättigheterna. Sällström påpekar att sharialagar står i strid mot dessa rättigheter.

 10:49 – En fråga jag vill ställa till socialdemokraterna är: delar ni värdegrund med övriga medlemmar i socialistinternationalen? Ni väljer ju frivilligt att vara medlemmar i en organisation som innehåller medlemmar som allvarligt förtrycker mänskliga rättigheter, hävdar Sällström.

10:50 Sällström tar upp situationen i Elfenbenskusten, där president Laruent Gbagbo vägrar att avgå efter att ha förlorat presidentvalet och undrar på vilket sätt (S) delar Gbagbos värdegrund. Han kallar även FN:s råd för mänskliga rättigheter för en "pajasorganisation."

10:52 Hans Linde (V) träder upp i talarstolen.

10:53 Linde säger att Bildt sagt att han skulle presentera en "sedvanlig" utrikespolitisk deklaration, och menar att utrikesministern lyckats med just det, men att den är sedvanlig i och med att den inte tillräckligt belyser kvinnors situation. – Man kan anklaga Carl Bildt för mycket, men inte för att vara feminist, hävdar Linde.

10:55 – Det är inte bara idag Bildt misslyckats med att ta upp LHBT-frågor, på fem utrikespolitiska deklarationer har dessa frågor bara tagits upp en enda gång. Samtidigt har ordet EU, eller Europeiska Unionen nämnts 225 gånger, det säger något om Carl Bildts prioriteringar, säger Linde.

10:56 – Sverige skulle kunna vara ett land som inte håller tyst under EU:s kristallkronor när det gäller kvinnors rättigheter. Vi skulle kunna föra en biståndspolitik som sätter kvinnors rättigheter i fokus, men så är det inte idag, säger Linde.

10:58 Fredrik Malm (FP) intar talarstolen och inleder sitt anförande med att tala om utvecklingen i Nordafrika.  – Men förändringarna i Egypten ska inte överdrivas, trots allt. Det är fortfarande militären som styr, säger Malm, men menar att Egypten nu har stora möjligheter.

10:59 -- Det är värt att notera att vänsterpartiet inte lagt sig i debatten om socialistinternationalen, deras international lades ned 1943, säger Malm. (Åsyftandes Komintern).

11:01 -- Kina är inte snart inte längre bara världens folkrikaste land, utan även världens största ekonomi. Vi kommer snart att leva i en värld där den mäktigaste ekonomiska supermakten är en diktatur. Det kommer att ställa krav på omvärlden att öka påtryckningarna på Kina att gå i en demokratisk ritning, hävdar Malm.

11:02 --  Vi vill att Sverige ska vara med i kärnan i den europeiska utrikespolitiken, vi vill att Sverige ska ansluta sig till euron, säger Malm.

11:03 --  Avslutningsvis vill jag påpeka att Sverige bör vara närvarande i konfliktområden runt om i världen, även militärt, säger Malm.

11:04 Kerstin Lundgren (C), träder upp i talarstolen.

11:05 – Sverige sträckte ut handen till de nya demokratierna i öst efter murens fall, och på samma sätt måste vi nu sträcka ut handen över Medelhavet. Befolkningen i länderna där ska veta att Sverige står upp för demokratin, säger Lundgren.

11:07 -- Friheten måste stå i fokus, frihet att välja sina ledare, frihet att välja vem man ska älska, friheten måste i alla lägen stå i fokus. Vi måste driva på för att EU ska bli frihetens starkaste röst, säger Lundgren. 

11:08 – Mäktiga herrar runt om i världen som styr utan ett folkligt mandat måste veta att längtan efter frihet kan i längden aldrig kvävas, hävdar Lundgren.

11:09 – Vi talar ofta om terrorism, men sällan om klimatförändringarna som det stora säkerhetspolitiska hotet, det här måste förändras, säger Lundgren.

11:11 Désirée Pethrus (KD) träder upp i talarstolen.

12: 13 Fredsamtalen mellan Israel och Palestina måste gå framåt och vi måste trycka på för att så ska ske, hävdar Pethrus.

