Svenska som andraspråk bör bli bättre

Skolelever med utländsk bakgrund behöver bättre och effektivare svenskundervisning. Det är en förutsättning för att fler ska nå skolans mål, pekar Skolverket på i årets lägesbedömning.

Det kan ta fem till åtta år att behärska ett nytt språk så pass bra att man fullt ut kan hänga med elever som har språket som modersmål. Kunskapen om svenska som andraspråk är dock svag hos många rektorer och lärare, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

Verkets inspektioner har visat att vart fjärde berört rektorsområde behöver förbättra undervisningen i svenska som andraspråk.