Ojämställt inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan brister i sitt jämställdhetsarbete, det visar en undersökning som jämställdhetsombudsmannen, Jämo, gjort. Av de 27 undersökta arbetsgivarna var det bara Linköpings stift som ansågs leva upp till lagens krav från början.

JämO har granskat kyrkans 13 stift, de 13 största församlingarna samt Kyrkokansliet i Uppsala, men ingen församling i vårt län har undersökts.

Arbetsgivarna brast särskilt vad gäller arbetet för en jämställd arbetsmiljö, arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt i analysen av jämställda löner.

- Svenska kyrkan är Sveriges i särklass största medlemsorganisation. Det är också en organisation där verksamheten till stor del är normbildande. Därför är det anmärkningsvärt att arbetsgivarna inte har ansträngt sig mer för att leva upp till lagens krav, säger Olle Brynja, utredare på JämO.

Måste arbeta aktivt
Alla arbetsgivare måste arbeta aktivt för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Arbetsgivare med tio eller fler anställda måste dessutom skriva en jämställdhetsplan där arbetet kartläggs och åtgärder bestäms.

Det gäller att se till att arbetsförhållanden lämpar sig för både kvinnor och män, att det är möjligt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap, att förebygga sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, att främja en jämställd rekrytering samt att jobba för jämställda löner.

- Svenska kyrkan har en historia av ojämställdhet, bland annat i och med kvinnoprästmotståndet och att en stor andel av de kvinnliga prästerna upplever diskriminering. Därför är det av ännu större vikt att arbetsgivarna inom Svenska kyrkan har ett tillfredställande jämställdhetsarbete, säger Olle Brynja.