Guide: Så här tycker politikerna i Mönsterås kommun

P4 Kalmar har ställt ett antal frågor till förstanamnen på kommunlistorna inför valet 2014 i Mönsterås. Alla partierna som är representerade i kommunfullmäktige har haft möjlighet att svara.

Britt-Marie Domeij, Moderaterna

 

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

 

Bostäder som passar alla i alla kommundelarna

 


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

 

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

 

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

 

Mer valfrihet i äldreomsorgen inom given tidsram
Höjd livskvalitet genom att kunna delta i olika kulturutbud

 

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

 

Nej

 

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

 


Vi vill att hela kommunen ska leva och en viktig del av detta är skola och barnomsorg i alla tätorter.

 

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

 

Arbeta tillsammans med näringslivet för att skapa möjligheter till riktiga jobb i kommun såväl som privat verksamhet.
En utbyggd lärlingsutbildning
Teknik/vårdcollage

 

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

 

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

 

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

 

Svår fråga - men frivilligorganisationerna gör ett bra jobb som måste uppmuntras och stöttas.
Samarbetet mellan skola och arbetsliv är a och o för att lära sig svenska språket som är en förutsättning för integration.

 

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

 

Hitta områden där jämställdheten inte är så bra - öppna ögonen för att män och kvinnor möter olika förutsättningar i arbetslivet.

 

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

 

Nej

 

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

 

Förklara att Sverige är ett öppet land och att vi genom alla tider dragit nytta och lärdom av människor från andra länder och kulturer.


Eva-Karin Holgersson, Miljöpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Flera frågor: Ett långsiktigt och hållbart miljö- och klimatarbete, demokrati och inflytande, jobben och en välfärd för alla.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Det handlar mycket om resurser; att kommunen avsätter budgetmedel som gör att alla som behöver hjälp kan få det och därtill lite guldkant på tillvaron; att personalen har tid att se varje enskild individ, att man hinner med och trivs på sitt jobb. Inom hemtjänsten, där jag är fadder, är sjukskrivningstalen höga, man har svårt att hinna med, resurser har inte avsatts för att ordna med en vettig hantering av larmen för att nämna något. Personalen inom Omsorgerna är slitna, åtminstone utifrån de samtal jag får till mig, något som inte känns acceptabelt! Vi måste investera i vår personal och vara attraktiv som arbetsgivare så att fler väljer att utbilda sig inom vård och omsorg! Angeläget är därför att erbjuda bra arbetstider och löner för att locka sökande till utbildning inom området, att marknadsföra utbildningar inom sjukvård (särskilt gentemot killar/män) och satsa på gratis körkortsutbildning för dem som studerar vid Mönsteråsgymnasiet/ Komvux.

Valfrihetsreformer tenderar att inte gälla alla utan dem med störst plånbok och det offentliga/ kommunen får erbjuda sådana tjänster som den privata sektorn inte bedömer vara tillräckligt lönsamma. Något som är problematiskt då valfrihet och inflytande är mycket viktiga aspekter i sammanhanget! Det kan gälla boendefrågan, dvs att äldre (som ju inte på något sätt utgör en homogen grupp!) har möjlighet att välja var man vill bo och hur och att vi som kommun är lyhörda inför det. Valfrihet då det gäller kost och fritidsutbud är också angeläget.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Viktigt med service, såsom barnomsorg och skola, på alla orter i kommunen. Detta är en hjärtefråga för mig, som politiker och utbildad lärare! Små barngrupper är också viktigt att värna. Då det gäller Fliseryd har barnomsorgen nu fått byggas ut som en följd av flera barn föds/ inflyttning, även i Timmernabben och då det gäller Ljungnäsområdet har barnantalet ökat, härligt!

