Bengt Brauns och Lars Ramqvists minns lika

För i den pågående rättegången mot förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson har nu dom viktigaste personerna framträtt i tingsrätten. Både Petersson och dom båda styrelseordförandena Lars Ramqvist och Bengt Braun har hörts av åklagare och försvar. Och berättelserna är samstämmiga, på vissa punkter i alla fall.

Det är halvtid i rättegången, kan man säga, trots att mängder med förhör återstår innan slutpläderingarna den 4 och 6 april.

Men dom viktigaste personerna har nu gett sina versioner och vad som hände. Åklagarens åtal bygger ju på två fall av påstådd trolöshet mot huvudman.

Åklagarens version
Enligt åklagaren har Lars-Eric Petersson i det ena fallet obehörigen ändrat i bonusprogrammet Wealthbuilder och utan att styrelsen eller ersättningskommitte’n godkänt det, låtit utfallet av programmet fastställas till 185 miljoner kronor utöver den beloppsbegränsning som gällt.

I det andra fallet har Lars-Eric Petersson enligt åklagarens påstående genom ett tilläggsavtal fått en pension som är 37 miljoner kronor högre än vad han hade rätt till. Han har missbrukat sin förtroendeställning när han gjorde tilläggsavtalet utan att styrelsen eller ersättningskommitten godkänt det.

Det har nu åklagaren försökt bevisa i rätten under flera dagars intensiva förhandlingar.

Ordförandena minns lika
Både Lars Ramqvist som ordförande under åren kring millenieskiftet 1999/2000, och Bengt Braun som vice ordförande då, och senare som ordförande, har lämnat likalydande beskrivningar av vad som har skett.

Bonusprogrammet Wealtbuilder hade nått taket 300 miljoner kronor redan före årsskiftet. Det var nödvändigt med ett nytt program men det drog ut på tiden och när det så småningom kommit på plats var det ett förlängt program med oförändrade villkor.

Lars Ramqvist berättade igår att han uppfattat förlängningen med oförändrade villkor som att det sköts till 300 nya miljoner. Utfallet blev sedan 175 miljoner när sammanräkningen gjordes i maj 2000, alltså lägre än taket 300.

Exakt samma berättelse hade Bengt Braun idag. Men medan huvudvärken med bonusarna för Lars Ramqvists del fortsatte under hösten 2000, och hur det skulle redovisas i bokslutet för 2000, så var saken slut för Bengt Braun i och med halvårsbokslutet.

När halvårsrapporten skulle fastställas och offentliggöras slog styrelsen fast att hela utfallet för två bonusprogram hade blivit 620.

Vad hände sedan?
Vad var det som hände mellan den 1 januari och 15 maj, och som sedan blev offentligt i halvårsresultatet den 8 augusti?

Och vad hände när det kraftiga utfallet av bonusprogrammen sedan, under hösten 2000, skulle omförhandlas till pensionsavtal istället?

Idag ställde åklagare Christer van der Kwast många frågor kring den andra åtalspunkten till Bengt Braun.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se