Ny rapport: De flesta svenskar positiva till invandring

3:11 min

Svenskarnas attityder till invandring har bara förändrats marginellt från tiden före den stora flyktingströmmen 2015, enligt en kommande rapport som Ekot har läst.

Tidernas flyktingvåg i Sverige hösten 2015 ledde till en kraftig skärpning av både politik och retorik kring migrationen till Sverige.

Svenskarnas generella inställning till invandring förändrades dock förhållandevis lite mellan 2014 och 2016, enligt rapporten som är gjord på uppdrag av Delegationen för Migrationsstudier.

2 254 representativt utvalda personer har svarat på frågor vid tre tillfällen, med ett års mellanrum. På en skala från 0 till 16 sjönk medelvärdet för människors attityd till invandring marginellt under perioden, från 11,56 till 11,45.

Studien slår fast att svenskar, internationellt sett, har en relativt positiv syn på att utlänningar kommer till landet. Däremot säger rapporten inget om till exempel hur många som vill se ytterligare begränsningar av flyktinginvandringen.

Kulturkrockar på grund av invandring är dessutom något som oroar en ökande majoritet. 2016 var det 67 procent som svarade att de helt eller delvis instämmer i påståendet: "Det händer allt för ofta att invandrare har seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället".

Studien visar även att svenskar ser betydligt ljusare på utlänningar som flyttar hit för att plugga eller jobba än de som kommer som flyktingar eller anhöriginvandrare.

Som väntat är folks syn på migration mycket olika beroende på faktorer som partisympatier, utbildningsnivå, kön och ålder. Till exempel är kvinnor mer positivt inställda till invandring än män.

Rapporten pekar på en tydlig förändring mellan 2014 och 2016: att kvinnor som grupp blev ännu mer positiva till invandring efter den stora flyktingvågen än före. Dessutom har många av de som redan var negativa till migration blivit än mer kritiska, vilket tyder på att polariseringen kan ha ökat.

Däremot är det, enligt studien, bara någon enstaka procent av svenskarna som helt har ändrat ståndpunkt om invandring, alltså gått från att vara positiv till negativ, eller tvärtom.

Medieforskarna Jesper Strömbäck och Nora Theorin har skrivit rapporten. På unikt sätt har de undersökt kopplingar mellan svenskars medievanor och attityder till invandring. Till exempel visar det sig att de som läser Dagens Nyheter tenderar att vara mer positiva till invandring än de som läser Expressen och ser på TV4.

Rapportförfattarna ser dock starka skäl för mer och fördjupad forskning för hur attityder till migration påverkas, dels av hur medierna skildrar ämnet, dels av de signaler som politiker och andra makthavare skickar ut kring synen på invandring som en resurs respektive ett problem för Sverige.

Rapporten Attityder till invandring presenteras vid ett seminarium i Göteborg fredag 18 maj.