Val 2014: Så här tycker politikerna i Torsås kommun

P4 Kalmar har ställt ett antal frågor till förstanamnen på kommunlistorna inför valet 2014 i Torsås. Alla partierna som är representerade i kommunfullmäktige har haft möjlighet att svara.

Mona Magnusson, Moderaterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Skolfrågorna och äldreomsorgen


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

kompetensutveckla personalen

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Kan inte ge besked

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vill gärna behålla alla våra skolor, men man måste även ta hänsyn till antal elever så att man kan hålla en god och hög kvalitet.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

En fortsatt satsning och stöttning till vårt näringsliv så att man kan eventuellt kan ta emot praktikplatser, för att eventuellt kan bli en fortsättning till ett vikariat eller fast tjänst.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

För att allt ska fungera så måste man få en förståelse för varandra i kommunerna. Mycket mer information än vad man idag går ut med.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej


Christofer Johansson, Centerpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Ytterskolornas kvarvarande, renovering av högstadie och övrig positiv samhällsutveckling


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Det är viktigt att tillskapa en stabil organisation och en bra dialog genom hela organisationen.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

I vår kommun finns idag fyra skolor och den minsta har ett elevantal på ca 60 elever. Tittar vi över Sverige är detta långt ifrån en liten skola. Det farliga med att ta bort en mindre skola är att det samhället skolan är uppbyggd i förlorar mycket av sin attraktionskraft för eventuell ny-inflyttning. Att hugga av sig sina armar och ben och tro att kroppen mår bättre av det är en farlig väg att gå.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Det har bedrivits en del projekt i kommunen som omstart Torsås, tekniknod-sydost och ung drivkraft för att nämna några. Detta är bra exempel på hur man ska få ungdomar och för den delen även äldre in på arbetsmarknaden.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Föreningsliv är en fantastisk resurs för integration, det är något vi måste anamma mer.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Jämställdhet är viktigt och det är något som ska jobbas med hela tiden.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej


Henrik Nilsson Bokor, Socialdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Skol- och bostadsbyggande. Säkra kvalitén i de kommunala tjänsterna och få fart på utvecklingen av kommunen.

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Kommunen måste efterfråga och följa upp kvaliteten i omsorgen. Personalen och de äldre måste göras mer delaktiga och medansvariga i det dagliga förbättringsarbetet.
Genom att ha ordning på verksamheten säkras ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Bättre samordning i kommunen och mellan kommun och landsting med den enskilde äldre i fokus. Förbättra den förebyggande och främjande omsorgen. Äldreomsorg måste få kosta pengar. Alla skall ha rätt att känna sig trygga och få en värdig ålderdom.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi tänker inte lägga ner någon skola under kommande mandatperiod men det kan komma att behöva genomföras förändringar av pedagogiska skäl. Vi värnar alla barns rätt till en likvärdig och bra skola. Då måste vi vara beredda möta och genomföra förändringar i skolan.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

En socialdemokratisk regering kommer införa den sk 90-dagarsgarantin vilket innebär att alla arbetslösa ungdomar skall vara i jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar från det dom blivit arbetslösa. Det kommer få stor betydelse för de unga arbetslösa i Torsås. Alla unga skall klara skolan. Skolan skall ha bättre kontakter mot arbetslivet.
Vi skall ha fler sommarjobb och praktikplatser i Torsås. Vi skall ha bättre samverkan lokalt med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet skall utvecklas.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Torsås kommun är en del av Sverige och övriga världen, just nu är flyktingströmmarna till Sverige stora vilket innebär att även Torsås har ett ökat mottagande. Det ställer krav på att utveckla integrationen hos oss. Det gäller skola, arbetspraktik och samhällsintroduktion. Samverkan med civilsamhället är en viktig nyckel och att ha en välfungerande integrationsenhet. Ett välfungerande integrationsarbete är utvecklande för välkomnandet av nya invånare till Torsås från så väl Sverige, Europa och världen.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Jämställdheten måste få bättre utrymme i kommunala mål och i personalpolitisk plan.
Vi kan analysera jämställdheten i könsuppdelad statistik och vidta åtgärder i t.ex lönerevisioner.
Kultur och fritidsutbudet måste ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.
Bättre fokus helt enkelt. För oss socialdemokrater är jämlikhet och jämställdhet i samhället några av våra centrala mål med vår politik. Det av kommunen instiftade jämställdhetspriset har aldrig delats ut vilket är anmärkningsvärt.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Närliggande kommuner. Frågan är inte aktuell idag men på sikt kan det komma att bli det. Kommunen måste klara av att leverera välfärdstjänster, myndighetsutövning och samhällsbyggnad på ett likvärdigt sätt och till hög kvalitet. När vi inte längre klarar det bör vi inte längre vara en egen kommun.


