Eskilstuna

Strid om buller vid verkstadsföretag

Eskilstuna kommun vill begränsa bullernivåerna från verkstadsföretaget AQ Segerström och Svensson, men företaget tycker att kraven är för hårda.

Det framgår av ett förslag till yttrande från miljöförvaltningen till Länsstyrelsen.

Kommunens miljöförvaltning föreslår till Länsstyrelsen en begränsning på 40 decibel nattetid, men Segerström menar att de kraven bara ska ställas på nyetablerade företag. Enligt företagets vd Leif Plate skulle de tuffare kraven innebära en investering i på över en halv miljon, bland annat i ombyggnader av företagets ventilationssystem.

De som bor i området Valhalla i närheten har haft problem med buller från omgivningen, men det har inte gått att bevisa att bullerstörningarna kommer från företaget utan mer troligt från trafiken i närheten.

Enligt företagets vd Leif Plate så ställs högre krav på motsvarande företag som etablerar sig idag, men eftersom Segerström funnits så länge och är ett befintligt företag ska inte de reglerna gälla, menar han. 

– Vår uppfattning är att vi vill ligga kvar på de bullernivåer som vi har nu. Bullernivåerna är låga och knappt hörbara. Vi ligger intill starkt trafikerade trafikleder. Om bullret skulle begränsas till 40 decibel på natten skulle vi behöva investera. Det vill vi hellre göra i verksamheten. Det gör ingen nytta för de omkringboende och är en onödig kostnad för företaget. Hade vi stört omgivningen hade vi rättat till det, men grannarna är störda av trafiken, säger Plate.

Men miljöförvaltningen har en annan åsikt. De bullernivåer som föreslås är desamma som ställs på nyetablerade verksamheter. Förvaltningen anser att det inte är rimligt att Segerström och Svensson som befintlig verksamhet ska behandlas på ett mildare sätt och generellt få ha ha fem decibel högre nivåer.

De tidigare ägarna och ansvariga för företaget har sagt att bullermätningar har gjorts sedan 2004 och att riktvärdena har överskridits, men det har inte kunnat bevisas att bullret kommer från bolagets verksamhet. Företaget menar att det dominerade bullret på kvällar och nätter kommer från trafiken på E20 och Schröderstiernas väg och Mått Johanssons väg. Boende i närheten har sagt att de störs av framförallt ljud från trafiken. 

Företaget anser att det också är oklart om en investering i uppskattningsvis 600 000 kronor i förbättringar av ventilationssystemet skulle kunna leda till minskat buller.

Kommunens förslag till yttrande om förändrade riktvärden för Segerström ska behandlas av politikerna den 25 maj, men det är länsstyrelsen som avgör frågan. Företaget har sedan möjlighet att överklaga till miljödomstolen.