Protester mot exploatering i Nyköping ohörda

De många protesterna mot exploateringen av skärgårdsområdet Lappetorp utanför Nyköping med ett 40-tal bostäder ser ut att klinga ohörda. Ett tjänstemannaförslag som kommunstyrelsen tar upp nu på måndag kör över inkomna synpunkter och förordar exploatering.
Nämare 25 yttranden har kommit in varav många anser att området som är av riksintresse för turism och friluftsliv kommer att påverkas negativt. Ett tungt remissyttrande kommer från länsstyrelsen som anser att kommunen inte visar hur friluftslivets och turismens intressen kommer att tillgodoses i området om exploateringen genomförs.