Ökade påfrestningar på vårdpersonalen

Det blir stora påfrestningar för länets vårdpersonal och det kommer krävas stora insatser framöver för att inte den ökade arbetsbördan ska leda till sjukskrivningar och sämre vård. Det framgår av de riskbedömningar som gjorts inför de stora besparingarna i landstinget.

Medicinkliniken i Västervik talar om ökad risk för belastningsskador, kirugen i Oskarshamn om ökad stress, och infektionskliniken i Kalmar om risk för spänningar mellan de olika arbetslag som ska slås samman. Det största arbetsmiljöproblemet just nu är bristen på information som skapar oro.

Så gott som alla kliniker har satt upp handlingsplaner för hur man ska kunna värna en god arbetsmiljö, trots besparingarna. Det handlar bland annat om utbildning och att cheferna får ökat stöd.