Flen

Förvaltningar slås samman

I Flen ska kommunen utreda om det finns vinster med att slå samman socialförvaltningen med Arbetsmarknads- och utbildningscentrum.

Bakgrunden är bland annat att samordningsansvaret från den första december förra året för nyanländas etablering på arbetsmarknaden fördes över till arbetsföremdlingen.

Kommunen ska utreda vilka samordningsvinster det finns mellan förvaltningen för att få en effektivare organisation genom att sammanföra kompetens.

Politikerna i socialnämnden ska nästa vecka fatta beslut om en organisationsöversyn för att utreda om det finns eventuella samordningsvinster.