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Jag har motionerat om kommunala jobb för boende i kommunen, särskilt de långtidsarbetslösa, ungdomarna utgör här en prioriterad grupp. Jag har också ställt frågor (enkel fråga i kommunfullmäktige) kring de många socialbidragen (sociala försörjningsstöd för unga vuxna i åldern 18-24 år, nu har de minskat). Jag försöker också påverka rikspolitiken och mitt parti där då mycket av arbetsmarknadspolitiken beslutas om i riksdagen. Fas 3 ska avvecklas och det sociala skyddsnätet som alliansregeringen har monterat ner måste återuppbyggas! Kommunen får betala för den politik som förs i riksdagen genom ökade kostnader för bl.a. socialt försörjningsstöd. Jag vill också se att ungdomar får snabbare hjälp och stöd när man inte studerar eller arbetar. Viktigt med nära samarbete skola, socialförvaltning, arbetsförmedlingen, näringslivet... att man försöker hitta individuella lösningar och även blickar framåt. Bra att Mönsterås kommun kan erbjuda kommunala sommarjobb, viktigt att ungdomarna kan får arbetslivserfarenhet. Ung företagsamhet utgör ett viktigt koncept i sammanhanget. Viktigt är också att satsa på kollektivtrafiken så att resandet fungerar inom kommunen och när man pendlar från Mönsterås till andra kommuner. Angeläget är också att satsa på utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar: Vårdcollege (har jag motionerat om), tekniska utbildningar och liknande som ger arbete. Lärlingsutbildningar är viktiga! Vårt Mönsteråsgymnasium, Komvux men även distansutbildningar via högskolecentrum i Mönsterås, är viktiga för att hjälpa våra ungdomar och unga vuxna. Satsningar på friår gör att ungdomar kan få tillträde på arbetsmarknaden. även gröna jobb och miljöteknik kan erbjuda sysselsättning. Kommunens företagsklimat är bra och angeläget med dialog med lokala småföretag för att se om de kan erbjuda praktik och jobb för våra ungdomar.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Jag tänker att vi kan förbereda att ta emot fler flyktingar än vad vi gör i nuläget. Vi har nyss skrivit avtal om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar och när det har "landat" bör vi kunna utöka vår kvot. Angeläget att utvärdera och försöka förbättra så att vi kan erbjuda utsatta människor hjälp och stöd. Viktigt att även se över beredskapen även för akuta behov så att barnomsorg med mera känner att man har "koll på läget". Samverkan med det civila samhället är här viktigt. Sett utifrån omvärldsbehovet är det mycket angeläget att vi ser hur vi som kommun kan hjälpa till på flera sätt än vad vi gör i dagsläget. Jag har tidigare motionerat om ett Integrationsprogram för att få en helhetssyn på frågan, tyvärr fick motionen avslag. Detta är en mycket viktig fråga för mig och mitt parti!

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Vi har anställda genuspedagoger som bör får fortsatt stöd i sitt arbeta, jämställdhetsmål som ska genomsyra all verksamhet, tema jämställdhet och annan fortbildning för politiker och personal, föräldrautbildningar på temat. Via skolans styrdokument lyfts ett jämställdshetsperspektiv på ett naturligt sätt inom barnomsorg och skola. Viktig aspekt att ha med sig vid anställningar och när vi marknadsför utbildningar inom omsorg och teknik. Följa upp och utvärdera jämställdhetsplaner/ policies på kommunala arbetsplatser. Utifrån min politiska roll kan jag vara medveten om ett genusperspektiv vid tillsättning av personer till bolagstyrelser och vid uppdrag.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

Ökad samverkan det offentliga - det civila samhället, införa ett integrationsprogram i kommunen för att ha en helhetssyn, ge riktade resurser för barn och ungdomsverksamhet för att motverka rasism, debattera frågor på ett sakligt sätt - flera debatter. Viktigt att jobba för att alla ungdomar har jobb/ utbildning, en tillhörighet. Återuppbygga det sociala skyddsnätet så att inte flyktingar blir en målgrupp vid missnöje över den egna situationen. Jobba aktivt med att försöka påverka migrationspolitiken på riks för en mer humanitär flyktingpolitik och det pedagogiska uppdraget att sprida fakta/ information. Jobba för fler platser där flyktingar/ invandrare och "svenskar" kan mötas; samtalet och mötet är viktigt för ökad förståelse.


Robert Rapakko, Socialdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Jobben i kombination med utbildning

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Införa ett fritt val som gör att omsorgstagaren får valfrihet genom att bestämma mer själva över sin biståndsbedömda tid.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Skolorna vi har idag motsvarar de behoven vi har.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Idag har vi infört ett system med ungdomsjobb. Det hjälper en del och det kan spridas till fler i näringslivet. Men vårt viktigaste mål är att bygga broar mellan skolan, eleverna och det arbetsliv som finns. I vår kommun finns det framöver flera arbetsplaster som kommer behöva anställa men som idag saknar lämpligt utbildad arbetskraft.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Lotsar oc fadderfamiljer var ett bra koncept under nittiotalet, men största bekymret idag är den långa process det innebär att sitta på en flyktingförläggning och därefter lämna den kommun du först landat i. det skapar inga incitament till integration under den period man är asylsökande.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Där tror jag att lön och anställningsvillkor (ex tid och tjänster) är det absolut viktigaste att börja med.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

Från tidiga åldrar och genomsyrat hela kommunens arbete hålla en nolltolerans. Vi är i högsta grad beroende av alla människor som kan tänka sig att bosätta sig i vår kommun.


Roger Sunesson, Sverigedemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Att alla grundskoleelever går ut med gymnasiebehörighet.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Införa äldreombudsman samt jobba för att ha en så hög personaltäthet som möjligt.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Inte så länge det finns det antal elever som krävs för att det ska kännas relevant att upprätthålla skolan. För att hålla landsbygden levande och vital är skolan en förutsättning. I övrigt borde staten återta ansvaret för skolan.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Det skulle finnas en variant på det som förr kallades ”ungdomslagen” (LAG 1983:1070) samt uppmuntra företagen i kommunen att låta de som är arbetslösa att ”provjobba”.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill att kommunen tar emot färre flyktingar än idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Om vi enbart tagit emot de som har flyktingskäl enligt FN vore detta inget problem. Ett färre antal skulle innebära både mer tid och resurser att integrera.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Upplever kommunen som jämställd och ser inte detta som ett stort problem.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

Genom ett jobba med värdegrundsfrågor där alla människor har ett grundläggande och okränkbart värde.


