Val 2014: Så här tycker politikerna i Oskarshamns kommun

P4 Kalmar har ställt ett antal frågor till förstanamnen på kommunlistorna inför valet 2014 i Oskarshamn. Alla partierna som är representerade i kommunfullmäktige har haft möjlighet att svara.

Leif Axelsson, Moderaterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Jobben, sysselsättningen och skolan

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Att det även finns privata utförare inom omsorgen. Mera flexibla biståndsbeslut. 

Ledarskapet är oerhört viktigt.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

Det hoppas jag. Tror att den organisationsöversynen som vi har gjort i vår kommun varit nödvändig.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Kan inte ge besked

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Jag ser inte att frågan är aktull just nu i vår kommun. Det är viktigt att kunna ge möjligheten att kunna välja skola och att kvalitén i våra skolor är hög. Naturligtvis så är närheten betydelsefull.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Behålla halverad arbetsgivaravgiften för unga. Mera kontakt mellan skolan och näringslivet kanske mera praktik i skolan. Tidigt stöd i skolan så att alla elever klarar sin utbildning. Erbjuda sommarjobb inom kommunal förvaltning.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Fler jobb, bättre SFI med mer kontakt med lokala näringslivet och mera praktik

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Samma lön för samma jobb. Erbjuda heltid efter efterfrågan.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Kanske Högsby, Mönsterås och Oskarshamn. Men det är viktigt att skolan som deras barn går i är bra att äldreboendet som som deras mormor på har personal. Kankse mindre viktigt var kommungränsen går.

Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

Ja kulturutövandet bland kommunens unga är viktigt. Tillskapa personal och ekonomiska resurser för kulturutövandet.

 


 

Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Det som vi kommer lägga stor vikt vid är att öka resurserna till skolan och verka för att få fram fler boendealternativ för äldre.

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Vi står bakom den strukturförändring som för stunden sker, men anser att det är angeläget att få fram ett större utbud av olika former av boenden där det fortsatt är viktigt med många händer i vården. En viktig pusselbit härvid är att hitta en bra struktur och organisation för hur äldreomsorgen ska se ut för att få kontinuitet i det.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

Jag fruktar att det tyvärr inte är så. Oskarshamns kommun är en av de kommuner som har haft en betydligt högre personaltäthet och haft en kostnadsnivå där man legat klart över sina jämförbara kommuner. Nu närmar man sig jämförbara kommuner och vår utgångspunkt är att man därifrån kan utveckla verksamheten.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi vill se en levande landsbygd. En ytterst vital del i att uppnå detta är att kommunal service såsom skolor, barnomsorg och äldreomsorg finns kvar. Så länge som man kan uppfylla det pedagogiska uppdraget i skolorna så kommer vi jobba för att de ska få finnas kvar.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

En viktig del för att ge ungdomar bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är att för skolungdomar erbjuda sommarjobb för att skapa en tidig kontakt med arbetslivet. Sverigedemokraterna har även föreslagit ett arbetsmarknadsprojekt där samtliga anställs som uppbär försörjningsstöd med arbetslöshet som grund för att tillse att alla får en kontakt med arbetslivet och en referens att uppge vid kommande anställningar. Det är ett helt självfinansierat förslag som haft väldigt positiva utfall i många andra kommuner.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill att kommunen tar emot färre flyktingar än idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Den enskilt största åtgärden är att ha ett mottagande som man storleksmässigt klarar av, vilket inte är fallet nu. Sedan flyktingmottagandet återupptogs i Oskarshamn 2006 så har utbetalningen av försörjningsstöd till utrikesfödda ökat kraftigt, andelen utrikesfödda av de öppet arbetslösa har ökat från drygt var fjärde till nästan varannan och gapet i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda ökar.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

En viktig bit är att eliminera osakliga löneskillnader, lika lön för lika arbete och att utöka möjligheten att arbeta heltid för de som önskar och där deltid är en möjlighet.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

Ja, men det handlar främst om fördelningen av resurser. Det är viktigt att kommunens ungdomar har tillgångar till fritidsgårdar och andra lämpliga lokaler för aktiviteter. Vi vill även satsa på kunskapsinriktade insatser kring vårt svenska och västerländska kulturarv, vilket är identitetsskapande, och stärka kännedomen om den lokala/regionala historian och kulturen.

