Kritik mot exploatering av strandskyddat område

Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Nyköping pekar på flera brister i kommunens planprogram för exploateringen av en skärgårdsfastighet i Lappetorp norr om Nyköping.
Enligt en tjänstemannaskrivelse framgår det inte i planen hur allmänhetens tillträde till stranden ska säkras - det framgår heller inte om bostadsbebyggelse hamnar inom strandskyddat område och vilka argument det i så fall finns för att upphäva strandskyddet.