Förhöjda halter av arsenik i brunnar

Det finns för höga halter arsenik i många brunnar i Sverige. Sveriges geologiska undersökning undersöker just nu förekomsten av arsenik i enskilda brunnar och hittills har 800 brunnar testats.

I 1-2 procent av dem ligger halten av arsenik över gränsvärdet och de högsta halterna har uppmätts i Västerbotten. Förhöjda halter finns också på andra platser, och delar av Mälardalen är riskområde för arsenik i brunnar, något som kan innebära hälsorisker, framför allt för små barn.