 


 

Peter Wretlund, Socialdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Ekonomi

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Rätt resurser på rätt ställe. Nya boendeformer och en ständig förbättringsdialog.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

Vårt sparbeting slutförs inte förrän 1.5- 2 år

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi har en bra struktur idag.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Ett ännu bättre samarbete med AF, kommun och näringslivet

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Korta ledtiderna, framförallt assylprocessen. Ett bra samarbete med näringslivet

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Göra konskvensanalyser inför stora beslut ex inför lönerevisionen.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

 Vi, Mönsterås och Högsby

Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

Absolut, vi kommer att satsa på civila organisationer i större utsträkning. Vi kommer att bygga en biostad, där kulturverksamheten nlir involverad

 


 

Elisabeth Wanneby, Miljöpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Hållbarhetsarbete kopplat till upphandling och utveckling

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Se över hela organisationen.

Verka för fler och olika boendeformer för äldre.
Erbjuda utevistelse och kulturinslag i ökad omfattning.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

En kommun som helhet måste ha en budget som är i balans.

Politiken ska verka för kvaliteten är hög för våra äldre, men att även skolan präglas av hög kvalité.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Kan inte ge besked

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Landsbygdsskolorna är viktig för bygden. Att behålla men även utveckla skolorna är nästa utmaning. Det kan handla om att inrikta sig på en speciell pedagogik och erbjuda naturen i sin dagliga undervisning.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Erbjuda feriejobb till alla.

Skapa möten mellan ungdomar och företag genom utökad prao.
Skapa en skola där utbildning och höga betyg är något eleverna eftersträvar och känner är lustfyllt.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Organisera fler mötesplatser där man träffas över kulturgränser, kan vara på kulturhus eller liknande.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Kvotera i våra kommunala bolagsstyrelser.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

Ja. Genom att rikta stöd till ungdomsföreningar som satsar på kultur. Detta kan ske genom en särskild budgetsatsning.

 


Mathias Karlsson, Folkpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Attraktiviteten och budgeten

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Släppa in fler aktörer. Skapa en positivitet hos dom anställda, man ska känna arbetsglädje och att det finns resurser för att kunna utföra sitt jobb. Det måste finnas utrymme att sätta lite guldkant på vardagen.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

Det har ju varit tydligt att den tidigare uppställningen inte varit tillräcklig, och det kommer nog krävas ytterligare omställningar innan man hittar ett sätt att möta dagens behov. Behovet kommer ju även på sikt att förändras och det kommer kräva nya anpassningar.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Jobba aktivt för att vi får fler företag som skapar fler arbetstillfällen. Kommunen ska även i framtiden
anställa unga i stor utsträckning.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Vi behöver starkare kontaktnät (någon typ av värdfamilj) mellan det etablerade samhället och de

Nyanlända. Jag tror det är svårt att lyckas med integrationen om vi klumpar ihop människor som vi
gör idag.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Ett jämt löneläge och en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga chefer.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Vet ej

Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

Kulturen är viktig och ska alltid vara en naturlig del invånarnas vardag och det är viktigt att stimulera intresset hos de unga.

 


Ingemar Lennartsson, Kristdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Ett nytt Seniorboende och gruppboende i centrala Oskarshamn (Kikebområdet)

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Mer valfrihet om val av äldreomsorg, färdtjänst och hemleverad mat

Öka trygheten genom ett bra bemötande.

Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

I Oskarshamns kommun skall socialnämden spara 50 miljoner fram till 2016 för att komma ner i ett kostnadsläge som är i nivå med andra kommun. Efter den stora besparing är det slut på stora besparingar inom äldreomsorgen.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Alla landsbygdsskolor i Oskarshamns kommun skall vara kvar.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Fler praktikplatser i kommunal förvaltning.

Fler lärlingsplatser.
Utveckla den yrkesinriktade gymnasieutbildningen, bl.a genom att erbjuda mer arbetsplatsförlagd utbildning.
Fler arbetstillfällen i kommunen.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

 Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

 Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

 Mer samarbete med de frivilliga organisationerna.

Fler praktikplatser som i förlängning kan ge arbete.
Fler naturliga mötesplatser mellan utlandsfödda och svenskfödda

 Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

 Jämställdheten är att båda könen får makt över sina liv, makt att forma sina liv utifrån sina egna önskemål.