12:14 – Det är helt centralt att EU och Sverige även trycker på för demokratiska reformer i Vitryssland, och att sanktionerna mot landet bibehålls, hävdar Pethrus.

12:15 Pethrus fortsätter med att hävda att EU och Sverige måste trycka på Kina för att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina.

12:16 Carl Bildt (M), utrikesminister, träder återigen upp i talarstolen.

12:17 -- Ahlin undvek att svara på mina frågor om Mubarak. Mubarak var inte vår partner. Ben Ali var inte vår partner. De var era kamrater. Ni satt på förtryckarnas sida i decennier, säger Bildt.

12:18 – Jag känner oro för utvecklingen i södra Kaukasus, vi kan vara på väg mot en ny konflikt. EU och världen sov vid den senaste konflikten 2008, låt oss inte upprepa det misstaget, säger utrikesministern.

12:19 – EU är mycket betydelsefullt, det kan vara vårt viktigaste utrikespolitiska instrument, men även FN är viktigt, säger Bildt och trycker på för internationellt samarbete.

12:20 – Israel bör inte sluta in sig, utan istället nu se de möjligheter som ett mer demokratiskt mellanöstern för med sig, säger Bildt.

11:22 Urban Ahlin (S) intar talarstolen.

11:22 – När det gäller samarbetet med Ben Ali, den europeiska socialdemokratiska partigruppen uteslöt Ben Alis parti för fem år sedan, men EPP bjöd in hans parti till samarbete så sent som förra året, säger Ahlin, vilket resulterar i ljudliga protester från Bildt från golvet.

11:23 Bodil Ceballos (MP) intar talarstolen igen.

11:24 – Det är dags att vi tar ansvar för jordens klimat i framtiden. Det borde vara minst lika viktigt för oss hur människorna i världens länder har det, som det är hur många stridsvagnar deras regeringar förfogar över, hävdar Ceballos.

11.25 – Passivt stöd till militäralliansen Nato rimmar illa med vår alliansfrihet, fortsätter Ceballos.

11:26 Sven-Olof Sällström intar talarstolen. -- Jag tycker det är synd att Urban Ahlin väljer att inte svara på frågan om socialdemokraterna delar värdegrund med övriga medlemmar i socialistinternationalen, säger Sällström.

11:27 – Sanningen är att vad vi säger i den här kammaren i praktiken har mycket lite att göra med den utrikespolitik som förs i vårt namn, säger Sällström och riktar återigen kritik mot samordningen av EU:s utrikespolitik.

11:28 Hans Linde (V) går upp i talarstolen. – Majoriteten av jordens befolkning, världens kvinnor, har återigen glömts bort i den här debatten. Varför är det så förtvivlat svårt för Carl Bildt att prata om kvinnors rättigheter? undrar Linde.

11:31 Ordet går åter till Fredrik Malm (FP). – Jag upplever som folkpartist att jag är relativt ensam om att här idag tala om det faktum att världens ekonomiska supermakt om några decennier kommer att vara Kina. Det kommer inte att vara några kinesiska trupper som kommer och hjälper Europa när konflikt hotar, såsom USA har gjort tidigare, säger Malm.

11:32 Vi måste tydligt slå fast att Iran inte får bli en kärnvapenmakt, fortsätter Malm.

11:33 Kerstin Lundgren (C) får ordet. – Sverigedemokraterna verkar vilja stänga både dörrar och fönster, det är en trist ingång för att få en bättre värld, säger Lundgren.

11:34 – Afrika är möjligheternas kontinent, säger Lundgren och belyser de demokratiska rörelserna i Nordafrika, men även den kraftiga ekonomiska utvecklingen på kontinenten.

11:35 – Désirée Pethrus (KD) får ordet. – I Iran men också i Egypten har kristna på senare tid fått en allt svårare situation. Man kan hoppas att situationen, i alla fall i Egypten, nu förbättras. Vi måste se till att alla får rätt att utöva sin religion, säger Pethrus.

