Eskilstuna

Stort underskott för Vuxennämnden

Det går sämre ekonomiskt för Vuxennämnden i Eskilstuna, den nämnd som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen. Nämnden gick 16 miljoner sämre än budget i augusti när kommunen tar hänsyn till semesterlöneskulden.

Det försämrade resultatet beror också på ökade kostnader för personer som är klara för utskrivning, bostadsanpassning, personlig assistans, hemtjänst för personer udner 65 år och nya platser för funktionsnedsatta.

Prognosen för helåret är på minus 13,5 miljoner kronor.

Vuxenförvaltningen drar i nödbromsen och uppmanar anställda att vara återhållsamma med inköp, personalkostnader och att pågående projekt och aktiviteter omprövas.

Samtidigt är behovet av boendeplatser för personer med funktionsnedsättning stort och antalet som väntar är många.

Ett nytt boende öppnar i höst, men det behövs ytterligare platser på kort tid. Dessutom har kommunen svårt att verkställa beslut för äldre personer som har rätt till att bo i särskilt boende.