Slaget om studsviksområdets framtid fortsätter

Nyköpings kommun å ena sidan gör klart att man vill ha dit mer industri, i den översiktsplan som gäller från och med nu. Mot kommunen står länsstyrelsen och flera intressegrupper.
Nyköpings kommun vill ha mer industri till Studsviksområdet i sörmlandsskärgården - och då även industri som inte har koppling till den kärntekniska forskningsverksamheten där. I den översiktsplan som gäller så sägs att området bör öppnas för flera branscher vars verksamhet kan anses som mindre störande. Kommunen vill snarast gå vidare och ändra detaljplanen enligt sina önskemål, kommunen anser inte att en sån förändring skulle påverka Studsviks känsliga miljö som riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Mot detta står dels länsstyrelsen som anser att läget med de olika riksintressena inte medger att Studsviksområdet utvecklas till ett ordinärt industriområde - även om länsstyrelsen accepterar den nuvarande kärntekniska industrin. Det gör däremot varken det lokala miljöpartiet eller naturskyddsföreningen som ser framför sig en succesiv avveckling av industriverksamheten vid Studsvik. Så när översiktsplanen ska omsättas i detaljplan så kan kommunen räkna med motstånd från flera håll.