11:36 Pethrus kritiserar oppositionen för att ha dragit ned anslagen till statsförvaltningen, vilket regeringen hävdar har varit anledningen till att flera ambassader nu måste stängas. Pethrus uppmanar oppositionen att tänka om.

11:38 Första delen av den utrikespolitiska debatten avslutas nu.

11:38 Karin Enström (M) får ordet. – Det är helt nödvändigt att EU:s utrikespolitik samordnas bättre, för de utmaningar vi står inför i världen nu är mycket komplexa, hävdar Enström.

11:41 – Vi har under debatten uppmärksammats på världens ökande militärutgifter, men i Europa har de militära utgifterna de senaste åren minskat med 300 miljarder kronor, säger Enström och menar att det vore mycket olyckligt om dessa minskningar gör att Europas länder inte kan spela en framträdande roll i humanitära militära insatser runt om i världen.

11:43 – Sveriges säkerhet är också kopplat till läget i Afghanistan. Trots svårigheterna där har vi i denna kammare lyckats uppnå en bred enighet om vår insats där, påpekar Enström och varnar därefter för en "nu-är-det-dags-att-åka-hem-anda" som hon menar kan vara negativ för utvecklingen av demokrati i Afghanistan.

11:45 Karina Hägg (S) träder upp i talarstolen.

11:46 Hägg menar att hon när hon var i Egypten under de nyliga demonstrationerna fick förklara för de demonstrerande egyptierna att socialdemokraterna stödjer demonstranterna, trots att Europas regeringar, enligt Hägg, varit avvaktande.

11:48 Hägg säger att hon vill se krav från EU att de som angripit demonstranter och journalister i Egypten ska hållas ansvariga för sina brott.

11:52: Christian Holm (M) replikerar till Hägg och undrar om Hägg för sina partikamrater fört fram sina åsikter att de demokratiska krafterna i Egypten borde stöttas.

11:55 Hägg menar att Christian Holm försöker flytta fokus från att regeringen, enligt henne, inte tillräckligt tydligt stödde de demokratiska rörelserna i Tunisien och Egypten.  

11:59 Carina Lundberg (C) menar att den stora utmaningen för Egypten nu är att framgångsrikt kunna hålla fria, demokratiska val.

12:01 Valter Mutt (MP) får ordet. Han kritiserar förhållandet att de stora bankerna fått ett stort ekonomiskt stöd efter finanskrisen, men att samma summor inte läggs på fattigdomsbekämpning.

12:03 -- Det är hög tid att någon förklarar för USA att det är orimligt att landet endast lägger en tiondels procent av sitt lands BNP på bistånd, säger Mutt.

12:04 Mutt efterlyser även en skatt på finansiella transaktioner, en så kallad Tobin-skatt, vars intäkter ska gå till fattigdomsbekämpning.

12:07 Mutt kritiserar även regeringen för att Sydamerika knappt nämns i utrikesdeklarationen.

12:08 Christer Winbäck (FP) får ordet. Winbäck belyser bland annat att de stigande matpriserna har gjort tiotals miljoner människor i utvecklingsländer fattiga.

12:11 Winbäck menar att spridningen av handeldvapen, precis som kärnvapen, måste begränsas och påpekar att det är dessa vapen som utan tvekan är de som dödar flest personer runt om i världen idag.

12:13 Jonas Sjöstedt (V) får ordet.  – Flera av de diktatorer som nu tvingats bort, eller riskerar att tvingas bort, från makten har länge varit västvärldens skyddslingar, hävdar Sjöstedt, som kritiserar vad han ser som det faktum att det är först när diktatorernas fall är oundvikligt som västvärlden tagit sin hand från dem.

12:15 – Framväxten av EU:s gemensamma utrikespolitik innebär att Sveriges röst i världen blir allt tystare, säger Sjöstedt, och motsäger således bland annat Carl Bildts åsikt att Sverige har större möjlighet att påverka genom EU.

12:16 – Sverigedemokraterna verkar i sin rädsla för islamism närmast föredra diktatorerna, säger Sjöstedt.

