Lärare får lära sig göra rätt läxor

Alla barn ska kunna göra sin läxa, oavsett hur de bor eller vilken hjälp de får i hemmet. För att ge lärare stöd i arbetet med läxor har Skolverket tagit fram stödmaterialet ”Läxor i praktiken”, som ger tips och kan inspirera till diskussion och utveckling av arbetet med läxor.

– Läxor ska aldrig ges oreflekterat. Rätt använd kan läxan bidra till elevernas utveckling, fel använd kan läxan ha motsatt effekt. Därför är det viktigt att arbeta medvetet och genomtänkt med läxor precis som med alla andra pedagogiska verktyg som läraren har i sin verktygslåda, säger Ulrika Lundqvist enhetschef på Skolverket.

Hur läraren förbereder och förklarar läxan är avgörande. En bra läxa har en tydlig koppling till den pågående undervisningen och har förberetts väl med eleverna.

Om elever förväntas förstå innehållet i läxan utan lärarens hjälp är risken stor att eleverna tvingas använda strategier för ytlig inlärning eller lär sig fel.

Läxor som går ut på att elever ska komma ikapp kan vara problematiska om läraren inte har en klar bild av varför eleven ligger efter. Har eleven inte förstått? Kanske behöver eleven mer stöd i skolan? Det är frågor som är viktiga att ställa sig.

Om inte läxan följs upp av läraren finns stor risk att läxan upplevs som meningslös att göra. Men det är också viktigt hur uppföljningen går till. Studier visar att det är mest gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling att följa upp läxorna i gemensamma diskussioner i klassen.

Det arbetssättet är vanligt i Finland. I Sverige är det vanligare att läraren lägger tid på att endast rätta varje elevs läxuppgifter.

Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna.

– Hur man bor eller om man har välutbildade föräldrar ska inte avgöra om man ska klara av att göra sina läxor. En bra läxa ska eleven kunna göra på egen hand oavsett stöd från hemmet, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.