Tunga instanser vill ha kvar straffrabatt

2:42 min

En rad tunga remissinstanser, som Åklagarmyndigheten och Justitieombudsmannen, säger nej till förslaget att slopa den så kallade straffrabatten för unga brottslingar, alltså systemet med kortare straff på grund av låg ålder. Det visar Ekots genomgång av remissvaren.

Och Säkerhetspolisen varnar för att förslaget riskerar att leda till att fler ungdomar stöter på våldsbejakande extremism, eftersom de oftare kommer att hamna i fängelse.

Personer under 21 år som begår brott får i dag sina straff mildrade på grund av sin unga ålder, och det ställs högre krav för att de ska kunna dömas till fängelse.

Men regeringen tycker inte att det är rimligt att yrkeskriminella kan få kortare straff trots att de är myndiga. På uppdrag av justitieminister Morgan Johansson har en statlig utredare därför tagit fram ett förslag som innebär att gärningsmän som är mellan 18 och 20 år kan dömas till samma straff som andra vuxna.

Flera tunga remissinstanser, som Justitieombudsmannen, Brottsförebyggande rådet och Åklagarmyndigheten, är emot att avskaffa den så kallade straffrabatten rakt av, det visar Ekots genomgång.

– Vi tycker att det finns flera skäl som talar emot detta. Dels kan man inte se att det är ett särskilt effektivt sätt komma till rätta med brottslighet som är begången av så unga personer, dels kan man också se att forskningen inte ger något som helst stöd för att det här skulle vara en effektiv reform, säger Thomas Häggström, överåklagare vid Åklagarmyndigheten.

Utredningens förslag innebär att alla unga lagöverträdare skulle straffas hårdare än i dag - även de som inte några har några kopplingar till organiserad brottslighet eller annan allvarlig gängkriminalitet, skriver Åklagarmyndigheten.

Det skulle få konsekvenser som ”går långt utöver syftet med förändringen”, enligt remissvaret.

Säpo konstaterar att en borttagen straffrabatt innebär att fler ungdomar hamnar i fängelse, där de riskerar att stöta på våldsbejakande extremism – och själva radikaliseras.

– Vi ser att det finns en risk att det här förslaget kan öka ungas exponering för våldsbejakande extremism, säger Gabriel Wernstedt, som är pressekreterare på Säpo.

Även Advokatsamfundet avstyrker förslaget. Att ta bort straffrabatten för unga är ett "synnerligen olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen", skriver man i sitt remissvar.

Sveriges Domareförbund och Kammarrätten i Stockholm tillhör de remissinstanser som inte har några invändningar mot förslagen.