Bullernivåerna på Segerström

Länsstyrelsen tillmötesgår Segerström

Länsstyrelsen tillmötesgår i viss mån verkstadsföretaget AQ Segerström och Svensson i Eskilstuna när det gäller diskussionerna om ljudnivåerna från företaget som ligger nära ett bostadsområde.

Länsstyrelsen har fattat beslut om slutliga miljövillkor för företaget, bland annat när det gäller ljudnivåerna.

Kravet är bland annat att ljudnivåerna inte får överstiga 40 decibel på nätterna vilket det varit diskussioner om.

Länsstyrelsen ställer samma krav på Segerström som för en nyetablerad verksamhet, med undantag för natten. Företaget anser att det är fel att ställa samma krav på ett företag som funnits så länge som för ett nyetablerat företag och en del av detta tillmötesgår alltså länsstyrelsen.

Bland annat anser Länsstyrelsen, precis som företaget, att det inte är rimligt att företaget investerar 600 000 kronor för att minska bullret från 45 till 40 decibel eftersom det bedöms ha en begränsad effekt på ljudnivån vid bostäderna.

Länsstyrelsen tar hänsyn till att företaget bland annat har installerat varvtalsstyrda fläktar för att minska bullernivåerna.

Länsstyrelsen tar också hänsyn till att mycket trafik passerar i området och att det totala bullret som de som bor i närheten utsätts för är betydande även om företaget inte därmed tillåts bullra mer.

Som P4 Sörmland rapporterat tidigare så har de tidigare ägarna och ansvariga för företaget sagt att bullermätningar har gjorts sedan 2004 och att riktvärdena har överskridits, men det har inte kunnat bevisas att bullret kommer från bolagets verksamhet.

Företaget menar att det dominerade bullret på kvällar och nätter kommer från trafiken på E20 och Schröderstiernas väg och Mått Johanssons väg. Boende i närheten har sagt att de störs av framförallt ljud från trafiken. 

Däremot kräver Länsstyrelsen att företaget vid ombyggnad och nyinstallationer och liknande alltid bör ta hänsyn till bullernivån så att den inte ökar.

Länsstyrelsen vill att företaget redovisar sitt arbete med bullerbegränsade åtgärder i sin årliga miljörapport och villkoret är att företaget gör återkommande kontroller, men Länsstyrelsen kan också komma att besluta om ytterligare kontroller.