Val 2014: Så här tycker politikerna i Mörbylånga kommun

P4 Kalmar har ställt ett antal frågor till förstanamnen på kommunlistorna inför valet 2014 i Mörbylånga. Alla partierna som är representerade i kommunfullmäktige har haft möjlighet att svara.

Anne Wilks, Miljöpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Infrastruktur i alla former och att man som senior kan bo kvar här.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Det var en dum och ledande fråga!


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Nej

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Jag upplever att vår kommun gör det man kan kräva utifrån de möjligheter som finns kommunalt.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot lika många flyktingar som kommunen tar emot idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Så som man har gjort med genom att tillsammans med ideella krafter anordna mötesplatser.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Jag känner inte till att vi här på landsbygden har några problem med den saken. Alla jobbar på bästa sätt för kommunen oavsett kön.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Borgholms kommun.

Var ska den enda kommunala högstadieskolan då ligga?

Vadå enda? OM det nu skulle vara en enda, så bör den ligga i mitten.

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Ja


Henrik Yngvesson, Moderaterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Jobb, få fler (främst unga) in på arbetsmarknaden.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

De landsbygdsskolor vi har tänker vi behålla, det har istället för centralisering gjorts stora satsningar på Glömminge, Torslunda och Gårdby skolor.


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Ja

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Behåll halverad arbetsgivaravgift för unga som regeringen infört. Men det handlar också om mer kontakt mellan skolan och näringslivet, utveckla entreprenörskap i skolan, mer praktik i skolan, tydligare lokalt kunskapsfokus i skolan som förbereder unga för jobb, tidigt stöd i skolan så att alla klarar sin utbildning. Men det handlar också om att fortsätta ge unga möjlighet till sommarjobb inom kommunal förvaltning men även kunna förmedla kontakten till privata företag om sommarjobb.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Fler jobb, bättre SFI med mer kontakt med lokala näringslivet och mer praktik. Föreningslivet spelar också stor roll som informella kontakter med samhället.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Skapa förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad, så att de som vill kan gå från deltid till heltid. Ge lika lön för lika arbete. Viktigt också att barnomsorg och skolan jobbar med jämställdhetsfrågorna tidigt.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Borgholm, men jag tror det kommer ta ca 10 år innan det blir aktuellt.

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Nej


Claus Zaar, Sverigedemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Ordning och reda på ekonomin.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Ja

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Generationsombudet ska i sin befattning koppla samman unga och äldre, så att vi får en förståelse mellan önskemål från olika skeenden i vår livscykel. Försörjningskrav ska bli en naturlig del i dessa möten. Ett kommunalt startpaket med ett spektrum av starthjälp behövs.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill att kommunen tar emot färre flyktingar än idag

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Riktigt arbete kombinerat med SFI.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Rätt till heltidsarbete för den som önskar.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Vet inte


Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Möta behovet av ytterligare ett äldreboende i Mörbylånga kommun inom överskådlig framtid.


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Mörbylånga kommun har satsat stort på att bygga ut våra låg- och mellanstadieskolor i norra kommundelen pga stark inflyttning. Det av också av stor vikt att Alunskolan i Södra Möckleby får de resurser de behöver för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Alunskolan är navet på södra Öland och en stor anledning till att främja inflyttning i framtiden.


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Kan inte ta ställning

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Se till att jobba för en fortsatt borgerlig regering så att det blir fortsatt lättare att anställa ungdomar inom restaurangbranschen, vilken en stor näring på Öland under turistsäsongen. Att utöka antalet platser för ungdomar att söka kommunala sommarjobb.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Att utlandsfödda lever och bor i alla delar av kommunen. Kommunen måste i framtiden svara upp mot den efterfrågan av hyresrätter där behovet finns. Detta är ett sätt att öka integrationen. Samt att kommunen fortsätter medborgardialogen med utlandsfödda.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Ökad jämställdhet handlar om att förändra attityder och förhållningssätt. Det är giltigt i framtiden att arbeta med dessa frågor på ett medvetet och riktat sätt under barns förskoleperiod. Därför tror jag på den satsning som Mörbylånga kommun, genom uppdrag till Demokratiberedningen, att hålla ett seminarium med temat "jämställdhet i förskolan" där föräldrar med barn i förskolan är målgrupp för medborgardialogen. Dessutom skall jämställdhetspolicyn från 2003 i Mörbylånga kommun revideras. Upplever att jämställdhetsfrågor kommer att få större utrymme i kommunen inom snar framtid.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Ja

Vilka kommuner skulle i så fall kunna vara aktuella?

Borgholm och/eller Kalmar.

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Nej


Hans Sabelström, Centerpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Vatten och avlopp


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Vi är rädda om våra skolor och nästan alla renoverade och utbyggda,dom är nästan fulla utom en där det är vikande elevunderlag


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Nej

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Vi har ju en låg ungdomsarbetslös i kommunen, men givetvis kan vi bli bättre.Har väl inget direkt konkret förslag men ungdomar som är väldigt långt ifrån arbetsmarknaden har vi projekt genom samordningsförbundet som ger bra resultat

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Nå inte direkt, men jag tror man ska akta sig för att koncentrera alla på ett och samma ställe.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Lika lön för alla. Skapa heltidstjänster för dom som önskar det.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Var ska den enda kommunala högstadieskolan då ligga?

Där den ligger idag

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Ja


Margaretha Lööf-Johanson, Socialdemokraterna

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Jobb


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej

Möjlighet att utveckla svaret på frågan kring landsbygdsskolor.....

Barn ska gå i skola där de har sin familj och sitt boende


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Ja

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Definiera behovet tillskapa ungdomsjobb.Se över den ungdomsgrupp som är sjuskrivna resp uppbär försörjningsstöd.Särkskilt beakta de ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser och arbeta för anpassade arbestuppgifter

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Vi avser att arbeta fram en modell för att kvalitetssäkra mottagandet och integrationen.

Vad kan man göra för att öka jämställdheten i kommunen?

Åtskilligt.Första steget är att redovisa all statistik i form av könsuppdelad statistik.D¨blir det tydligt och då börjar förändringsarbetet.

Borde kommunen slås ihop med någon eller några grannkommuner på sikt?

Nej

Ska förskoleverksamhet på obekväm tid, alltså "nattis" erbjudas?

Ja


Ska kommunen erbjuda ett äldreboende söder om Mörbylånga?

Ja


Charlotte Barvestad, Ölandspartiet södra

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

Service för kommuninvånarna!


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är för det - och kommer verka för att det införs/blir kvar

Skulle du vilja centralisera hela eller delar av någon landsbygdsskola?

Nej


Ska två kommunala högstadieskolor erbjudas?

Ja

Vad tycker du att kommunen ska göra för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning?

Stimulera befintliga och nya företag i kommunen så att de kan nyanställa bl a ungdomar.

Hur ställer du dig till frågan om kommunplacerade flyktingar?

Jag vill ta emot fler flyktingar än vi gör idag i kommunen

Har du något förslag på hur integrationen i kommunen mellan utlandsfödda och svenskfödda ska öka?

Kommunen bör ta initiativ till gemensamma aktiviteter, stimulera den inrättade fadderfamiljverksamheten, etc.


Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet

Vilken fråga i kommunen har högsta prioritet för dig efter höstens val?

öka medborgarinflytandet


Lagen om valfrihet inom äldreomsorgen (LOV) har införts i flera kommuner. Hur ser du på LOV framöver?

Vi är emot det - och kommer verka för att det tas bort/inte införs