Bättre arbetstider.
Underlätta för nyföretagande
Jämn fördelning av makt och inflytande

 Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

 Ja

 Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby

 Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

 Stödja föreningar som bedriver kultututövning bland unga.

Ett ungdomens hus i centrala Oskarshamn

 


 

Magnus Larsson, Centerpartiet

 Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

 Landsbygdsutveckling

 Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

 Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

 Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

 Att införa mer valfrihet inom äldreomsorgen. Det är inte rimligt att man blir fråntagen rätten att bestämma över hur vardagen ska se ut eller bestämma om vem som ska komma och utföra tjänsten bara för att man blir äldre.

 Den senaste mandatperioden har det varit stora besparingar inom bland annat äldreomsorgen och tjänster har försvunnit. Har vi sett slutet på de här besparingarna?

 Tyvärr så tror jag inte det. Vi stor fortfarande inför ett besparingsbehov i Oskarshamns kommun för att få rätsida på kommunens ekonomi som har varit kraftigt misskött under många år. Besparingarna måste naturligtvis läggas ut på hela den kommunala verksamheten och därmed så kommer också socialförvaltningen drabbas av dessa.

 Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

 Nej

 Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

 Skolan är en väldigt viktig del i det lilla landsbygdssamhället, det är en trygghet men också en mycket viktig symbol på att samhället lever och det skapar en framtidstro för bygden. Det är dock viktigt att påpeka att kvalitén aldrig får bli lidande, våra barns utbildning och framtid måste vara den överordnade frågan.

 Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

 Kommunens huvudfokus bör ligga skapa förutsättningar för att arbetsmarknaden ska kunna utvecklas, att vi får fler företag till kommunen. Detta gör att behovet av arbetskraft ökar och det borde i rimlighetens namn också förbättra ungdomars möjlighet att få ett arbete. Detta gör vi genom att ha en enkelt och snabb hantering av tillståndsansökningar men också genom att ha en fysisk planering som hela tiden ligger i framkant där det finns färdiga tomter i attraktiva lägen för både bostäder och industrier och företag.

Vidare så måste kommunen ha ett nära samarbete med arbetsgivarna i kommunen och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda praktikplatser m.m.

 Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

 Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

 Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

 Det är flera områden som man måste jobba med för att lyckas med detta men ett utav de allra viktigaste att de som kommer hit får en meningsfull sysselsättning. 

De människor som kommer hit har väldigt ofta en utbildning med sig och en kompetens som är viktigt att vi tar tillvara på. Men då krävs det ju naturligtvis att de också får möjlighet använda sig av denna kompetens och att utveckla den.
Att de nyanlända matchas mot näringslivet och praktikplatser så att de i största möjliga mån får möjlighet att arbeta inom sitt kompetensområde, detta kompletteras givetvis med undervisning i svenska.
Detta har testats med framgång i andra kommuner och vi tror att det också skulle kunna bli ett framgångskoncept i Oskarshamns kommun. När det gäller sysselsättningen så finns det också en mycket viktig fråga som inte är en kommunal fråga. Och det är att regelverket måste ändras så att de nyanlända ges möjlighet att komma ut i arbetslivet redan som asylsökande och inte skall behöva vänta på ett beslut om uppehållstillstånd innan de ges den möjligheten.

 Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

 Är ju inte lätt att som kommun kunna påverka dessa frågor i någon stor utsträckning eftersom mycket styrs via lagar och kommunen är ingen lagstiftande församling. Det vi kan göra är att som arbetsgivare föregå med gott exempel. Vi kan också försöka att uppmuntra t.ex. idrottsrörelsen i kommunen att arbeta med jämställdhetsfrågorna. Här tycker vi att kommunen bör gå in och försöka stimulera det arbetet genom kanske ett extra ekonomiskt bidrag till de föreningar som jobbar aktivt med dessa frågor.

 Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

 Nej

 Vill ni se ett ökat kulturutövande bland kommunens unga? I så fall: Vad ska ni göra för att stödja det?

 Absolut! Vi har idag ett väldigt rikt musikliv i kommunen och många ungdomar som sysslar med detta, det finns även teater och andra kulturföreningar. Vi skulle vilja se att det ges möjligheter till "prova på"-aktiviteter för barn och ungdomar inom kulturen likt det som idag finns inom idrotten i kommunen, även kallat Kalle hopp.