Oppositionen kritisk mot sparpaketet

Oppositionen inom landstinget är kritisk mot de besparingskrav som majoriteten la fram i går Socialdemokraternas Ulf Nilsson ifrågasätter borgarnas förmåga att driva igenom sina sparförslag utan att falla för lokala påtryckningar. Vänsterpartiets Jonny Pettersson tycker inte förslaget är trovärdigt eftersom det saknar tillräckligt med strukturella förändringar.
Om förändringarna inom landstinget. Den 15 september presenterade dom fyra borgerliga partiernas företrädare ett sparförslag för att få ekonomin i balans år 2005. Om verkligheten överenstämmer med förhoppningarna minskar kostnaderna med 110 miljoner under år 2004, och någonstans mellan 178,5 och 198,5 miljoner till och med år 2005. Förslaget kommer formellt att behandlas på landstingsstyrelsen den 5 november. Det är sedan landstingsfullmäktige senare samma månd som fattar det definitiva beslutet. Vägledande för beslutet har varit landstingsdirektörens förslag, och den konsultutredning som presenterades några veckor innan det politiska förslaget presenterades. Vi har skildrat, och fortsätter skildra processen i nyheter och program i p4 Kalmar. Så här ser förslaget ut i sin helhet, så som landstingets informationsavdelning beskriver det: " I korthet innebär förslaget följande kostnadsminskningar; Primärvård 36 miljoner kronor (mkr) Psykiatri 5 mkr Medicinska specialiteter 41 - 57 mkr Kirurgiska specialiteter 19,4 - 23,4 mkr Operation/anestesi, akutmottagning och akut kirurgi 25,0 mkr Övriga verksamheter 22,1 mkr Vardagsrationaliseringar 30 mkr Oskarshamns sjukhus är kvar som akutsjukhus med akutmottagning dygnet runt genom medicinjour och distriktsläkarjour samt kirurgbakjour natt. Efter klockan 17.00 kommer akutmottagningen att bemannas av befintlig distriktsläkarjour. Även hjärtverksamheten bibehålls. Däremot kommer ingen operationsverksamhet längre att ske nattetid. Vårdavdelningar inom ortopedi, kirurgi och medicin behålls också. Antalet vårdplatser föreslås dock reduceras från 112 till cirka 70 vårdplatser. Primärvården, med distriktsläkare och distriktssköterskor, är basen i hälso- och sjukvården. Den nuvarande organisationsmodellen förändras till en sammanhållen verksamhet, med allmänläkarverksamhet, distriktsvård och barnhälsovård i samma organisation. Ett väl fungerande teamarbete mellan dessa funktioner är till gagn för patienterna, heter det i budgetförslaget. Vidare begränsas distriktsläkarjourerna i Nybro och Borgholm. Efter klockan 19.00 ska patienterna hänvisas till akutmottagningen på det närmast liggande sjukhuset. En särskild utredning ska göras kring primärvårdsjouren i Vimmerby. Ersättningssystemet till primärvårdens enheter ska förändras och tydligare uppdragsbeskrivningar för respektive verksamheter ska tas fram. Under 2004 ska en utredning göras för att belysa verksamhetens framtida inriktning och omfattning. Detta gäller såväl barn- och ungdomspsykiatrin som vuxenpsykiatrin. Kostnaderna för psykiatrin på Västerviks sjukhus ska minska med 5 mkr. Bakgrunden är att kostnaderna - mätt i kostnad per invånare - för psykiatrin inom det norra hälso- och sjukvårdsområdet är så mycket större än kostnader inom det södra hälso- och sjukvårdsområdet. Medicinska specialiteter. Denna rubrik står för verksamheterna internmedicin, geriatrik/rehab och infektion. På Oskarshamns sjukhus ska det även i fortsättningen finnas en akutmottagning med medicinsk primärjour och bakjour, med ansvar bland annat för hjärtsjukvården, liksom vårdavdelningar för hjärtsjukvård och allmänmedicin. Här föreslår den