Språkfråga

Ny studie: ojämlikt stöd för anhöriga till dementa

2:16 min

Anhöriga till dementa som är utlandsfödda tar inte del av stöd i samma omfattning som de som är födda i Sverige visar en ny studie.

– Trots att anhörigstödet är reglerat i lag är det ändå så att om du vårdar någon utrikesfödd så har du inte samma stöd. Trots att det är 2019. Trots att det är reglerat i lag så är inte anhörigstödet till för alla, säger Josephine Sörenson, projektledare för Migrationsskolan, som tillhör Region Skåne och verkar för en jämlik demensvård.

I studien vid Migrationsskolan har man både kvantitativt och kvalitativt jämfört det stöd som anhöriga till demenssjuka får i 33 skånska kommuner och sett att närstående till utrikesfödda tar del av stöd i mindre utsträckning. Det kan handla om sådant som hemtjänst, dagverksamhet, utbildning eller korttidsboende - där de dementa kan bo periodvis för att avlasta de anhöriga.

– Vi tänker att det finns flera faktorer som påverkar det men en av faktorerna är att det anhörigstöd som erbjuds idag erbjuds i princip bara på svenska och det gör att det blir väldigt exkluderande för den gruppen som är utlandsfödd som är en stor grupp, som är en växande grupp.

Ann Charlotte Lindström-Pinheiros man, som är från Sydeuropa, har fått demens efter en stroke och hon känner att hon saknat det stöd de hade behövt.

– Alltså mitt liv finns inte. Jag är helt utraderad. Jag är tjänstehjon, för de har inte gjort ett dugg för att bistå.

Och hon önskar att de yrkesverksamma som möter hennes man hade anpassat språket mer.

– De använder ju facktermer och det är förkortningar och de pratar väldigt fort. Och det blir ofta missförstånd.

Josephine Sörenson på Migrationsskolan lyfter fram att även när man använder sig av tolk kan det ställa till problem.

– Vi ser att när en tolk är närvarande under utredningen så påverkas utredningsresultatet vilket kan påverka vilken diagnos man får, vilket kan påverka vilket stöd och medicinering man får.

Migrationsskolan ska nu gå vidare och tillsammans med cirka 10 kommuner titta på hur de kan uppfylla målet om anhörigstöd för alla.

– Det kan vara något litet som att översätta en broschyr men det kan också vara något stort där det behövs ett politiskt mandat för att komma vidare i frågan.