12:18 Sjöstedt kritiserar även Sverigedemokraterna för att ha åkt till Israel och där besökt, och givit sitt stöd till, bosättningar på Västbanken.

12:19 Ordet går nu till Robert Halef (KD). – Den kristna minoriteten i Egypten, kopterna, har haft begränsade möjligheter att utöva sin tro, hävdar Halef, som uttrycker förhoppningar om att deras situation ska förbättras i ett demokratiskt styrt Egypten. Han påpekar även att internationella påtryckningar krävs på den egyptiska militären för att säkerställa att militären faktiskt lämnar ifrån sig makten.

12:22 Halef menar att Turkiet måste genomföra fler demokratiska reformer för att kunna kvalificera sig till ett EU-medlemskap. Han påpekar att kristna runt om i Turkiet, i synnerhet kristna syrier och armenier, förtrycks av regeringen i Ankara. – Sverige bör i sina bilaterala kontakter med den turkiska staten protestera mot dessa övergrepp, säger Halef.

12:24 Halef belyser även den allt svårare situationen för kristna i Irak. Han menar att Sverige i ökad grad bör verka för mer säkerhet i Irak.

12:25 Carin Runeson (S) får ordet. Runeson inleder sitt anförande med att kommentera situationen i Egypten och hävdar att regeringen nu tydligt måste stötta demokratirörelsen i Egypten. Hon fortsätter sitt tal med att fokusera på kvinnors situation runt om i världen och att ökande ansträngningar bör göras för att öka jämställdheten.

12:32 Hans Wallmark (M) replikerar till Runeson och hävdar att många av problemen med mänskliga rättigheter i arabvärlden beror på att dessa länder är socialistiska. Han uppmanar Runeson att även verka för att marknadsekonomi införs fullt ut i dessa länder eftersom han menar att detta i stor utsträckning förbättrar kvinnors situation.

12:33 Runeson svarar Wallmark att det "finns många sätt" att förbättra kvinnors situation på.

12:34 Wallmark trycker återigen på att införandet av marknadsekonomi är av stor vikt för att förbättra kvinnors situation.

12:35 Runeson motsäger inte Wallmark, men menar att det absolut viktigaste är att förbättra flickors utbildning.

12:35 Christian Holm (M) får ordet. – KGB fängslade över 700 personer under protesterna efter det riggade valet i Vitryssland för cirka två månader sedan, säger Holm. – Det är viktigt att vi från svensk sida konsekvent står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, vi måste fortsätta att ha en hård och tuff hållning mot den vitryska regimen, samtidigt som vi bemöter de vitryssar som flyr från sitt land väl, hävdar Holm.

12:42 Carina Hägg (S) replikerar Holm och anklagar honom och Bildt för att idka en dubbelstandard. Hon menar att regeringen har utövat betydligt hårdare påtryckningar på Lukasjenka jämfört med på Nordafrikas diktatorer och undrar varför så är fallet.

12:44 Holm håller med Hägg, men menar att det är naturligt att vi engagerar oss mer i vårt närområde, till vilket han räknar Vitryssland.

12:45 Hägg säger att hon nu då väntar på hårdare tongångar från regeringen gentemot de kvarvarande diktatorerna i Nordafrika.

12:46 Holm poängterar att den svenska regeringen faktiskt ställer hårda krav på att demokratiska val ska hållas och mänskliga rättigheter respekteras, men instämmer i att det finns "skurkstater" runt om i hela världen som det absolut behövs hårdare påtryckningar mot.

12:48 Peter Rådberg (MP) får ordet. – Demokrati måste byggas underifrån, och Tunisien och Egypten är bra exempel på det, säger Rådberg som nu ser sig skönja en positiv utveckling i arabvärlden. Rådberg kritiserar även regeringen för att ha sålt vapen i "miljonklassen" till Egypten.

12:50 Rådberg säger att han välkomnar att regeringen nu är redo att ratificera konventionen mot klustervapen. (Klustervapen är bombkapslar som innehåller små granater, varav många inte exploderar vid nedslag, utan ligger kvar som minor och ofta skadar och dödar civilbefolkning långt efter att en konflikt är över.)