politiska majoriteten att kostnaderna för infektionskliniken vid Länssjukhuset ska reduceras med 14 mkr i första hand genom minskning av antalet vårdplatser. Det som ska vara kvar är cirka 25 procent av nuvarande patientvårdande verksamhet, konsultverksamhet för hela länet och Smittskyddssektionen. När det gäller övriga medicinska specialiteter ska verksamheterna i Västervik och Oskarshamn börja en anpassning mot den kostnadsnivå (mätt i kostnad per invånare) som finns på Länssjukhuset i Kalmar. Kostnadsnivån i Västervik ska minskas med mellan 15-25 mkr och i Oskarshamn med mellan 8-14 mkr. Barnkliniken i Västervik ska reducera sina kostnader till den nivå som finns vid barnkliniken i Kalmar vilket innebär kostnadsreduceringar med 3,5 mkr. Slutenvården inom hudkliniken koncentreras till Kalmar. Vidare minskas kostnaderna för hudverksamheten med 0,8 mkr i Västervik. Kirurgiska specialiteter. Kirurgi/urologi Inom kirurgi/urologi i Västervik och Oskarshamn görs en kostnadsreducering inom intervallet 7-11 mkr. Nuvarande kirurgavdelning på Oskarshamns sjukhus bibehålls i reducerad form med inriktning att klara cancerpatienter och palliativ vård i livets slutskede. Ortopedi. Den ekonomiska ramen för länets ortopedi behålls oförändrad och ortopedkliniken i Oskarshamn blir en elektiv (planderad vård) enhet och profileras för att utgöra en resurs för hela länet. Verksamheten i Oskarshamn ska ha ett tydligt ansvar såväl för basortopedi som för tunga plastiker. Ortopedklinikens vårdavdelning på Oskarshamns sjukhus bibehålls och ska även i fortsättningen ha sjudagars vård. Kvinnosjukvård. Kostnaden för kvinnosjukvården (bla. gynekologi och BB) på Västerviks sjukhus ska minska med 6,6 mkr. Öron - näsa - hals. Öron- näsa - halsverksamheten (inklusive audiologi) byggs upp som en länsövergripande klinik med verksamhet vid de tre sjukhusen. Förslaget innebär en kostnadsreducering på 5,5 mkr. Ögonsjukvården kommer även i fortsättningen att bedrivas vid två kliniker, men slutenvården, två vårdplatser, kommer att förläggas till Västervik. Förslaget innebär en kostnadsminskning på 0,5 mkr. Operation/anestesi, akutmottagning och akut kirurgi Akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus kommer, förutom att ha medicinsk primärjour dygnet runt, att bemannas med distriktsläkarjour kvällar och nätter. Kostnadsminskningar på 25 mkr sker bland annat genom att det i fortsättningen inte kommer att finnas någon akut operationsverksamhet nätter och helger vid Oskarshamn sjukhus På Oskarshamns sjukhus kommer det inte att finnas någon anestesiläkare i jour, istället en anestesisjuksköterska i jour alla dagar. Primärjouren vid kirurgkliniken dras in från och med kl 17.00 och befintlig distriktsläkarjour ersätter kirurgins primärjour. Anestesi- och kirurgläkare bakjour nattetid i hemmet. Vardagsrationaliseringar. Landstinget i Kalmar län har tidigare beslutat att genomföra så kallade vardagsrationaliseringar för all verksamhet. Effekterna blev omkring 30 mkr lägre än beräknat och därför åläggs nu samtliga verksamhetsgrenar fortsätta arbetet med att verkställa detta. Övrig verksamhet Kostnadsminskningar på totalt 22,1 mkr bland annat genom förändringar av landstingets administrativa verksamhet och genom minskad anslagsgivning, enligt följande sammanställning; Folktandvården 4,6 mkr Diagnostiskt centrum och röntgen 2 mkr Administrativ översyn och politisk organisation 6 mkr Tjänstebilar, kurser och konferenser 3,0 mkr Minskade anslag till KLB och Regionförbundet 5,0 mkr Minskad ram för informationsverksamheten 1,5 mkr."