Volvo nära försäljning av Scaniaaktier

Volvo för idag diskussioner med ett antal möjliga köpare om en försäljning av de aktier företaget äger i Scania, uppger Volvo. Volvo inväntar också besked från EU-kommissionen om bolagets begäran om en förlängning av tidsfristen för att sälja Scania-aktierna.

Om en försäljning inte kommer till stånd, eller Volvo inte får en förlängning, tänker Volvo att föra över A-aktierna i Scania till ett särskilt, nybildat bolag - ”Ainax” - vars enda uppgift blir att tillvarata Volvos aktieägares intresse i Scania.


B-aktierna ska säljas på marknaden. Volvo äger idag 91 miljoner aktier i Scania motsvarande 30,6 procent av rösterna och 45,5 procent av kapitalet.


När EU-kommissionen 2000 godkände Volvos köp av Renault VI och Mack Trucks ställde kommissionen som villkor att Volvo skulle sälja sina Scania-aktier senast den 23 april 2004. Volvo har av kommissionen också förbjudits att utöva ägarinflytande över Scania genom sitt innehav.


Sedan kommissionen meddelade sitt beslut har Volvo fört förhandlingar med ett antal intressenter om försäljning av Scania-aktierna med det primära målet att säkra bästa utfall för Volvos aktieägare, uppger Volvo.