Mer konkreta planer på landstingsbesparingarna

Under måndagen presenterades landstingets genomförandeplan för de kostnadsreduceringar på närmare 200 miljoner kronor som landstingspolitikerna fattade beslut om vid budgetfullmäktige i november förra året. Genomförandeplanen presenterades för verksamhetschefer inom det södra hälso- och sjukvårdsområdet på förmiddagen och för verksamhetscheferna i det norra hälso- och sjukvårdsområdet på eftermiddagen.

De fackliga företrädarna fick också information om genomförandeplanens innehåll under måndagen. Sammanfattningsvis innehåller genomförandeplanen kostnadsminskningar enligt tabellen nedan.


Primärvård 36 000 000


Psykiatri 0 Medicin Oskarshamn 14 000 000


Medicin Västervik 23 000 000


Infektion 14 000 000


Barn- och ungdomsmedicin(Västervik) 3 500 000


Hud (Västervik) 800 000


Kirurgi 11 000 000


Ortopedi 0


Kvinnosjukvård (Västervik) 6 600 000


Öron-näsa-hals (Västervik) 5 500 000


Ögon 500 000


Operation-anestesi-akut (Oskarshamn) 25 000 000


Övriga verksamheter 22 100 000


Vardagsrationaliseringar 30 000 000


Dessa kostnadsreduceringar bygger på den redan antagna landstingsplanen för åren 2004-2006. Beloppen är inga nyheter. Det nya är att genomförandeplanen konkretiserar vad som ska göras för att målet om kostnadsreduceringar på cirka 200 miljoner kronor ska kunna genomföras. Dock har landstingets tjänstemannaledning tillfört två verksamhetsområden som inte nämns i landstingsplanen; mödrahälsovården och habiliteringsverksamheten. Anledningen till detta är att dessa båda verksamhetsområden påverkas av övriga beslutade verksamhetsförändringar och att en översyn av dessa verksamheter därför bör göras samtidigt som övriga översyner. Genomförandeplanen innebär att 18 olika uppdrag läggs ut på verksamhetsföreträdare och hälso- och sjukvårdsledningen. Dessa har i de flesta fall kort tid på sig att genomföra sina uppdrag. I de allra flesta fall ska förslagen vara färdiga redan i juni så att förändringar ska kunna genomföras i samband med sommarstängningarna 2004. Primärvården -36 Mkr Landstinget i Kalmar län ska ha en sammanhållen primärvård med distriktsläkarverksamhet, distriktsvård och barnhälsovård i samma organisation. Under 2004 bildas en temporär landstingsövergripande primärvårdsdivision men en kontrakterad chef - Alette-Marie Lindgren, Ledningsbolaget. Den nya primärvårdsdivisionen ska börja fungera så snart som möjligt, en utredning om primärvårdsjourerna i Nybro, Borgholm och Vimmerby ska läggas på politikernas bord redan i mars. Ett nytt ersättningssystem för primärvården med tydligare koppling mellan uppdrag och ersättning ska vara infört redan i juli i år. I uppdraget ingår även att utveckla en länsgemensam sjukvårdsrådgivning och att fortsätta utvecklingsarbetet inom området närsjukvård. Psykiatri. Under 2004 ska en psykiatriutredning göras för att belysa verksamhetens inriktning och omfattning. I uppdraget poängteras att psykiatrins resurser i första hand ska inriktas mot de svårast psykiskt sjuka och att länsinvånarna ska erbjudas en likvärdig psykiatri. I uppdraget ligger också att belysa speciellt vårdkrävande patienter (farlighetsaspekten). Dessutom ska förslag till en mer resurseffektiv organisation läggas fram. Ansvariga för detta uppdrag är de fyra verksamhetscheferna för länets psykiatrin, verksamhetscheferna Rick Patton, Majken Fjelkegård, Svante Bäck och Bo Lundin. Utredningen ska vara klar senast den 30 september 2004.  I genomförandeplanen anges här kostnadsminskningar på cirka 14 miljoner kronor på Oskarshamns sjukhus, drygt 23 miljoner kronor på Västerviks sjukhus och 14 miljoner kronor på Länssjukhuset i Kalmar. När det gäller Oskarshamns sjukhus ska avdelning 30 och dagrehabiliteringen avvecklas. Vidare minskas vårdplatserna på avdelning 40 och verksamheten vid medicin- och rehabmottagningen minskas genom indragning av tjänster. Efter genomförd förändring kommer det att finnas 50 medicinvårdsplatser kvar på Oskarshamns sjukhus varav ett antal med geriatrisk inriktning. På Västerviks sjukhus kommer bland annat två vårdavdelningar att avvecklas. Vidare ska ytterligare kostnadsreduceringar på cirka 4 miljoner kronor arbetas fram. Efter genomförd förändring kommer det att finnas 40 medicinvårdsplatser och 18 rehab/geriatriska vårdplatser kvar på Västerviks sjukhus. I ett speciellt uppdrag ska den framtida inriktningen