Migrationsverket jobbar med bemötandet

Efter att det uppmärksammats att några anställda vid Migrations-verket agerat olämpligt i samband med asylsökningar har myndigheten bland annat arbetat med att förändra de anställdas bemötande av asylsökande.

Men många förändringar kan komma att ta tid, säger överdirektör Lars-Gunnar Lundh.

– Etikarbete är ju ett arbete som kräver långsiktighet. Det är inget där man kan säga att man har nått en moralnivå som är av en viss kvalitet. Det är viktigt att man inte tror att det här är något man kan stanna upp med. Det här är frågor som ständigt måste hållas levande, säger Lars-Gunnar Lundh, överdirektör och generaldirektörens ställföreträdare på Migrationsverket.

Firade avvisning
Det var efter att man vid årsskiftet uppmärksammat att anställda vid tre mottagningsenheter inom Migrationsverket firat med champagne och tårta och uppträtt opassande vid ett möte med en asylsökande som Migrationsverket började se över de anställdas arbetsrutiner.

Bland annat har man inlett ett arbete med att utbilda anställda i etik, förbättra bemötandet och förhållningssättet mot asylsökande.

Okänd ombudsman
Man har också inrättat en ombudsman för de sökande som vill ha stöd eller som har klagomål. Men ombudsmannen är hittills okänd för många asylsökande.

– Det kan bland annat bero på att vi inte har nått ut med den informationen fullt ut till de sökande, men det här är ju ganska nytt. Vi får hoppas att vi på ett bra sätt informerar om möjligheten att framföra klagomål på bemötandet från verkets anställda, säger Lars-Gunnar Lundh.

Migrationsverket ska också göra en översyn av hur verket följer lagen och definierar ansvarsfördelningen när man nu ökar samarbetet med andra myndigheter. Förändringsarbetet ska redovisas till regeringen i december.

Bevisbördan skiftas
Men redan den första september kommer asylprocessen att få en ny organisation där förändringen kommer att bestå av en omvänd bevisbörda mot idag. Den asylsökande får själv ett större ansvar för att visa handlingar om sin person och sin historia, säger Lars-Gunnar Lundh.

– Den sökande får större ansvar för att framföra de åsikter som den sökande bedömer är relevanta i ärendet, säger han.

Vad beror det på att det inte varit så hittills?

– En omständighet som jag tror har bidragit till att det inte har varit på det sättet är att verket har övertagit den här uppgiften från polisen. Polisen har sannolikt jobbat mer i de här ärendena som polisen jobbar i sin kärnverksamhet, det vill säga brottsutredningar. Polisen har haft utredningsansvaret vilket är ett felaktigt synsätt enligt min bedömning, säger Lars-Gunnar Lundh.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se