12:52 Rådberg försvarar även överenskommelsen mellan regeringen, socialdemokraterna och miljöpartiet om den militära insatsen i Afghanistan.

12:53 Rådberg kritiserar vidare den internationella vapenindustrin och den svenska vapenexporten. Han menar att vapentillverkning driver på konflikter runt om i världen.

12:54 Kenneth G Forslund (S) får ordet. Han menar att EU i ökad grad borde trycka på för att de avtal som EU skrivit under med närliggande länder rörande respekten för mänskliga rättigheter faktiskt efterlevs.

12:59 Mats Johansson (M) får ordet. Johansson fokuserar i sitt anförande på pressfrihet, och bristen därav, runt om i världen. – Vi bör noga följa de olika övergrepp mot yttrandefrihet och pressfrihet som sker runt om i världen. Vi bör göra detta på egen hand samt genom EU och genom FN, hävdar Johansson.  – Vi måste även tänka på att hålla ögonen på pressfriheten i närliggande länder som Ungern och Turkiet, säger Johansson.  

13:05 Carina Hägg (S) replikerar Johansson – Europarådet har ju i många år haft problem med Italien under Berlusconi. Där är det fria ordet inte så fritt som man hade kunnat önska. Jag önskar ett tydligt avståndstagande från Berlusconis mediepolitik, säger Hägg.

13:06 Italien är en av de medlemsstater som har problem. Det är ett särskilt bekymmer att diskutera med dem. När det gäller Italien känner jag mig inte besläktad när det gäller det här frågorna, svarade Mats Johansson (M).

13.08. Carina Hägg (S) är nöjd med Mats Johanssons svar.

13.09. Mats Johansson (M) säger att det finns hopp om mediefriheten i Italien. Italien har större möjligheter att korrigera sitt problem.

13.10. Olle Thorell (S) tar i sitt anförande upp problemen i Burma. Det räcker inte att Aung San Suu Kyi är fri, säger han. Det krävs mer. Det är viktigt att EU talar med en stark och enad röst, med en sann utveckling Burma. Han beskriver valet i Burma som en skenmanöver, för att få trycket mot sig att minska. Frigivandet av Aung San Suu Kyi är en del av den strategin. Valet i november var varken fritt eller rättvist eller speglade folkviljan i Burman. Socialdemokraterna har alltid stöttat demokratiutvecklingen i Burma. Vårt engagemang är starkt och långsiktigt. Vi ställer följande krav på regeringen. Det är inte läge att belöna Burma med lättade sanktioner. Inte förrän alla politiske fångar har släppts kan lättnader i sanktionerna genomföras. Sverige ska agera till stöd för att NLD, hävdar Thorell.

13.16 Ulrik Nilsson (M) började sitt debattinlägg med att prata om uppmaningen att tänka lite längre och att det är svårt att förutse händelser och refererade till händelserna i Nordafrika. Sveriges kontakter med Nordafrika har spelat roll, handel, turism osv. Han jämför med Sveriges kontakter med Östeuropa och dess betydelser för den fortsatta utvecklingen. Marknadsekonomi är kopplat till denna utveckling, säger Nilsson. Marknadsekonomin leder till naturliga nätverk, fler och fler egyptier har fått kontakt med människor på andra sidan. Därför måste vi öppna upp möjligheterna för dessa nätverk. Det som har förändrat världen mest är kontakter människor emellan, möjligheter att resa och möta varandra. Det gäller att se fram emot och försvara det vi är starka på. Det är i sanningen en positiv förändring vi ser. Det är en god möjlighet, men det kräver att vi behandlar andra stater som vi själva vill bli behandlade. Då kan vi se en positiv utveckling. Det är viktigt att lära av historien.

