Nybygge i Edanö kan skada djur

Vid Edanö gamla festplats på Öbolandet utanför Trosa finns det planer på framtida bebyggelse. Men en inventering av området som länsstyrelsen gjort visar att det finns många ovanliga och rödlistade, alltså hotade, djur- och växtarter.

Enligt länsstyrelsens växtbiolog så är det mycket olämpligt att exploatera området ur naturvårdssynpunkt.

Istället bör en ny, mer omfattande genomgång av arterna vid Edanö göras, menar han.