Avtalet

Här nedan följer hyreskontraktet mellan Hultsfreds kommun och vårdföretaget Sydsvenska Hälsogruppen. Avtalet har inte skrivits på av kommunen ännu (10 april), men har godkänts och signerats av Sydsvenska Hälsogruppens vd.

HYRESKONTRAKT

Hultsfreds kommun. Box 500, 577 26 Hultsfred, nedan kallad Hyresvärden, uthyr till Tallgården i Virserum AB, organisationsnummer 556379-9096, nedan kallad Hyresgästen, 4 huskroppar, nedan kallad Hyresobjektet, på fastigheten Hultsfred Hultsfred 3:40.

Lokalerna uthyres för att användas till av hyresgästen bedriven behandlingsenhet för vuxna män med främst alkohol/drogberoende.

För upplåtelsen skall följande villkor gälla.

1. Hyresobjektet, 1 076 m2, huskropparna 1-4, framgår av till detta kontrakt fogade ritningsutdrag, Bilaga 1. Hyresvärden är beredd att under år 2008 frigöra och hyra ut huskropp 5 på samma villkor som Hyresobjektet.

2. Hyresobjektet uthyres i befintligt och vid hyresperiodens början av Hyresgästen besiktigat och godkänt skick.

3. Hyrestiden skall utgöra 3 år räknat fr.o.m. 2007-07-01. Uppsägning av kontraktet skall ske minst 9 månader före hyrestidens utgång i annat fall förlängs kontraktet med 3 år varje gång.

4. Hyra skall erläggas i följande ordning
För tiden
2007-07-01—2008-06-30      450 000 kronor
2008-07-01—2009-06-30      575 000 kronor
2009-07-01—2010-06-30      700 000 kronor

Från och med 2010-07-01 ändras årshyran, 700 000 kronor (=bashyran) motsvarande ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med år 1980 som basår. Under förutsättning av att huskropp 5 tillkommer blir bashyran 874 000 kronor. Bashyran är anpassad till indextalet (bastalet) för oktober månad år 2008.

Hyresvärden äger rätt att utan uppsägning av avtalet utta hyrestillägg med hänsyn till ändringar i konsumentprisindex (totalindex).

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall hyran justeras med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till       bastalet.

Vid tillämpning av index skall omräkning av hyran ske med hela procenttal, varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. Hyran avrundas på samma sätt till heltal kronor.

Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än bashyran. Hyresändring sker alltid fr. o. m. den 1 juli året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. Hyran skall betalas förskottsvis med 1/12 av årshyran för varje månad. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

5. Kostnader för uppvärmning ingår i hyran. Hyresgästen debiteras kostnader för vattenförbrukning enligt verklig förbrukning. Hyresvärden låter installera vattenmätare.      Samtliga andra driftskostnader som kan förekomma betalas av Hyresgästen.    

6. Hyresgästen skall ha eget el-abonnemang.

7. Hyresgästen äger inte rätt att erhålla nedsättning av hyra eller ersättning i annan form för hinder eller men i nyttjanderätten under den tid hyresvärden låter verkställa utvändigt underhållsarbete på Hyresobjektet. Invändigt underhåll utföres och bekostas av Hyresgästen. Dock undantas underhåll och reparationer av till lokalerna hörande inre ledningsinstallationer. 

8. Hyresgästen svarar för reparations-, underhålls- och driftskostnader för Hyresgästens egna inventarier.

9. Ombyggnader, ändringar eller kompletteringsarbeten, som Hyresgästen på egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännande av Hyresvärden. Skulle på grund av myndighets föreskrifter eller beslut, Hyresvärden åsamkas påtagliga kostnader för kompletteringsarbeten skall tillägg till hyran göras enligt vad vid förhandlingar mellan parterna kan fastställas vara skäligt med hänsyn till kostnaderna.