Josefin Erlandsson, Vänsterpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Skolverksamheten


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Att det skall vara en behovsstyrd omsorg där de äldre skall få inflytande i den omsorg de får ta del av och att omsorgen skall vara på de äldres villkor. Att verka för att de äldre skall få en egen tid att fritt få disponera efter önskemål, utöver den ordinarie omsorgen. Det skall exempelvis finnas utrymme för de äldre att kunna få besöka en god vän eller biblioteket för att aktivt kunna få ta del av kommunens kulturliv.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi verkar för en levande landsbygd och att skolverksamheten skall vara anpassad för elevernas behov. Det skall finnas skolverksamhet där det finns elever.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Kommunen har ett viktigt ansvar att alla ungdomar skall få godkända betyg i grundskolan, att uppmuntra ungdomarna till högre studier, att bistå med fler praktikmöjligheter och att ingen ungdom är utan sysselsättning. Ungdomar är framtiden och det måste få kosta att investera i deras framtid.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Att kommunen skall ha en ökad beredskap och ett gott samarbete med Migrationsverket. Att skolverksamheterna, hälsocentralerna och fritidsverksamheterna är förberedda på att involvera sig och engagera sig i de utlandsfödda som bosätter sig i kommunen. Att kommunen uppmuntrar och eftersöker värdfamiljer för att de utlandsfödda enklare skall integreras i samhället och det sociala livet.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Att varje kommunalt beslut skall vara granskat ur ett genusperspektiv. Att löner inom traditionella kvinnoarbeten inom den offentliga sektorn skall öka i samma takt som de traditionella manliga. Att den kompetens i genuspedagogik inom skolverksamheterna som finns, utnyttjas aktivt och att samtlig personal inom skolverksamheterna får utbildning i genuspedagogik.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

Skolverksamhet, föreningsliv, fritidsverksamhet och kulturliv måste integreras i ett aktivt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Kommunen är viktig för att sprida kunskapen om och verka mot rasism och främlingsfientlighet. Alla medborgare skall vara och bli respektfullt bemötta och behandlade i kommunen.


Roland Åkesson, Centerpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Jobb- och företagande utifrån att det ger skatteintäkter till välfärden, barnomsorg, skolan, vård och omsorg.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Behålla och utveckla den goda kvalitén vi har i Mönsterås. He den enskilda människan större möjligheter att påverka innehållet i den hemtjänsttid man har.kanske vill gå ut och gå ibland istället för att städa t ex.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Barnomsorg, skolan, affären m.m är grundläggande service som vi verkligen värnar om i de olika kommundelarna. Vi bygger ut nya förskoleavddlningar i Fliseryd och Timmernabben just nu. Vi investerar 14 miljoner på Krungårdsskolan i Blomstermåla och i Ålem satsar vi just nu på skolgårdarna. T ex Skytteanska skolan i Ålems kyrkby som är Sveriges äldsta skola som fortfarande är i bruk.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Bra skola. Göra alltmförmattmdemskanfåmett godkänt slutbetyg från gymnasiet. Ordna sommarjobb så de får arbetslivserfarenhet. Påverka näringslivet att göra motsvarande.
Inmönstras ordnade vi också ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa ungdomar. Sänkte ungdomsarbetslösheten med 30 procent.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Lära sig svenska genom bra SFI. Stärka kontakter med civilsamhället, föreningslivet, samt arbetslivet. Viktigt jobba med att utveckla kontakterna, mentorer, Osv,. AFs ansvar vad gäller jobben. Fungerar olika. Viktigt att kommersa jobbar med praktikablastes osv.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Jobba aktivt med jämställdhetsfrågorna som vi gör i Mönsterås. Granska förslag och beslut utifrån jämställdhetsperspektivet. Checklistor m.m. En prioriterad fråga i Mönsterås

Vi måste bli betydligt bättre i hela kommunsektorn på mer jämställda bolagsstyrelser.
Jag kommer att föreslå de pol partierna att vi till alla bolagsstyrelser ska föreslår både en man och en kvinna när styrelseplatser ska tillsättas. Sedan får vi tillsammans jämka ihop helheten.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Hur vill ditt parti arbeta mot rasism och främlingsfientlighet?

Saklig information
Ett bra integrationsarbete. Se tidigare svar
Vi tog i maj en gemensam policy mot rasism och främlingsfientlighet i kommunfullmäktige. Enhälligt beslut. SD stolar gapade tomma.