och omfattningen av infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar utredas. Utredningen ska innefatta såväl slutenvårdsplatser som mottagningsverksamhet som konsultationsverksamhet. Målsättningen är att infektionsklinikens kostnader ska minska med 14 miljoner kronor. Om detta inte visar sig möjligt ska resterande ”spar” genomföras genom minskat antal vårdplatser på övriga kliniker på Länssjukhuset i Kalmar. Barn- och ungdomsmedicin -3,5 Mkr Utgångspunkten för detta uppdrag är att verksamheten inom barn- och ungdomsmedicin vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn ska minska sina kostnader ned till en nivå som motsvarar kostnaderna vid kliniken på Länssjukhuset i Kalmar. I genomförandeplanen anges kostnadsreduceringar på cirka 3 miljoner kronor på Västerviks sjukhus och cirka 500 000 kronor på Oskarshamns sjukhus. Hud -0,8 Mkr Hudverksamheten ska bilda en gemensam klinik, som en länsspecialitet. Kostnaderna för mottagningsverksamheten vid Västerviks sjukhus reduceras med 800 000 kronor. Kirurgi -11 Mkr. Kostnaderna för kirurgi/urologi vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn ska minskas med mellan 7-11 miljoner kronor. Kliniken vid Oskarshamns sjukhus ska inrikta sin verksamhet mot elektiv kirurgi. Uppdraget inom kirurgin leds av verksamhetschefen vid den gemensamma kirurgkliniken Västervik/Oskarshamn Kent Johansson. I arbetsgruppen ingår också klinikchefen Carl-Eric Nordgren, Länssjukhuset i Kalmar och platschefen för kirurgin vid Oskarshamns sjukhus Ulf Carlsson. Redan den 1 mars ska man leverera sitt första förslag. I uppdraget ligger att fastställa vilken typ av kirurgi som ska bedrivas på vilket sjukhus. Det medicinska uppdraget för respektive sjukhus ska preciseras i vårdplatser och bemanning. Vid Oskarshamns sjukhus ska det bedrivas elektiv kirurgi dagtid under vardagar. Dagtid ska det finnas en läkare i primärjour. Vid Västerviks sjukhus ska det startas en intagningsvårdsavdelning. Detta gör det möjligt att erbjuda patienter medicinsk övervakning före slutligt beslut om inskrivning respektive utskrivning tas. Ortopedi - 0 Mkr Inom ortopedin är kostnaderna oförändrade. Verksamhetsförändringarna ska göras inom tilldelad budgetram. Ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus blir en elektiv enhet och profileras för att utgöra en resurs för hela länet. Operationer utförs enbart under dagtid på vardagar. Uppdraget inom ortopedin leds av verksamhetschefen Dan Eriksson vid Oskarshamns sjukhus. I arbetsgruppen ingår också verksamhetscheferna Johan Alkstedt och Anders Åkerman samt hälso- och sjukvårdsdirektör Inga-Lill Nilsson. Redan den 1 mars ska man leverera sitt första förslag. I uppdraget ligger att fastställa vilken typ av ortopediska operationer som ska bedrivas vid vilket sjukhus. Det medicinska uppdraget för respektive sjukhus ska preciseras i vårdplatser och bemanning. Kvinnosjukvård -6,6 Mkr Utgångspunkten för förändringen inom kvinnosjukvården är att resurserna ska fördelas likvärdigt mellan det norra och södra hälso- och sjukvårdsområdet. Kostnadsreduceringarna görs därför inom det norra hälso- och sjukvårdsområdet och hänsyn har tagits till att det finns fler privata specialister i den södra delen av länet. I genomförandeplanen anges att öppenvården vid Oskarshamns sjukhus ska minskas med mellan 1,5-2 miljoner kronor. Detta bland annat genom minskade personalkostnader för flera olika personalkategorier. Vid Västerviks sjukhus ska personalkostnaderna inom kvinnosjukvården minska med drygt 4,6 miljoner kronor. Öron-näsa-hals -5,5 Mkr Inriktningen är att Öron-näsa-halsverksamheten ska byggas upp som en länsövergripande klinik, med verksamhet vid de tre sjukhusen. Och att slutenvårdsplatserna ska förläggas till Länssjukhuset i Kalmar. I avvaktan på en utvärdering kommer dock verksamheten vid Västerviks sjukhus att fortsätta som en egen klinik. Utvärderingen ska närmare belysa hur en gemensam öron-näsa-halsklinik i länet kan organiseras och bemannas. Vidare ska det beskrivas hur kostnadsminskningarna på 5,5 miljoner kronor ska kunna genomföras. Utvärderingen ska genomföras av konsulten Jan Svanell i samråd med verksamhetscheferna vid Länssjukhuset i Kalmar respektive Västerviks sjukhus. Öron -0,5 Mkr Ögonsjukvården kommer även i fortsättningen att bedrivas vid två kliniker. Slutenvårdsplatser för ögonsjukvård ska finnas både i Kalmar och i