Växjö stift riskerar åtal efter skogsavverkning

Växjö stift riskerar åtal efter att ha avverkat biologiskt värdefull skog inom Borgholms kommun. Det är Skogsstyrelsen som gjort åtalsanmälan.

All skogsmark på Öland klassas som svårföryngrad skog och enligt skogsvårdslagen krävs det tillstånd för att avverka den. En del av avverkningsområdet berör dessutom en nyckelbiotop där det kan finnas rödlistade arter i flora och fauna och Skogsstyrelsen anser att den avverkning som gjorts kan ha påverkat flera arter av ädellövträd.