Fler dammar för bättre vatten

Miljön i Mälarens vikar och fjärdar i Strängnäs kommun ska bli bättre genom att föroreningarna från dagvatten från villor, odlingsmarker och industrier ska minska. Det är ett långsiktigt mål som kommunen har.

Enligt ett förslag till politikerna behövs därför fler dammar, som kan rena vattnet på ett kretsloppsanpassat sätt.

Dagvatten innehåller ofta bland annat metaller, näringsämnen och oljor som inte bör komma ut i vattendragen.