Lövträden i länet hotade

Många av de sörmländska ädellövträden kan vara i fara. Det har visat sig efter en inventering av träden som skogsstyrelsen gjort.

David Bechtel vid skogsstyrelsen har varit arbetsledare vid inventeringen. Exakt hur många av de sörmlänska ädelträden som är i fara vill David Bechtel inte gå in på eftersom  sammanställningen inte är helt klar ännu.

Det är länsstyrelsen som beställt inventeringen av skogsstyrelsen och den har blivit genomförd genom arbetsmarknadsprojektet Gröna jobb.

Under ett och ett halvt års tid har skogsstyrelsen inventerat skyddsvärda träd i länet. Skyddsvärda träd är träd som är en meter i diameter eller har såna håligheter att de blivit bo åt diverse insekter. Totalt 20 000 träd som är skyddsvärda har man hittat.

En av orsakerna till att träden hotas är att djuren slutat beta runt träden. Men också plantering av till exempel gran utgör ett hot mot lövträden eftersom granen skuggar och kan slå sönder lövträden när granen blir tillräckligt stor.

Enligt David Bechtel går de hotade träden att rädda genom att man rensar rent runt omkring dem. Resultatet av inventeringen ska presenteras inom ett par veckor.