Fler lantbrukare prioriterar miljön

Allt fler lantbrukare prioriterar miljöfrågor, samtidigt som intresset att sköta landskapets natur och kulturmiljövärden ökar och från och med nästa år kommer lantbrukarna kunna söka fler miljöbidrag.

Från och med nu finns det hela 12 olika miljöstöd att söka för lantbrukare. Av de är åtta nya. Bland de nya stöden finns restaurering och återskapande av alléer där lantbrukare kan få ersättning för återanläggning av alléer som tidigare funnits.

Ett annat stöd är stöd för obärgad skörd, där lantbrukare alltså kan få ersättning för skörd som inte bärgas. Tanken är att insatsen ska gynna övervintrande och flyttande fåglar.

Ett annat nytt stöd är ersättning för bete och slåtter på svårtillgängliga platser, till exempel öar i skärgården eller i sjöar utan väg eller färjeförbindelse. Här kan lantbrukaren få ekonomisk kompensation för sina merkostnader.

Ytterligare ett nytt stöd handlar om bioträda där lantbrukaren får särskilt trädesbidrag för områden med goda förutsättningar för biologisk mångfald - här handlar det om att skapa goda häckningsmiljöer för fåglar som missgynnas av det moderna jordbruket.