Lars Sjöholm, Miljöpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

skolan

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Fler och kvalificerad personal.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Närhet gör större trygghet. Eleverna skall vara i skolan och inte på vägarna.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Kommunen måste ta ett stort ansvar. Praktikplatser inom alla kommunens verksamheter ska skapas.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Regelbundna träfftider för samvaro och förståelse. Frivilligorganisationer kan också då deltaga.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Reagera så fort man förstår att jämställdhet saknas. Positivt nu är ett kvinnligt kommunalråd.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Kalmar


Mats Olsson, Kristdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Barnomsorgen

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Vi måste möta våra vårdtagare i äldreomsorgen och lyssna vad dom vill ha för hjälp gärna en undersökning för att se om vi gör rätt saker och att vi kan tillgodogöra deras önskemål

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Kan inte ge besked

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi måste se vad det är för befolkningsunderlag gällande våra unga i de olika områdena innan vi kan ta beslut. Sedan kanske vi genom olika aktiviteter kan stimmuler inflyttningen det är ingen enkel fråga.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Problemet är stort och det kan inte kommunen ensam men vi måste föra en aktiv dialog med arbetsförmedlingen och även företagarna i vår kommun. Det har funnits olika projekt och det vore bra om vi kunde mötas och prata för att komma vidare i frågan.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Vi i vårt parti skulle villa se våra föreningar i kommunen möta en del av dessa mäninskor och då skulle vi som kommun försöka att skapa mötesplatser för dessa möten och även informera vad Torsås är och vad vi står för.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Om det gäller den kommunala verksamheten måste vi utveckla vår jämnställdhetsplan och se till att den finns ute i verksamheten och även diskuteras på arbetsplatsen så vi kan påverka vårt synsätt och inte bara prata om den.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej


Lena Gustafsson, Vänsterpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

bra kärnverksamhet inom socialtjänst och skola

Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

utvärdera och se över olika typer av äldreboende kontra hemtjänst

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Kan inte ge besked

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Projektet Ung Drivkraft måste få en fortsättning i någon form och fortsätta att ha en koppling mellan kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Integrera och bjuda in föreningslivet och fadderverksamhet. Måste tas ett politiskt inriktningsmål och att sedan utses en ansvarig tjänsteman.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Se över kommunens jämställdhetspolicy och fördjupa frågeställningar och analys och lyfta till en handlingsplan

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Kan inte säga när eller om egentligen men tror att tiden kommer att utvisa om det kommer att ske. I det läget ligger Kalmar närmast till hands.


Margareta Ohlin, Folkpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

ny högstadieskola


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Ge de äldre större inflytande, trygghet och valfrihet samt fler boendeformer att välja på.
Erbjuda vårdboende utan biståndsbedömning efter fyllda 85 år.
Införa en "ut och gå garanti" som ger äldre rätt att komma ut i friska luften dagligen
Se till att finns mötesplatser för social gemenskap och kulturellt utbyte, motion etc.
Att maten lagas i hemmet om man så vill.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Ja

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Om antalet elever minskar och den lagstadgade undervisning blir lidande.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Ge fler ungdomar praktik i den kommunala sektorn. Se till at de som önskar kan läsa in förlorade kunskaper. Fortsätta med det projekt vi har idag i kommunen för att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Genom fadderfamiljer, information om kommunen och kontakt med föreningslivet samt hjälp med språk och arbete

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Allas rätt till kunskap är den viktigaste jämställdsfrågan.
vid lönesättning tänka på jämställdhet
Se till att vi får fler kvinnliga chefer

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Vet ej


Martin Kirchberg, Sverigedemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Att värna om en levande landsbygd.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Vad vill du göra för att höja kvaliteten och förbättra omsorgstagarnas upplevelse av äldreomsorgen?

Utgå ifrån de behov omsorgstagarna uttrycker. Erbjud lika bra mat som i kriminalvården. Tillgång till parboende för alla som önskar. Sträva efter att man så långt som möjligt ska få ha samma personal. Värna även om personalens trivsel. Tillåta husdjur. Prioritera utomhusaktiviteter. Regelbundna fysiska och mentala aktiviteter.

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi i Sverigedemokraterna vill värna om landsbygden och den service som ska finnas där precis som i centralorterna. Genom att utveckla den kommunala servicen och ge folk möjlighet att bo prisvärt, arbeta i närområdet och leva gott på landsbygden så kommer också elevunderlaget att finnas där.

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Jag ogillar begreppet ”sysselsättning” då det är för luddigt. Även om kommunen kan hjälpa till att till exempel anordna och bekosta praktik- och lärlingsplatser eller kanske subventionera körkort för ungdomar för att de ska kunna söka arbete på längre avstånd, så är det riktiga arbeten som behövs, och det inte bara för ungdomar. Premiera därför företagare som vill flytta hit och/eller anställa personal.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill att kommunen tar emot färre flyktingar än idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Slopa modersmålsundervisning och tolkar och lägg istället pengarna på mer svenskundervisning för de som behöver. Inga grupper ska få särrättigheter - medborgarnas rättigheter och skyldigheter gäller alla.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Jag är osäker på om det finns någon reell brist på jämställdhet, men kommunen ska i alla fall sträva efter lika lön för lika arbete. Man ska ha rätt att välja om man vill arbeta deltid eller heltid. Kvotering av olika slag skall undvikas rent generellt.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej