Grafik: Mediemätaren april

Partiledarna

Sociala medier − genomslag för partiledarna på de olika plattformarna

Stefan Löfven (S) behåller sin position som den mest omtalade partiledaren på Facebook och näst mest på Twitter. Intresset för många andra partiledare sjunker kraftigt på Facebook under perioden eftersom regeringsbildningen avslutades.

Ebba Busch Thor (KD) uppmärksammas alltmer. Intresset för henne på Twitter ökar tydligt och än mer på Facebook. I mars är intresset för henne nästan lika högt som det för Stefan Löfven på Facebook. Positiva opinionssiffror tillsammans med utspelet om att KD ska kunna samtala med alla riksdagspartier är det som framför allt driver upp intresset.

Intresset för Ulf Kristersson (M) men även Jimmie Åkesson (SD) minskar på både Facebook och Twitter, liksom för deras partier. Mest tappar Ulf Kristersson som under första kvartalet 2019 är den av den forna Alliansens partiledare som väcker minst engagemang i sociala medier.

Intresset för Annie Lööf (C) dalar kraftigt på Facebook, men håller i sig på Twitter. Jonas Sjöstedt (V) får i januari tillfälligt mycket uppmärksamhet för sitt hot om misstroendeförklaring mot Stefan Löfven.

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive partiledare. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Sociala medier − tonen gentemot partiledarna

Ebba Busch Thor (KD) är den partiledare som får störst del positiv uppmärksamhet. På Facebook har Jonas Sjöstedt samma position under den här mätperioden. Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Gustaf Fridolin syns mycket lite, och den uppmärksamhet de får är ofta negativ.

Facebook


Twitter

Grafiken visar antal inlägg och reaktioner per partiledare. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.

Sociala medier − synlighet för partiledarna över tid

Ebba Busch Thor (KD) får stor uppmärksamhet under mars, där hon syns nästan lika mycket som Stefan Löfven på Facebook och blir nummer ett på Twitter.

Facebook
Twitter

Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.

Mätperioden sträcker sig fram till 31 mars. Obs! Mellan maj och september 2017 utgörs statistiken för Ulf Kristersson av det sociala mediegenomslaget för Anna Kinberg Batra.


Tidningar, radio och TV − partiledarna i nyhetsfokus

När regeringsbildningen nu är över syns partierna och partiledarna mindre i medierna. Undantaget är Jonas Sjöstedt, som når en tillfällig topp i samband med sitt hot om en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Ebba Busch Thor minskar minst - förutom Jonas Sjöstedt - och syns nu mer än Jimmie Åkesson.

Språkrören för Miljöpartiet är de som kommer fram minst i de politiska toppnyheterna även när nyheterna om dem summeras.

Googlesökningar − partiledare

Söktrycket för Annie Lööf minskar men är fortfarande stort. Stefan Löfven stiger. Mest minskar Ulf Kristersson (M), som nu är den minst googlade partiledaren från den forna alliansen.

Söktrycket stiger för Ebba Busch Thor (KD), som nu är tredje mest googlade partiledaren och betydligt mer googlad än sitt parti. Intresset för KD är långt mindre.


Partier

Sociala medier − genomslag för partierna på de olika plattformarna

S är det tydligt mest omtalade partiet i sociala medier under första kvartalet 2019, främst på grund av regeringsbildningen.

V är det parti som växer kraftigast i uppmärksamhet jämfört med förra kvartalet, uteslutande beroende på utspelet om misstroendeförklaring.

Intresset för SD och M minskar kraftigt när de efter regeringsbildningen saknar regeringsmakt.

MP växer något. Till stor del handlar det om att deras förslag om fossila bränslen samt diskussionen om att utredaren Maria Wetterstrand kan ha handlat i eget intresse.

Graferna visar hur stor andel av inläggen som nämnt respektive parti. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier kan totalsiffran bli större än 100 procent.

Sociala medier − ton och genomslag för partier

V och KD har synts relativt lite, men det handlar om positiva sammanhang som egna utspel och goda opinionssiffror. MP befinner sig på andra skalan där både parti och språkrör överlag bemöts med det mest negativa tonläget. Mp får kritik för sina miljöförslag och partiets dålia opinionssiffror uppmärksammas.

