Kommunbråk i Nyköping

Nyköpings exploaterinschef Kenneth Dahlqvist, klagar nu på att kommundiariet är för frikostigt med att lämna ut allmänna offentliga handlingar.

I sitt diarieförda brev hävdar han att det handlar om arbetsmaterial som inte ska diarieföras eller lämnas ut till allmänheten. I ett likaså diariefört svar säger kommunens kanslichef att inkomna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen måste registreras och om de inte sekretessbeläggs, hållas tillgängliga för allmänheten. Kanslichefen föreslår nu att kommunledningen får hantera frågan.