Oskarshamn

Kärnavfallsrådet vill se mer forskning

Det krävs fortfarande mycket forskning om det svenska kärnavfallet och dess slutförvaring.

Många oklarheter finns också kvar om förslutningen och platsvalet.

Det skriver Kärnavfallsrådet i sitt yttrande över det program för forskning och utveckling av metoder för hanteringen av avfallet som Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har presenterat.

Rådet menar att egenskaperna hos materialet som ska användas som buffert vid slutförvaringen måste specificeras.

En annan fråga som måste utredas är vilka problem som kan uppstå om klimatförändringarna blir omfattande, exempelvis högre grundvattennivåer och högre havsnivå. Detta kan påverka slutförvaret redan under byggtiden.

Rådet vill också att SKB tydligt redogör vilka bedömningar som avgjort platsvalet för slutförvaret och vill se säkerhetsanalyser över både Laxemar i Kalmar län och Forsmark.