Ett annat parti med problem att synas är Moderaterna och därmed också dess partiledare Ulf Kristersson. Tonen mot M och Kristersson är något bättre än för de flesta andra, men till stor beror det på att M och Kristersson nämns i förbigående i samband med andra partier.

Facebook


Twitter

Antal inlägg och reaktioner per parti. Siffrorna för "ton" anger andel inlägg med positiv ton, minus andel med negativ ton.

Sociala medier − synlighet för partierna över tid

Grafen visar hur stor andel av de mätta inläggen som handlat om respektive parti.

Facebook


Twitter

Inlägg kan nämna flera partier, därför blir den totala siffran större än 100 procent.

Mätperioden sträcker sig fram till 31 mars.


Tidningar, radio och TV − partierna i nyhetsfokus

Alla partier utom V får mindre uppmärksamhet. V uppmärksammas får sitt krav på inflytande i regeringsbildningens slutskede. Socialdemokraterna syns mest, till stor del i samband med regeringsbildningen och sedan i sin roll som största regeringsparti.

  • M tappar mest i uppmärksamhet i och med att partiet inte nått regeringsmakt.
  • L: Liberalerna tillsammans med Centerpartiet har en central roll i regeringsbildningen och omröstningar inom partiet får stort medialt utrymme i början av 2019. Vidare har L under perioden negativ publicitet kring de nedåtgående opinionssiffrorna och turerna kring Cecilia Wikström och Liberalernas kandidater till Europaparlamentet.
  • C: Centerpartiets utrymme minskar men är trots det stort.
  • MP: Miljöpartiet omnämns flitigt i samband med regeringsbildningen. Däremot kommer partiledarna till tals mycket lite och betydligt mindre än samtliga övriga partiledare.
  • SD: Fortsätter att minska i utrymme, vilket delvis beror på att de inte direkt ingår i regeringsförhandlingarna.
  • KD: minskar mindre än M på grund av uppgång i opinionen samt att Ebba Busch Thor öppnar för att samtala och förhandla med Sverigedemokraterna.
  • V: Är det enda partiet som ökar i synlighet på grund av krav på inflytande för att godkänna Stefan Löfven som statsminister.

Diagrammen visar andel toppnyheter om partierna och partiledarna. Eftersom ett inlägg kan nämna flera partier och partiledare kan totalsiffran bli större än 100 procent..Tidningar, radio och TV − ton och genomslag för partierna

Kristdemokraterna är det parti som får störst andel positiv publicitet. Till stor del handlar det om goda opinionssiffror. Samma ämne gynnar även SD och V.

Liberalerna är istället det parti som har mest negativ publicitet. Det handlar delvis dåliga opinionssiffror men även om kritiken från Moderaterna och Kristdemokraterna i samband med regeringsbildningen. Senare kommer ytterligare negativ publicitet angående Cecilia Wikströms uppdrag och Europaparlamentsvalet, samt en riksdagsledamots hyreslägenhetsavtal.

Miljöpartiet är det enda partiet utan positiv publicitet. Det negativa för partiet handlar förutom om opinionssiffror även om anklagelser om jäv i samband med utredningen om framtida flygbränsle.

Siffrorna anger andelar positiva nyheter, minus andelar negativa nyheter, samt antal toppnyheter per parti under perioden 1 januari - 31 mars.

Googlesökningar − partier

Vänsterpartiet når en tillfällig topp i samband med sitt krav på inflytande för att släppa fram en S+MP-regering.

Intresset för Liberalerna stiger, men det handlar främst om partiledarens avgång och skandaler. Intresset för Moderaterna minskar.

Klicka på textrutorna för att se vilka nyheter som gav upphov till flest sökningar på partierna.Sakfrågor och ämnen

Sociala medier − ämnen som dominerat

2019 inleds med ett fortsatt högt tonläge där sociala medier domineras av det politiska spelet runt regeringsbildningen. När den nygamla regeringen sedan tillträtt handlar inläggen mera om sakpolitik igen.