13.21 Björn von Sydow (S) tar upp situationen i Ungern och de lagar som bland annat genomförts inom demokratiområdet och de nya medielagarna. EU-kommissionen har gått in i diskussion med Ungern om de lagar som påverkar den inre marknaden. Tillsättningen av domare har ändrats och organens självständighet kan ifrågasättas. Regeringspartiet innehar tillräcklig majoritet för att förändra konstitutionen. Reformeringen har kritiserats. Situationen i Ungern är att oppositionen är splittrad i parlamentet. De för en begränsad tillvaro. Det finns ett internationellt behov av att granska utvecklingen i Ungern. Från den svenska delegationen har vi initierat en motion att församlingen ska inleda en granskning av Ungern. Det handlar om att tillsätta två rapportörer. Ungerns demokratiska utveckling är en stor sak för sig själv, även för landets grannar. Kan vi acceptera att en av regeringarna i EU, sitter där utan demokratiskt mandat, undrar Björn von Sydow (S). Han hoppas på en förändring inom den ungerska statsledningen.

13.27 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) tog upp situationen i norden och gränserna. Det krävs en gemensam strategi för länderna i norden. Hon talar bland annat om den åldrande befolkningen. Det handlar om strategier för gemensamma lösningar för att lösa omsorgen för den åldrande befolkningen, sa hon. Gränshinder mellan de nordiska länderna måste tas bort, anser hon. Olika regler gäller i olika länder. Invånarna drabbas. Vi ska inom Nordiska rådet jobba för att främja arbetskraften. Hon nämner det aktuella exemplet om att till exempel svenskar inte behöver folkbokföra sig i Sverige. Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är viktig. Det nordiska näringslivet bör vara så obehindrat som möjligt, anser hon. Målet bör vara att på nordisk och europeisk nivå verka för att motverka de hinder som består så att medborgarna till exempel kan röra sig lättare över gränserna, hävdar Björnsdotter Rahm.   

13.34 Sven-Erik Bucht (S) pratade om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik och vad som krävs på längre sikt. Det krävs mer aktivitet och engagemang. Bucht efterlyser bland annat mer samverkan kring  Barentsområdet. Det finns oerhört mycket att göra för att underlätta arbetsmarknaden inom Norden. Han talar för en ökad samverkan mellan ambassader och konsulat och anser att Sveriges röst tenderar att bli en svagare röst i Europa och att det nordiska samarbetet då är viktigt. En stark nordisk röst är viktigt, hävdar Bucht och tillägger Barentsområdet är ett av världens rikaste på mineraler och energiråvaror. Nya gruvor öppnas, nya städer bildas, området lever upp igen. Det krävs mer aktivitet och ett folkligt engagemang inom Barentsområdet.

13.40 Hans Wallmark (M) frågar Sven-Erik Bucht (S) om inte det samarbete som redan finns mellan de nordiska länderna räcker.

13.42. Sven-Erik Bucht (S) anser att det krävs större krafttag inom detta område.

13.45 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) tog upp problemen i Vitryssland och behovet av en demokratisk utveckling även där. Det behövs demokratiska krafter i Vitryssland. Hon lyfter fram vikten av kontakter med det vitryska folket och hänvisade till Europarådets resolution som innehåller ett antal krav på demokratiska reformer. Vitrysslands president har stöd av Ryssland och kan därmed sitta kvar så länge de har stöd från sina ryska vänner, hävdade Pourbaix-Lundin.

13.52 Hans Wallmark (M) pratade om utbytesprogram med andra länder och den tekniska utvecklingen och sociala medier som Facebook, e-mail och Twitter. Han drar parallellen med händelseutvecklingen i Nordafrika och att vi på så nära håll har kunnat följa utvecklingen i Egypten. Han anser att det finns en fara med detta också. Sydamerika har hamnat i skugga av händelserna i Nordafrika. Han säger att han känner att han har ett särskilt ansvar för det som händer i Nordafrika. Vi har ett särskilt ansvar att hjälpa till med praktiska saker. Sex månader är en kort tid för ett land som för första gången ska hålla ett demokratiskt val, hävdar han och lyfter även fram vikten av en ekonomisk utveckling i området. Handelsavtal och tullar är viktiga delar. Förutom demokrati behövs också marknadsekonomi, avslutar Wallmark.

