Musköbasen måste miljösaneras snarast

Nu när försvarsmakten har lämnat en rad förband runt om i landet, till exempel i Östersund, Vaxholm och Strängnäs, är man skyldig att sanera en rad miljöföroreningar. Det gäller till exempel oljespill och tungmetaller från ammunition, sprängämnen och bottenfärger. Musköbasen i Stockholms skärgård är en av de värst förorenade.

På Muskö har marinbasen lagts ner, men varvsverksamheten pågår fortfarande. Undersökningar visar att tunnlarna in till dockorna är svårt förorenade av miljögifter.

– Här på botten av en av förtunnlarna in till dockorna finns rester av bottenfärg efter renoveringen och lackeringen av de båtar som har funnits här, säger Carl Johan Hedberg, projektledare för saneringsplanläggningen på Muskö.

Höga halter tennföreningar
Undersökningar från Totalförsvarets forskningsinstitut visar att de här så kallade förtunnlarna in till dockorna innehåller skyhöga halter av tennorganiska föreningar från båtbottenfärger.

De är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Också miljögiftet PCB återfinns i mycket höga halter.

– Det har funnits PCB i vissa färger som mjukgörare ända in på 1970-talet. Man har använt det i framför allt i klorkautschukfärger, förklarar Per Sundberg, chef för marinverkstaden på Muskö.

Ligger kvar i sedimenten
Även PCB, förbjudet sedan 1972, har alltså tidigare ingått i båtbottenfärger och ligger kvar i sedimenten under lång tid.

De forskare, som har gjort de vetenskapliga studierna, placerar de här tunnlarna i riskklass 1, alltså den högsta riskklassen.

Vad innebär då det för saneringen?

– Det innebär att man bör åtgärda detta snarast, säger Carl Johan Hedberg.

Riskklass 1
Sanering snarast gäller alltså för riskklass 1. Det finns ett par tänkbara metoder för att få bort gifterna från sedimenten.

– Det ena alternativet är att torrlägga förtunneln och helt enkelt slamsuga bort detta, det andra är att frysa ner bottensedimentet och lyfta upp det, säger Per Sundberg.

Men det kan ta flera år innan saneringen verkligen blir av, särskilt om det skulle krävas en vattendom för att genomföra projektet.

– Beslutet om att göra saneringen är redan fattat. Nu handlar det om upphandlingen av entreprenad, de som ska genomföra saneringsarbetet. Sedan ska pengarna budgeteras när man i slutändan ser vad detta kommer att kosta, säger Jan Ericsson, chef för Försvarets marinverkstäder.

Risk för giftspridning
Risken finns att man under tiden fortsätter att sprida gifterna i omgivningen.

– Om fartyg körs in här och de skulle börja köra med propellrarna så kan man riskera att kör ut gifterna i havet. Vi drar in båtarna för hand och de får inte ligga och köra med egen propeller, säger Jan Ericsson.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se