Västervik. Kostnadsminskningen, på 500 000 kronor, ska fördelas lika mellan de båda klinikerna. Operation/anestesiverksamhet, akutmottagning och akutkirurgi vid Oskarshamns sjukhus -25 Mkr Enligt landstingsfullmäktiges beslut i november ska det inte bedrivas någon akut operationsverksamhet vid Oskarshamns sjukhus kvällar, nätter och helger. Akutmottagningen ska bemannas med medicinsk primärjour dygnet runt och den befintliga distriktsläkarjouren bibehålls. Vidare ska det finnas anestesisköterskejour nätter och helger och anestesiläkare i beredskap. Primärjouren vid kirurgkliniken i Oskarshamn dras in från klockan 17.00. Därefter ska det finnas en samordnad beredskapslinje läkare för kirurgi/ortopedi. Detta uppdrag hänger intimt samman med utredningen av kirurgin vid den gemensamma kliniken Västervik/Oskarshamn. De olika delarna kan preciseras först när det är klarlagt vilken typ av kirurgiska operationer som ska bedrivas vid Oskarshamns sjukhus. Ansvariga för detta uppdrag är hälso- och sjukvårdsdirektör Inga-Lill Nilsson och platschefen vid Oskarshamns sjukhus Eva Johansson. En arbetsgrupp är redan utsedd. Redan den 1 mars ska utredningen vara klar och indragningen av kirurgi- och anestesijourer ska ske senast den första april. Övriga delar ska verkställas senast den 1 juni. Personal De personalansvariga inom Landstinget i Kalmar län har utarbetat ett speciellt dokument - Förändring och omställning 2004, som bland annat tar upp olika stödåtgärder som kan användas för att underlätta omställningsarbetet. En åtgärd som kan komma att användas är så kallad särskild ålderspension. Även speciella avgångsförmåner och starta-eget-stöd kan bli aktuellt. Hårdare regler kring kurser och konferenser kommer också att införas. Den nuvarande delegationsordningen kommer att ändras så att det krävs ett godkännande av förvaltningschef/motsvarande för att bevilja en utlandsresa. Vidare åläggs respektive verksamhetschef att månadsvis redovisa samtliga beviljade kurser och konferenser. I denna sammanställning ska det för varje beviljad kurs/konferens redovisas hur deltagandet gagnar respektive verksamhet och dess målsättning. Ansvarig för detta uppdrag är personaldirektör Håkan Petersson och tillämpningsföreskrifter ska tas fram så snart som möjligt. Övriga verksamheter -22,1 Inom detta uppdrag ligger följande beslutade kostnadsminskningar; Folktandvården 4,6 Mkr, diagnostiskt centrum samt röntgen 2 Mkr, minskning av administrationen 6 Mkr, kurser och konferenser 3 Mkr, anslagen till KLB (sjukresor), Regionförbundet 5 Mkr och informationsverksamhet 1,5 Mkr. Vardagsrationaliseringar -30 Mkr Verksamheterna åläggs att genomföra vardagsrationaliseringar motsvarande en procent, totalt 30 Mkr. Ett antal gemensamma rationaliseringsåtgärder inom personal-, tjänste- och materialområdet ska tas fram. Ansvarig för detta uppdrag är förvaltningschefen inom den materialadministrativa serviceförvaltningen Alf Jönsson. Diagnostiskt centrum/Medicinsk service Under 2003 genomfördes en utredning kring medicinsk service av en utomstående konsult. Utredningen föreslog en organisatoriskt samlad länsomfattande diagnostikorganisation under en gemensam ledning och med eget resultatansvar - Diagnostiskt centrum. De kliniker som bör ingå i detta centrum är; klinisk kemi med blodcentral, medicinsk mikrobiologi med vårdhygien, patologi/cytologi och kininisk fysiolog. I ett andra steg kan radiologi med mammografi tillkomma. Även strålbehandlingsenheten kan komma att inordnas i denna organisation. Ansvariga för detta uppdrag är hälso- och sjukvårdsdirektör Inga-Lill Nilsson och sjukvårdsstrateg Birgitta Hjalmarsson. Mödrahälsovård - tilläggsuppdrag Mödravården ska organiseras tillsammans med respektive kvinnoklinik och verksamheten ska utformas efter samma principer i hela länet. Habiliteringsverksamhet - tilläggsuppdrag Habiliteringscheferna Ingela Möller och Ann-Katrin Moldenius-Hermansson ansvarar för en översyn av länets habiliteringsverksamhet. Deras uppdrag ska samordnas med primärvårdens förändringsledare i syfte att klargöra ansvarsgränserna mellan landsting och kommuner. Utredningen ska mynna ut i ett förslag till en mer resurseffektiv verksamhet och organisation. Vidare ska habiliteringens resurser säkras för de brukargrupper som mest behöver verksamheterna och likställighetsprincipen ska gälla - dvs. utbudet ska vara så lika som möjligt i länet.