14.00 Staffan Danielsson (C) får ordet. – Centerpartiet står bakom regeringens fredsinsatser i världen. Sveriges säkerhet är sammankopplad med våra grannars. Det gagnar vår säkerhet på sikt. Debatten har varit viktig och givande, frihet och demokrati ska växa i världen. Jag hoppas det som händer nu i Nordafrika når Iran och Nordkorea, säger Danielsson

14.03. Kent Ekerot (SD) talade om risken för att det muslimska brödraskapet ska ta makten i Egypten. Han kallar åsikten att det inte finns något hot att islamister ska ta makten för "naiv".

14:07 Christian Holm (M) replikerar Ekeroth och säger att det är "skrämmande" att lyssna på hans åsikter.

14:09 Ekeroth hävdar att en stor del av befolkningen i Egypten i en undersökning sagt sig vara positiva till införandet av sharialagar.

14:10 Holm replikerar Ekeroth: – Du kan väl inte mena att en befolkning förtjänar att leva i en diktatur på grund av vilken religion de har?

14:11 Ekeroth påpekar att sharialagar inte på något vis är något extremt inom islam. Han menar att sharialagar istället förespråkas av "mittfåran" inom islam.

14:12 Jonas Sjöstedt (V) – Ja, SD är så rädda för islam att de inte vill ha demokrati, säger Sjöstedt som även kritiserade Ekeroth och SD för att ha besökt Israel och uttalat stöd för bosättarna där. – Stöder du, Ekeroth, de israeliska bosättningarna på Västbanken? frågar Sjöstedt.

14:13 Ekeroth påpekar att han är för demokrati. – Jag har en verklighetsanpassad syn på islam. Du kallar mina åsikter för primitiva, men det är sharialagarna som är primitiva.   

14:14 Sjöstedt frågar återigen Ekeroth om han stödjer de israeliska bosättningarna.

14:14 Ekeroth svarar att han är Israelvän – ... jag är stolt över att säga det. Du (till Sjöstedt) stödjer Hamas. Jag stödjer den enda demokratin i Mellanöstern.

14:16 Kerstin Lundgren (C) undrar om Kent Ekeroth tror på religionsfrihet och undrar om han föredrar en demokrat eller en diktator.

14:17 Ekeroth: – Det var en fråga så dum att man häpnar, säger Ekeroth som säger att han stödjer demokrati, men menar att muslimska brödraskapet inte förespråkar demokrati. – Sharialagarna lämnar inget utrymme för demokrati, säger Ekeroth.

14:18 Kerstin Lundgren: – Jag undrar om Ekeroth tror att alla muslimer är en och samma person?

14:18 Ekeroth: Jag tror på religionsfrihet. Jag tror på demokratin, säger Ekeroth som även påpekar att både Hitler och Hamas röstades fram i demokratiska val. – Jag gillar varken kommunister, islamister eller nazister, men i en demokrati får man ha vilka åsikter man vill. Jag tror på demokratin, och oavsett hur dessa personer kommit till makten kommer jag alltid att verka mot dem, säger han.

15:20 Hans Wallmark (M) kritiserar Ekeroth och hävdar att Ekeroth beklagar att Mubarak fallit.

15:21 Ekeroth svarar att han gärna ser att alla diktatorer runt om i världen faller, men säger att risken nu är stor för att det muslimska brödraskapet kommer att leda Egypten in på samma väg som Iran tagit sedan 1979.

15:22 Wallmark menar att det inte alls behöver bli en sådan utveckling i Egypten. Wallmark betonar att det viktigaste är att ett demokratiskt och rättssäkert system nu byggs upp i Egypten.

15:23 Ekeroth håller med Wallmark, men undrar retoriskt om detta verkligen kommer att hända om det muslimska brödraskapet tar makten. – Nej det kommer det inte att göra, för sharialagar är inte kompatibla med demokrati, säger han. Han kritiserar även feminister för att inte tillräckligt tydligt ta avstånd från sharialagar och islamism.

15:24 Utrikesdebatten avslutas.

David Carlqvist Maria Gustafsson

Ekot

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.