Skolan kritiseras av föräldrar

Storleken på barngrupperna i Eskilstunas förskolor och bristande information om barnens vardag, är något som föräldrar pekar på som brister i den årligen återkommande enkäten, som elever och föräldrar får fylla i.

Fritidshemmen har svårt att anpassa verksamheten till det enskilda barnets behov och förklaringen är stora barngrupper.

Det finns också brister i grundskolans mål om elevernas delaktighet och inflytande.

Inom grundskolan når många inte de nationella målen, även om betygen över tid har förbättrats.

Inom särskolan finns bristande rutiner när elever ska flyttas över till vuxenskolan, visar enkäten.