Länsstyrelsen redovisar krisberedskap till regeringen

Länsstyrelsen i Kalmar är en av dom myndigheter som ska redovisa sina erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen gudrun till regeringen.

Krisberedskapsmyndigheten ska sedan sammansälla och analysera underlaget och redovisa det i en rapport till regeringen i september.