På Facebook ligger fokus i stor utsträckning på turerna mellan S, C, L och V och på den sönderfallande Alliansen. På Twitter, där M- och KD-märkta debattörer tar stor plats, ligger fokus på Alliansens sönderfall, och Centern och Liberalerna får kritik. Ebba Busch Thors utspel i mars, där hon meddelar att KD kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor, får stort genomslag på såväl Facebook som Twitter.

Den sakfråga som får störst genomslag är fortsatt migration- och integrationsfrågor. Samtidigt är trenden över tid tydligt nedåtgående och intresset ligger betydligt under de nivåer som vi såg då ämnet toppade under försommaren 2018.

"Lag och ordning" ökar tydligt. Det här beror på den intensiva debatten kring IS-återvändarna. Diskussionen kring IS kopplas inte bara till lag- och ordningsfrågor, utan också till frågor om integration ochreligion.

Miljöfrågan ökar också kraftigt på Facebook och är nu den fjärde största sakpolitiska frågan. De artiklar som sprids allra mest på Facebook kan sammanfattas i två olika teman: Det första handlar om hur regeringens klimatpolitik påverkar persontransporter. MP:s förslag om att höja bensinskatten och fasa ut fossila bränslen, Maria Wetterstrands utredning om flygbränsle tas upp. Ofta är tonen negativ mot MP. Andra debattörer vill förmå politiker att vidta mer drastiska klimatåtgärder och refererar ofta till detta. Greta Thunberg är starkt framträdande i detta samtal.

Intresset för EU/EMU ökar tydligt på Twitter. Framför allt är det copyrightdirektivet och det stundande valet till Europaparlamentet som diskuteras.

Notera att "skandaler" och "politiskt spel" sannolikt är underrepresenterade då dessa är svåra att fånga med textanalysverktyg. Framför allt gäller detta Twitter.

Facebook


Twitter

Tidningar, radio och TV − ämnen som dominerat

Eftersom regeringsbildningen fortsätter in på början av 2019 är ämnena "det politiska spelet" och regeringsfrågan fortsatt de största, men de minskar de betydligt jämfört med hösten.

Lag och ordning är den enskilt största sakfrågan och handlar bland annat om hur IS-återvändare ska kunna ställas inför rätta för de brott som de har begått utomlands, om hedersrelaterat våld och svensk lagstiftning om terrorbrott.

De skandaler med koppling till politik som får störst uppmärksamhet under perioden är främst anklagelser mot Eskil Erlandsson om sexuella trakasserier, samt misstankar om jäv för Maria Wetterstrand i samband med utredningen om framtida flygbränsle.

EU-frågor tas upp något mer, i samband med att valrörelsen inför Europaparlamentsvalet inleds.

Så är mätningen gjord

Analysperiod: 1 januari – 31 mars 2019 om inget annat anges. 

Traditionella nyheter

Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten, Expressen (från januari 2017) och TV4 (från januari 2017)

Politiska toppnyheter: Nyheter med politiskt parti nämnt på förstasida (tidning), eller i löpet eller förstanyhet (SR Ekot, Rapport, TV4). Hela artikeln eller inslaget har bedömts.

Sakfrågor: Har kodas per artikel/inslag. När flera sakfrågor förekommer i samma artikel/inslag registreras den som ges störst fokus i respektive artikel/inslag.

Sociala medier

I de sociala medierna undersöker vi innehållet på Twitter, Facebook och Instagram. Här mäter vi hur mycket partier och partiledare nämns. Därefter gör vi ett urval av det innehåll vi fått fram från Facebook och Twitter och analyserar vilka samhällsfrågor det handlar om – och om det som skrivs om partierna och partiledarna är positivt eller negativt.

På Twitter kan vi söka på alla inlägg som gjorts på svenska. På Facebook kan vi endast se vad offentliga konton skriver om partier och partiledare. Dessutom kan vi se de redaktionella artiklar som delas, kommenteras och gillas, även på privata konton.

Läs mer om hur undersökningen är gjord

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista