Romregistret strider mot lagen på flera punkter

0:40 min

Polisen i Skåne bröt mot lagen i flera fall när den förde samman nära 5000 romer i ett register. Det slår nu Säkerhets- och integritetsnämnden fast i ett uttalande.  

Uttalandet som kommer från Säkerhets- och integritetsnämnden är tillsynsmyndighetens slutliga utlåtande om registret som omfattar 4 741 personer varav 1320 barn. 

– Vi har funnit en mängd olagligheter i registret. Man kan ifrågasätta om det funnits ett behov av registret med alla de uppgifter som finns där. Och man kan ifrågasätta om det finns ett samband mellan personerna och misstänkt brottslighet, säger Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.   

Det allvarligaste felet är enligt myndigheten att ändamålet för registret är alldeles för vitt:

"ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheten riktar kritik mot Skånepolisens registrering av romer på flera punkter:

  • Det har inte funnits behov av att registrera alla personer som finns i samlingen.
  • Det saknas tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats.
  • Registret har karaktären av "bra-att-ha-samling".

Registret har utrett sedan i oktober, efter att det avslöjades av Dagens Nyheter.

En central fråga har varit om polisen brutit mot regeln som förbjuder register på etnisk grund. Men nämndens slutsats är att registreringen snarare grundat sig på brottsmisstankar mot vissa personer eller släktskap med dem. Och att därför inte går att dra slutsatsen att polisen behandlat uppgifterna enbart på grund av etnicitet.  

– Det finns visserligen många romer i det här registret, och det finns också en viss överregistrering. Det kan ge intrycket att etnicitet är en orsak till registrering, men vår slutsats är att man inte kan påstå att det är en registrering enbart på grund av vad som är känt om de här personernas etnicitet, säger Sigurd Heuman.

Skånepolisen har hela tiden hävdat att grunden för registret är kriminalitet. Att de registrerade benämnts som ”kringresande” ska enligt polisen ha att göra med att de har en koppling till kriminalitet, inte att de är romer. Men många av dem som registrets är ostraffade, vilket inte har noterats. Polisen har medgett att det är fel.

Bakgrunden till att registret skapades är, enligt Skånepolisen, bråk mellan romska släkter i Staffanstorp under 2011. Polisen har inte heller registrerat vilka personer som är misstänkta för brott, vilket krävs enligt polisdatalagen. Registret har inte heller rensats från inaktuella uppgifter som det ska.

Registret kallas ”kringresande”, vilket har tolkats som att det är romer som avses. Uppgifterna finns samlade i en excelfil.

Här följer Ekots direktrapportering från presskonferensen

Anna Gustafsson: Inom kort startar Ekots liverapportering från presskonferensen från Säkerhets- och integritetsnämnden om polisens register.

14:55, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nu startar presskonferensen från Säkerhets- och integritetsnämnden. Nämndens ordförande är Sigurd Heuman.

15:02, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: - Vi har hittat många olagligheter i registret och vi är starkt kritiska till det, säger Sigurd Heuman.

15:03, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Heuman redogör för bakgrunden till registret som var bråk mellan olika romska släkter i Staffanstorp 2011.

15:03, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Registret upprättades senare, och fick benämningen "Kringresande". Det är en excelfil. I registret finns 4 741 rader - personer - födda mellan 1894 och 2011.

15:05, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Man kan konstatera att ordet rom inte används någon gång i anslutning till uppgiftssamlingen.

15:05, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Så vad skulle det användas till, säger Heuman... ändåmålet är "att identifiera och identifiera allvarlig brottslighet"

15:06, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nämnden har inte kunnat granska varenda uppgift i registret. Bakgrunden är att när nämnden hittade tveksamheter så var det bättre att fokusera på det principiella, säger Heuman.

15:07, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är ett olagligt register. Ändamålet är för vitt - att kartlägga brottlighet och nätverk och brottslighet kring dessa personer. Med ett sådant vitt ändamål kan vem som helst placeras in. Det är ett grovt fel, säger Heuman.

15:08, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Enligt polisdatalagen ska det finnas ett behov av att föra uppgifterna, och det ska finnas ett samband med brottslighet. Inget av detta har funnits.

15:09, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Inledningsvis, i Staffanstorp, kan det ha funnits anledning till registrering av vissa personer. Men inte av dem som sedan registrerats i anslutning till konflikten där.

15:10, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är också ett stort antal personer som bor utanför Skåne registrerade. Man kan inte förstå att alla personer som är registrerade och bor utanför Skåne har koppling till brottslig verksamhet där, säger Heuman.

15:11, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är oförklarligt att det finns så många barn - mer än 1300 barn - är registrerade.

15:11, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är oförklarligt att det finns så många barn - mer än 1300 barn - är registrerade.

15:11, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Intrycket är att detta har blivit en "bra-att-ha-samling", och det är inte bra.

15:12, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Är det ett etniskt register - ett register som grundar sig enbart på personernas etnicitet?

15:12, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nämnden konstaterar att många registrerade har romskt ursprung och att upprinnelsen till registret var konflikter mellan romska grupper.

15:13, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Från Skånepolisens sida sade man inledningsvis att det bara var romer och ingifta till dem som var registrerade. Men det har polisen sedan tagit tillbaka.

15:14, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Man kan inte säga att grunden för registret är etnicitet. Det har använts i ett brottsförebyggande syfte, enligt nämnden.

15:15, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Man kan lyssna live om man scrollar ner längst ner på sidan - artikeln där liverapporteringen sker.

15:15, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Registervården har varit dålig, det har inte förekommit någon gallring.

15:16, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: En allvarlig kritik är att många registrerade har inte varit misstänkta för brott. Man får registrera människor som inte är brottsmisstänkta, men då ska det tydligt framgå att de inte är det.

15:16, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Kritiken mot Polismyndigheten är allvarlig, och polisen måste rätta sig efter tillsynsmyndigheten, säger Heuman.

15:17, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det kan bli fråga om skadestånd som en följd när och om staten kränkt enskilda medborgare.

15:18, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är justitiekanslern som ska hantera frågan om skadestånd.

15:18, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vad händer nu? En tillsyn mot andra polismyndigheter har påbörjats, men den är inte bra.

15:19, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nu är det öppet för frågor från media:

15:19, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: De som är oskyldiga, inte misstänkta för något - på vilken grund har de förts in?

15:21, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Enligt Heuman är det så att de registrerats för att de är släkt med personer som är kopplade till brottslig verksamhet.

15:22, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vad måste Skånepolisen göra?

15:22, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Ett sätt är att man gallrar det - så att det försvinner. Eller att man definierar vad det ska användas till och bearbetar det utefter det.

15:23, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det finns en överregistrering... bland annat att det är så många barn registrerade. Det går inte att förklara.. liksom att ett antal avlidna är registrade - det är anmärkningsvärt.

15:24, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Var hade gränsen gått för etnisk registrering?

15:24, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: I så fall hade det varit på grund av att "den personen är rom, därför registrerar vi honom". Men så har det inte varit, säger Heuman.

15:24, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Hur stort är det kriminella nätverket?

15:25, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: De besked vi fått är att det var fyra släkter i Staffanstorp som förberedde sig för kriminell verksamhet. Hur många personer det sedan är, vet vi inte.

15:26, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Registret har sedan utvidgats med personer som definierats som "kringresande", som hade koppling till personer i Staffanstorp.

15:26, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Kan registret ha delats och skickats till andra polismyndigheter?

15:27, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Ja, så kan det ha varit. Vi har fått svaret att uppgifterna inte spridits till andra myndigheter, men det kan ha delats till andra polismyndigheter. Och det har inte funnits någon loggning, därför är det svårt att veta i vilken utsträckning.

15:28, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Kan man dra slutsatsen att registret bygger på romsk identitet och andra?

15:29, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Den bygger på underrättelseverksamhet som byggt kring romska familjer.

15:29, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Släktskap har föranlett registreringen.

15:29, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Hur har ni kunnat dra slutsatsen att det inte är ett register som bygger på etnicitet?

15:30, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vi har fått uppgift om att det upprättats för underrättelseverksamhet, för att förebygga brottslig verksamhet. Det är därför vi inte kommit fram till det. Det handlar om lagens krav, som slår fast att det ska handla om enbart etnisk identitet.

15:31, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Tillsynsmyndigheten ska följa upp vad Skånepolisen gjort med registret.

15:33, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det kan bli fråga om en djupare granskning, säger Sigurd Heuman.

15:33, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Skånepolisen har fått ett uppdrag att ställa allting i ordning. Det är lite oklart hur lång tid de har på sig.

15:34, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vi har skrivit snarast i beslutet, för det är viktigt.

15:34, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vad har du att säga till dem som upplever att det inte finns annan grund än etnicitet?

15:35, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Vi har att pröva vad lagen kräver. Och då har vi kommit fram till detta vad gäller etniciteten. Det finns ingen tveksamhet där, säger Sigurd Heuman.

15:36, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Har ni någon preferens när det gäller vad Skånemyndigheten väljer att göra?

15:36, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nej, men att ägna sig registervård - i stället för att förstöra det - är ett omfattande arbete.

15:37, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är inte alldeles klart vem som är rom i registret. Vi har ingen redovisning på det sättet.

15:39, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Skulle ni kunna komma till en annan slutsats gällande etniciteten efter att ni skulle ha intervjuat alla personer i registret?

15:40, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Det är en teoretisk fråga, men det är klart att om alla uppgifter skiljer sig så blir det ju så.

15:41, 15 November 2013

 

Anna Gustafsson: Nu är presskonferensen slut, och Ekot avslutar Liverapporteringen om Skånepolisens registrering av romer.

15:41, 15 November 2013