Beslut i regeringsrätten tolkas som underkännande av Nyköpings Ryanair-avtal

Ett beslut av Regeringsrätten tolkas nu som en seger för det företag som överklagat Nyköpings kommun för 55-miljonerkronorsavtal med Ryanair.

I och med att regeringsrätten avslår en begäran från reklamföretaget Nordisk Annonsbyrå att EG-domstolen ska tillfrågas i målet så tror reklamföretagets juridiska ombud, Pär Cronhult, att det innebär att regeringsrätten i sin dom kommer att gå på samma linje som kammarrätten och underkänna Ryanairavtalet.

Det reklamföretaget ville ha besked om var hur EG-domstolen tolkar grunden för Nyköpings kommuns överklagande av kammarrättens dom i höstas där kommunens reklamavtal med Ryanair olagligförklaratas. Kommunen säger i överklagandet att Ryanair var den enda möjliga leverantören av de reklamtjänster man var intresserad av att köpa. Dessutom säger kommunen att de hade ett juridisk giltigt avtal med Ryanair när kammarrättens dom kom. Ett avtal som kommunen menar att ingen domstol har rätt att upphäva.

Nordisk Annonsbyrå ville ha svar på om det här är giltiga undantag från huvudregeln i EG:s direktiv, att ska exempelvis en kommun köpa tjänster för 55-miljoner kronor så får man inte bara gå till ett företag utan affären måste ut på anbud.

Reklamföretagets juridiska ombud, Pär Cronhult, säger nu att ser positivt på regeringsrättens beslut. Han tolkar det som att regeringsrätten genom att inte fråga EG-domstolen indirekt säger att man kommer följa EG-direktivets huvudlinje, det vill säga fastställa kammarrättens dom och riva upp kommunens 55-miljoner kronors avtal.