10. Hyresvärden utför och bekostar ombyggnad av duschrum, toaletter, ventilation (fläktrum) enligt bifogade ritningar. Ventilation för 2-rumsboende skall ske endast i en      huskropp, Riddaren. Ombyggnader som ev. kan komma att utföras av Hyresvärden, utöver vad som anges i 1:a stycket denna punkt, skall medföra ett tillägg till hyran med ett belopp motsvarande 10 % av den totala ombyggnadskostnaden.

11. Hyresgästen, såsom anläggningsinnehavare, har anläggningsansvaret, som syftar till att ellagstiftningens krav beträffande tillsyn av elanläggningar är uppfyllda. Starkströmsföreskrifterna, ELSÄK - FS AVD 2, ålägger anläggningens innehavare att se till att anläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för person, husdjur och egendom. Härvid ingår att utöva tillsyn i den omfattning som bedöms erforderlig från säkerhetssynpunkt.

Enligt starkströmsföreskrifterna skall fortlöpande tillsyn av anläggningen föras för att eventuella skador skall upptäckas och åtgärdas så snart som möjligt. Vidare skall periodisk tillsyn utföras av elanläggningen på anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar, i utrymmen där många människor samlas samt på anläggningar som representerar stora värden.

Med periodisk tillsyn menas en noggrann kontroll av elanläggningen med bestämda tidsintervaller som anpassas till anläggningens utförande och användning. Periodisk tillsyn skall utföras av person som har erforderlig kompetens för uppgiften. Resultatet av den periodiska tillsynen samt vidtagna åtgärder skall dokumenteras.

Starkströmsföreskrifterna anger för vissa anläggningstyper tidsintervall för den periodiska tillsynen. Kostnaden för den periodiska tillsynen samt kostnader för följdåtgärder skall       betalas av hyresvärden.

12. Vid avflyttning skall hyresgästen, om inte annat överenskommes, bekosta skador på hyresvärdens egendom. Hyresgästen är skadeståndsansvarig om nämnda åtgärder inte är utförda vid avflyttningen.

13. Hyresgästen ansvarar för och bekostar:
-utbyte av skadade glasrutor hörande till lokalen
-bortforsling av sopor och emballage
-utbyte av glödlampor, lysrör och tändare, inklusive material

14. Yttre renhållning vid entré, varuintag (inklusive snöskottning av trappor och lastkaj) och all inre renhållning liksom yttre och inre vaktmästeri skall ombesörjas och betalas av hyresgästen. Hyresgästen skall även ombesörja och bekosta snöröjning på parkering.  

15. Hyresgästen äger inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden, och i förekommande fall berörda myndigheter, uppsätta skyltar, markiser, antenner o d.

Vid fasadrenovering åligger det hyresvärden att på egen bekostnad nedmontera och därefter sätta upp sina skyltar mm. Hyresgästen är ansvarig för skada på skyltar och skador orsakade av sådana skyltar mm.

Hyresgästen förbinder sig att noga följa för Hyresobjektet och dess yttre områden gällande ordningsföreskrifter.

16. Det åligger Hyresgästen att hos respektive myndigheter söka och betala för erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande samt för erforderliga bygglov mm.

17. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga medgivande inteckna eller överlåta hyresrätten liksom inte hyra ut lokal i andra hand. Hyresgästen äger dock rätt att vid vissa tillfällen i undantagsfall i mindre omfattning nyttja lokalen för övernattning efter skriftligt godkännande av räddningstjänsten samt erforderliga beslut av andra     myndigheter.

18. Vid avflyttning skall hyresgästen till hyresvärden överlämna samtliga nycklar till lokalen, även om dessa anskaffas av hyresgästen. 

19. Hyresvärden är beredd att under hyrestidens år 3, i positiv anda, diskutera en försäljning av Hyresobjektet.

20. Force majeure såsom krig, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat varöver hyresvärden inte råder, fritar hyresvärden såväl från fullgörandet av enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den mån de inte kunna fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd. 

21. Detta kontrakt skall för att bli gällande godkännas av kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun.

(Källa: Hultsfreds kommun)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista