Länet

Spaning efter stor vattensalamander

Den större vattensalamandern, som är fridlyst i Sverige, ska nu inventeras här i länet.

Totalt ska ett hundratal, vattensamlingar och dammar besökas nattetid, för att söka efter lekande större vattensalamandrar.

Precis som alla groddjur i Sverige är den större vattensalamandern fridlyst, och den har minskat kraftigt på grund av deras livsmiljöer försvinner allt mer. Detta beror främst på igenväxning, övergödning, utdikning och utplantering av rovdjur som fisk och kräftor.